Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hanne Møller

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk
  247,95 kr.

  Med denne bog får proceskonsulenten, lederen eller facilitatoren en metode til at udvikle medarbejdere på arbejdspladsen, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler netop de kompetencer, der er nødvendige for at løse de problemstillinger, de står over for i deres daglige arbejde. Bogen er opdelt i en teori- og en praksisdel, som tilsammen giver et solidt overblik over organisationens strategiske forandringsproces og indblik i de konkrete dele og opgaver i strategiske aktionslæringsforløb. Del I beskriver metodens teoretiske fundament og de seks grundelementer i et vellykket strategisk aktionslæringsforløb: læreprocessen, implementeringsplanen, konteksten, ledelsen, proceskonsulenten og projektloggen. Del II giver konkrete redskaber og metoder, som kan anvendes bredt i forskellige strategiske aktionslæringsforløb.Bogen henvender sig til såvel den erfarne praktiker som den, der ikke tidligere har haft ansvar for at lede forandringsprocesser.

 • af Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen & Susan Starbæk
  197,95 kr.

  Med denne bog får proceskonsulenten, lederen eller facilitatoren en metode til at udvikle medarbejdere på arbejdspladsen, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler netop de kompetencer, der er nødvendige for at løse de problemstillinger, de står over for i deres daglige arbejde. Bogen er opdelt i en teori- og en praksisdel, som tilsammen giver et solidt overblik over organisationens strategiske forandringsproces og indblik i de konkrete dele og opgaver i strategiske aktionslæringsforløb. Del I beskriver metodens teoretiske fundament og de seks grundelementer i et vellykket strategisk aktionslæringsforløb: læreprocessen, implementeringsplanen, konteksten, ledelsen, proceskonsulenten og projektloggen. Del II giver konkrete redskaber og metoder, som kan anvendes bredt i forskellige strategiske aktionslæringsforløb.Bogen henvender sig til såvel den erfarne praktiker som den, der ikke tidligere har haft ansvar for at lede forandringsprocesser.

 • - Centrale temaer og overvejelser om lederskab
  af Hanne Møller, Henning De Haas, Troels Møller, mfl.
  307,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være? God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse. Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget. Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

 • - Inspiration fra praksisnær skoleforskning
  af Hanne Møller, Annette Søndergaard Gregersen, Vibeke Schrøder & mfl.
  222,95 kr.

  Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data. I 10 kapitler åbner en række forskere og bachelorvejledere døren til, hvordan undersøgelsesarbejde med kvalitative metoder kan se ud i praksis. De tager dig med ind i maskinrummet og giver dig konkrete eksempler på, hvordan du: Indkredser din lærerfaglige problemstilling og problemformulerer (del 1)Vælger metode og teori og producerer data (del 2)Analyserer data (del 3) Det er forfatternes mål, at du kan se dit bachelorprojekt både som en meningsfuld afslutning på din læreruddannelse og som en åbning mod dit kommende professionelle virke i skolen.

 • af Hanne Møller, Lene Storgaard Brok, Mette Vedsgaard Christensen, mfl.
  227,95 kr.

  Grammatikundervisning handler ikke blot om at øve korrekt stavning og tegnsætning, ordklasser og sætningsstrukturer gennem individuelle udfyldningsopgaver.Den grammatikundervisning, der præsenteres her i bogen, sætter grammatikken ind i kontekst. Den kan ikke stå alene, men den viser, hvordan undervisningen kan udvikle elevernes bredere kommunikative kompetencer. Det sker gennem dialog om og refleksion over de grammatiske sproglige valg, eleverne møder og selv træffer i mundtlige og skriftlige tekster.Bogen giver lærere nye didaktiske forslag til, hvordan refleksion over forskellige grammatiske muligheder kan udfoldes eksplicit i undervisningen. Og den viser betydningen af at betragte grammatikken som en meningsfuld del af et bredere sprogbegreb.Bogen tager afsæt i elevers og læreres erfaringer med grammatikundervisning i praksis og i aktuel forskning. Den er henvendt til dansk- og fremmedsprogsfagene på læreruddannelsen og universitetet.Bogens centrale temaer:• Elevperspektiver• Didaktisk refleksion• Traditionelle og nye tilgange• Kontekst og mening• Praksisudvikling

 • - PLF i en dansk skolepraksis
  af Hanne Møller, Niels Tange, Steffen Kaspersen, mfl.
  427,95 kr.

