Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Generel kirurgi

Her finder du spændende bøger om Generel kirurgi. Nedenfor er et flot udvalg af over 75 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Lund-Andersen, Lars Bo Svendsen, Benny Dahl, mfl.
  248,95 kr.

  Kirurgi i akutmodtagelse er en videreførelse af Skadestuekirurgi, der over en årrække udkom i 4 forskellige udgaver. Bogen er fornyet og opdateret i forhold til udviklingen inden for diagnostik og behandling, og den er samtidig tilpasset sundhedsvæsenets aktuelle organisation, hvor den akutte kirurgi primært er centraliseret i større centre og fælles akutmodtageenheder. Bogen giver en samlet fremstilling af de kirurgiske problemer, der typisk ses i akutmodtagelsen. Målgruppen er fortsat primært de unge læger og medicinstuderende, som står i første række ved behandling af patienter med akutte kirurgiske lidelser. Praktiserende læger samt behandlersygeplejersker kan dog også have glæde af bogen.Forfatterne har bidraget med den nyeste viden og de nyeste anbefalinger inden for deres specialer, og den redaktionelle linje er moderniseret og ensrettet. Det er tilstræbt, at afsnittene om behandling skal være praktisk anvendelige, så den nødvendige behandling let og målrettet kan sættes i gang. På trods af den store mængde viden, der findes på nettet, er det stadig en fordel at have en opdateret og grundig gennemlæst kittelbog i lommen, før man påtager sig at modtage, diagnosticere og behandle patienter med kirurgiske lidelser. Bogen bidrager til den dygtighed og sikkerhed, lægen bør møde patienten med – hvilket i yderste konsekvens kan betyde forskel på liv og død.

 • af Annette Kolding Rørvik, Per Bagi, Laura Bekhøj, mfl.
  397,95 kr.

  Dette er den første danske fagbog om operationssygepleje. Bogen er delt i fire overordnede dele.Første del beskæftiger sig med operationssygeplejerskens faglige identitet, kompetencer og funktionsområder, herunder juridiske, etiske og humanistiske aspekter. Organisation og samarbejde samt dokumentation og kvalitetsudvikling indgår også i denne del.Anden del indeholder kapitler om infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Endvidere er der fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt forebyggelse af latexallergi.I den tredje del beskrives komplikationsprofylakse, herunder forebyggelse af lejringskomplikationer og profylakse i relation til håndtering af stomi, dræn og katetre. Kapitlet indeholder desuden et afsnit om sårheling samt om anæstesi og farmakologi.Redaktører på bogen er uddannelsesleder Annette Kolding Rørvik og oversygeplejerske Susanne Sebens.Bogen henvender sig til såvel sygeplejestuderende som uddannede operationssygeplejersker på alle kompetenceniveauer og inden for alle grene af operationsspecialet. Bogen er endvidere velegnet som opslagsværk for alle sygeplejersker ansat i ambulatorier, sengeafdelinger, steriliseringscentraler samt opvågnings- og anæstesiafsnit, ligesom medicinstuderende også vil have glæde af bogen som inspiration til specialet.Endelig kan bogen anvendes til operationssygeplejersker på videre- og specialuddannelser i Norge og Sverige.

 • af Morten Laksáfoss Lauritsen
  358,95 kr.

  En præcis og opslagsvenlig håndbog til den akutte kirurgiske modtagelse!"Akutte kirurgiske tilstande - 3. udgave" er en praktisk hjælp til spørgsmål, der trænger sig på, når du står med den akutte kirurgiske patient: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal der tages, og hvordan fortolkes de? Hvordan forholder jeg mig til traumer, stort blodtab eller sepsis? Bogen hjælper dig med vurdering og behandling af de hyppigste tilstande, der ses i den akutte kirurgiske modtagelse. Den omhandler både generelle emner inden for akut kirurgi og specifikke sygdomskategorier som f.eks. mave-tarm-kirurgiske, karkirurgiske og urologiskesygdomme. "Akutte kirurgiske tilstande - 3. udgave" henvender sig til medicinstuderende, yngre læger og andre med interesse for akut kirurgi. Den foreligger her i en gennemrevideret 3. udgave med bl.a. et helt nyt kapitel om akut gynækologi.Morten Laksáfoss Lauritsen er cand.med., klinisk lektor i kirurgi ved Københavns Universitet og overlæge ved gastroenheden, kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital. Han forsker i akut kirurgi med fokus på optimering af patientforløb og behandling af højrisikopatienter.

 • af Steen W. Henneberg & Tom G. Hansen
  486,95 kr.

  BØRNEANÆSTESI giver et bredt overblik over helebørneanæstesien. Risikoen i forbindelse med anæstesiog operation er større, jo yngre barnet er, og mensområdet omfatter anæstesi til alle børn under 15 år, erbørneanæstesiologisk kompetence af særlig betydning,når det drejer sig om børn under 2-3 år.Bogen er skrevet af et stort udsnit af danske anæstesiologerfra hele landet med specifikke kompetencer indenfor området, og denne 2. udgave er opdateret med dennyeste viden.Bogens målgruppe er primært læger i anæstesiologiskeintroduktionsstillinger og i speciallægeuddannelsen. Den henvender sig desuden til anæstesisygeplejersker ideres daglige arbejde, og medicinstuderende kan ligeledeshave gavn af bogen.

 • af Claus Falck Larsen, Jørgen Falck Larsen & Jakob Roed
  573,95 kr.

  Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de senere år. Der er oprettet egentlige traumecentre, og netværket omkring disse er blevet udvidet (lægeambulancetjeneste, special-uddannede reddere mm.). Samtidig er der opstået et behov for en egentlig lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes. Bogen indledes med afsnit om fagets historie og en beskrivelse af, hvordan traumebehandlingen er organiseret. Herefter følger kapitler om skader i de enkelte organer og legemsområder. Kapitler om beredskab, sygepleje-, retslægelige og krisepsykologiske aspekter kompletterer bogen. En mængde gode tegninger og fotos illustrerer teksten og letter forståelsen. Målgruppen er primært læger ansat i afdelinger med traumefunktion, de præhospitale team  samt medicinstuderende med interesse for området. Militære institutioner og overbygningsuddannelsen for reddere kan også drage nytte af bogen. Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser forskellige procedurer og billeddiagnostiske undersøgelser.

 • af Jacob Rosenberg & Kristoffer Andresen
  358,95 kr.

  Mød velforberedt op på operationsstuen.Både som læge og sygeplejerske stifter man tidligt i karrieren bekendtskab med aktiviteten på operationsstuen, men det kan være vanskeligt at navigere i de hundredevis af kirurgiske instrumenter med forskellige navne samt de strenge hygiejniske forholdsregler."Kirurgiske instrumenter" er en gennemillustreret og opslagsvenlig guide til de mange instrumenter, der benyttes på forskellige kirurgiske specialer.Bogen indeholder:• Foto og beskrivelse af de mest brugte kirurgiske instrumenter generelt samt instrumenter til specialerne gastrointestinal kirurgi, urologi, gynækologisk kirurgi, plastikkirurgi og ortopædkirurgi. • En vejledning i adfærd og procedurer på operationsstuen, såsom steril påklædning og kirurgisk håndvask. Målgruppen for bogen er både læger og plejepersonale på operationsstuen.OM FORFATTERNEKristoffer Andresen Cand.med., ph.d. Kristoffer Andresen forsker i behandlingen af lyskebrok med fokus på kroniske smerter og gener. Han har skrevet flere tidsskriftartikler inden for kirurgi. Jacob Rosenberg Cand.med., dr.med. Jacob Rosenberg er professor i kirurgi ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev/Gentofte Hospital. Han forsker i forskellige aspekter af kirurgiske sygdomme med fokus på optimering af kirurgiske behandlinger og patientforløb.

 • af Jacob Steinmetz, Arne Borgwardt, Carsten Reidies Bjarkam, mfl.
  1.213,95 kr.

  Hermed foreligger den reviderede 3. udgave af den populære lærebog "Kirurgi"! Alle bogens kapitler er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før.Bogen er endnu engang opdateret og gennemrevideret, så den præsenterer den væsentligste viden inden for alle de store kirurgiske specialer, som er samlet i den afsluttende eksamen til lægestudiet. På en pædagogisk og overskuelig måde gennemgår bogen således de 8 hovedområder: traumatologi, abdominalkirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og plastikkirurgi. Samtlige kapitler er blevet opdateret med nyeste viden og guidelines, og der er findes både faktabokse og spørgsmål/svar."Kirurgi" er oplagt for den studerende gennem hele studietiden fra den første prækliniske kontakt med patienter til den afsluttende eksamen i kirurgi - og efterfølgende som opslagsværk i arbejdet som læge. Bogen er tilstræbt pensumdækkende for medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg.Bogens redaktører og forfattere er alle kirurgiske eksperter fra hele landet og blandt de undervisere, som den medicinstuderende vil møde i løbet af uddannelsen.

 • af Mads Werner, Mikael Bodelsson & Kalle Forss
  252,95 kr.

  Bogen er en oversættelse af en svensk lærebog om anæstesi, og målgruppen er medicinstuderende, basislæger og anæstesisygeplejersker. Teksten forudsætter, at læseren har en vis teoretisk og klinisk viden, og hensigten er på den baggrund at formidle indsigt i den perioperative medicins principper - principper, som også gælder i arbejdet med akut svært syge patienter i andre sammenhænge. Bogens kortfattede karakter gør den ideel som en grundlæggende men uundværlig indføring i faget anæstesi, der ikke er et selvstændigt eksamensfag på medicinstudiet. Oversættelsen er fordansket og fagkorrigeret af afdelingslæge Thomas Kistorp, Anæstesi- og operationsklikken ved Rigshospitalet.

 • af Cody Bünger, Ivan Hvid, Kjeld Søballe & mfl.
  1.052,95 kr.

  ORTOPÆDISK KIRURGI9. udgaveOver 1.000 illustrationer!Hermed foreligger 9. udgave af lærebogen ORTOPÆDISK KIRURGI. Bogen markerer næsten 40 års udgivelse af standardværket, der for længst er blevet en klassiker inden for faget.Bogen giver en grundig indføring i ortopædkirurgiens diagnostik og behandling og omfatter også en systematisk gennemgang af både de generaliserede og de topografisk afgrænsede lidelser i bevægeapparatet.Den nye udgave er grundigt revideret med faglig viden inden for alle ortopædkirurgiske subspecialer og tværfaglige krydsfelter, bl.a. ortogeriatri, reumatologi, smertebehandling og troboseprofylakse. Bogen er rigt illustreret, og lettilgængelige tabeller og kliniske fotos understøtter patientundersøgelser og teknik inden for hver anatomisk region.ORTOPÆDISK KIRURGI er skrevet af førende danske eksperter, og lærebogen egner sig for medicinstuderende og postgraduate yngre læger under ortopædkirurgisk speciallægeuddannelse. Herudover kan fysioterapeuter og sygeplejersker anvende den som opslagsværk.

 • af Jørgen Nordling, Bjarne Lund & Flemming Stadil
  3.429,95 kr.

  Kirurgisk Kompendium dækker fortsat hele kirurgien, hvor udviklingen går med stormskridt. Der opereres ved brug af kikkerter og »kunstige hænder«, ja endog via robotter og internettet, således at kirurgen kan sidde i en helt anden verdensdel, end den patient han opererer. Der opereres gennem naturlige kanaler som tarmen, urinvejene og blodkarrene. Der opereres med mikroskop osv. Dette gør selvfølgelig også, at det bliver sværere at følge med. Hvad kan man i dag? Hvad er mulighederne? Hvad er resultaterne? Hvad er indikationerne?Der er i den nye udgave af Kirurgisk Kompendium lagt vægt på, at alle specialer er dækket, således at man i ét værk kan orientere sig inden for alle de kirurgiske områder. Det er redaktionens håb, at både mediciner og kirurg med dette værk vil kunne orientere sig om, hvad der er anerkendt praksis inden for eget speciale, såvel som inden for de områder, der involverer andre specialer. Værket kan være en støtte for den alment praktiserende læge, der i dag må tage hånd om mere og mere af såvel den initiale udredning som den opfølgende behandling af patienter med kirurgiske sygdomme.Værket er fuldstændigt revideret siden 2. udgave. Mange afsnit er skrevet helt om, og der er tilkommet nye afsnit blandt andet om shock, assisteret cirkulation, peritonitis, urogynækologi, ortopædisk rygkirurgi, æstetisk kirurgi, kikkertkirurgi, traumer, anæstesi og genoplivning, smertebehandling, accelererede patientforløb, idrætsskader og om faldgruber og almindelige fejl.Værket dækker vigtige tværgående emner, bl.a. præoperativ vurdering, minimal invasiv kirurgi, accelererede forløb, moderne shock-traume-væsketerapi, sårbehandling, rekonstruktiv og æstetisk kirurgi, blødnings- og koagulationsforstyrrelser, fejl og faldgruber, samt medikolegale aspekter.I en speciel del beskrives de kirurgiske sygdomme inden for centrale og perifere nervesystem, hoved, hals, thorax, mamma, endokrine organer, hepato-pankreatiske system, tarm og øvrige abdomen, urinveje samt genitalia og bevægeapparatet.Der er separate tværgående kapitler om arterie/venesygdomme, lymfelidelser, kongenite sygdomme og om transplantationskirurgi.En række vigtige symptomer eller syndromer er behandlet i separate kapitler, bl.a. akut abdomen, urinvejsinfektioner, hæmaturi, inkontinens, ileus, gastrointestinal blødning, hernier, peritonitis og malignitet. Ortopædkirurgien er dækket med tværgående kapitler om ortopædi, almen traumatologi, idrætsmedicin, knogler og bløddelstumorer, artrose og ortopædiske infektioner. Desuden med specifikke kapitler om traumer eller sygdomme i columna, bækken, over- og underekstremiteter og hænder.Værket er gennemillustreret i farve, med fotografier, tegninger, scanningsbilleder, røntgenbilleder og diagrammer for bedst muligt at gøre rede for de store fremskridt, der er sket inden for billeddiagnostikken. Det indeholder et omfattende indeks og et kapitel med kirurgiske forkortelser. Man har tilstræbt at undgå unødige overlapninger i detaljer med Medicinsk Kompendium, således at de to værker er komplementære. Mere end 100 førende kirurger fra Norge og Danmark har bidraget til værket.

 •  
  65,95 kr.

 • af Giuseppe Amato
  1.186,95 kr.

  This book aims at filling a gap in relation to the pathophysiology of the inguinal region and the genesis of groin protrusions. While inguinal hernia is a widespread disease and hernia repair accounts for the most frequently performed surgical procedure, these two aspects have been unsatisfactorily investigated, so that to date there is no shared hypothesis on how visceral protrusion through inguinal barrier occur. Exact knowledge on the pathogenesis is fundamental for adequately managing a disease, otherwise all curative approaches would  not be  evidence-based, but merely empirically identified  and with uncertain outcomes carried out. Moreover, in absence of pathogenetic certainty, formulating guidelines simply results in an unjustified methodology harbinger of polemics and controversies. Previous studies concerning the pathogenesis of inguinal protrusions were mainly focused on the detection of biochemical changes, mostly related to collagen chains, metalloproteinase and similar elements. Nevertheless, despite decades of researches, a sure relationship between these ultrastructural modifications and visceral protrusion has not been proven. On the contrary, over the years very few investigations dealt with evidencing eventual modifications in the tissue structures of the herniated groin. An extensive research finalized to ascertain in patients and in cadavers structural changes of the tissue elements composing the groin was therefore carried out by the author and his researchers team. The findings of these studies resulted to be very useful for definitely evidencing the etiology of inguinal hernia disease. Overall, the proposed book scrutinizes and widens all emerging aspects related to pathogenesis, histology, physiology, surgical and functional anatomy of the inguinal area affected by hernia protrusion. It intends to be a reference guide to surgeons willing to better understand the structural modifications occurring in patients affected by this disease with the aim of improving treatment results.

 • af Antonio Tursi
  1.186,95 kr.

  The book provides up-to-date information on all aspects of colonic diverticular disease, particularly common in Western countries. Most people suffering from it remain asymptomatic, while about 20% develop symptoms without complications, experiencing the so-called "e;Symptomatic Non-Complicated Diverticular Disease"e; (SUDD). 10-25% of this last group eventually  develop diverticulitis, with or without complications. The incidence of diverticulitis and diverticular colon disease is increasing worldwide, and is becoming a significant burden for national health systems in terms of direct and indirect costs, also because its prevalence increases with age. Unfortunately, the disease pathogenesis is relatively unknown and several aetiological factors may play a role in its onset.The first parts of the book will deal with the disease epidemiology  and etiopathogenesis,  focusing  on the roles of inflammation and dysbiosis as part of the pathophysiology of diverticular disease. The clinical spectrum, the diagnostic approach and differential diagnosis,  medical and surgical treatments are described in the following sections.Written by experts in the field, the volume will be a unique and valuable resource for all clinicians, residents, and physicians involved in the management of this disease.

 • af M. Asif Chaudry
  532,95 kr.

  Clinical Surgery provides a complete overview of all surgical specialties, and is suitable for advanced undergraduates through to surgical trainees preparing for the FRCS. This comprehensive textbook is designed around the Intercollegiate Surgical Curriculum Programme (ISCP) framework, and provides information needed for passing MCQs, OSCEs and Vivas in the one book. Information is divided into three clear sections: basic science and surgical strategy; common surgical conditions and trauma; and leadership, evidence-based practice and global surgery. This fourth edition has been fully updated and restructured by a new editorial team. Older concepts have been replaced by a new focus on systems biology, omics sciences and multidisciplinary sciences, and the book presents a modern, inclusive view of the surgeon as part of a multidisciplinary team delivering high quality care. Comprehensive and accessible - all you need in the one book Information presented logically and clearly in three clear sections Aligns with the ISCP - designed for surgical trainees Highly illustrated to support understanding Detailed practice information and summaries of complex themes to aid with preparation for exams Practical steps designed to facilitate procedural based learning and OSCEs Entirely revised to follow the Intercollegiate Surgical Curriculum (ISC) New focus on prevention of surgical disease Introduction of sections on surgical safety and quality improvement New sections on the elderly surgical patients, the dying patient and surgical technology

 • af Omar Yusef Kudsi & Peter P. Grimminger
  1.027,95 kr.

 • af Beat P. Kneubuehl
  1.740,95 kr.

 • af George Berci & Frederick L. Greene
  447,95 kr.

 • af Henry T. Lynch & Joji Utsunomiya
  1.046,95 kr.

 • af Antonio Mussa
  1.144,95 kr.

 • af Salvador Morales-Conde
  689,95 kr.

 • af Alun H Davies & Colleen M. Brophy
  1.351,95 kr.

 • af Moshe Schein, Michel Gagner & Ahmad Assalia
  977,95 kr.

 • af Ole Ackermann
  478,95 kr.

 • af Emmanouil Pikoulis & Jay Doucet
  1.227,95 kr.

 • af Marco Massobrio & Redento Mora
  927,95 kr.

 • af Michael Parker & Werner Hohenberger
  1.393,95 kr.

 • af Timothy M. Pawlik & Jordan M. Cloyd
  854,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.