  Professionelle læringsfællesskaber præsenteres her for første gang i et dansk skoleperspektiv, og netop formidling af lokale erfaringer kan medvirke til at inspirere til ny skolepraksis i Danmark. Bogen er blevet til i tæt samspil med praktikere i skolen, og udgangspunktet er deres udfordringer på forskellige niveauer med at udvikle sig som professionelle læringsfællesskaber.Forfatterne til bogen har udviklet en række redskaber og metoder til teamet i deres fælles lærings- og professionaliseringsproces frem mod at kunne arbejde som et professionelt læringsfællesskab. Nærværende bog er derfor også nærmere en praksisbog end en teoribog.Bogens struktur er inspireret af Thomas Albrechtsens fem søjler i et professionelt læringsfællesskab: fælles værdier og visioner, deprivatisering af praksis, samarbejde, reflekterende dialoger og fokus på elevernes læring. Alle kapitlerne bygger videre på et introduktionskapitel, der beskriver fundamentet for at arbejde som et professionelt læringsfællesskab, og et ledelseskapitel redegør for ledelsens vigtige rolle i at understøtte udviklingen af skolens kultur.Bogens hovedsigte er at vise praktiske veje ind i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, hvor lærere og pædagoger får tid og rum til fælles professionel refleksion, nysgerrighed, afprøvninger og didaktisk metodeudvikling. Den understøtter, at lærere, pædagoger og ledere opnår ejerskab til udvikling af praksis til gavn for alle børns læring og trivsel. Den skaber en ramme om praksisforståelse og -udvikling, der med tiden gerne skulle række ud over fastlagte mødetidspunkter og blive bærende for hele skolens kultur og miljø og for det mindset og den tilgang til praksis, som lærere, pædagoger og ledere har, når de går ind ad døren til skolen, og klokken ringer til første time.Bogen indeholder bidrag af Lisbeth Alnor, Mads Brandsen (red.), Steffen Kaspersen, Elena Noma Kirkegaard, Kirsten Osbæck Mogensen, Hanne Møller, Line Dahl Olesen og Niels Tange. Alle er tilknyttet VIA University College og har arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber på danske skoler.

 • af Hanne Møller, Dorte Østergren-Olsen, Thomas Kaas, mfl.
  267,95 kr.

  Lektionsstudier er, når et lærerteam systematisk planlægger, gennemfører og reflekterer over en undervisningslektion for sammen at udvikle den enkelte lærers undervisningspraksis. Ideen stammer fra Japan, hvor lektionsstudier har været i brug i mere end 100 år, og hvor alle lærere nogle gange om året deltager i lektionsstudier som led i deres professionelle udvikling.Metoden falder i tre tempi: Planlægning: Et lærerteam målsætter og planlægger en lektion med henblik på at undersøge et spørgsmål knyttet til undervisning eller afprøve en bestemt tilgang. Herudfra producerer en detaljeret undervisningsplan. Gennemførelse: En lærer fra teamet gennemfører lektionen ud fra planen, mens de øvrige observerer. Refleksion: Ud fra observationerne reflekterer deltagerne over undervisningen med specifikt fokus på elevers læring. På baggrund af refleksionen kan processen evt. begynde forfra med justeringer af lektionsplanen, ny gennemførelse og refleksion.Lektionsstudiebogen gennemgår teorien bag metoden og giver en lang række anvisninger på, hvordan undervisere kan gennemføre lektionsstudier.Bogen henvender sig til undervisere og til de mange studerende, der studerer for at blive gode undervisere.

 • af Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen, Merete Storgaard Jensen, mfl.
  152,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Læring som forandringsnøgle i ledelseAf Merete Storgaard JensenGennem en sammenligning af dansk og canadisk skoleledelse viser forfatteren i denne artikel, hvordan en forandringsnøgle i fremtidens skoleledelse kan være et øget fokus på elevernes læring. Artiklen giver i tilknytning hertil konkrete bud på fremtidig pædagogisk ledelse af skolen som professionelt læringsfællesskab.Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammenAf Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen og Susan Starbæk NielsenI implementeringen af skolereformen kan strategisk aktionslæring være en metode til at arbejde strategisk med at sætte retning for både ledelsens, medarbejdernes og skolens udvikling. Artiklen præsenterer grundelementernei strategisk aktionslæring, samtidig med at den giver eksempler på, hvordan ledelsen kan involvere medarbejdere og facilitere professionelle læringsfællesskaber.Dygtig skoleledelse – om tanker og følelser i en ny professionel praksisAf Karsten MellonDenne artikel præsenterer mentalisering som et ledelsesredskab, der kan hjælpe skolelederen til at se sig selv udefra og andre indefra. Det kræver psykologisk dygtighed at lede i forhold til de tanker og følelser, der kan og vilopstå i kølvandet på store forandringer. Artiklen sætter fokus på, hvordan mentalisering sammen med andre ledelseskompetencer kan hjælpe ledelsen til at navigere i skoleledelsens paradokser.Skolereformen realiserer den inkluderende skole – perspektiver på inklusionsledelseAf Børge BisgaardSkolereformen sætter øget fokus på faglig inklusion, når alle ”elever skal blive så dygtige, de kan”. Denne artikel trækker på erfaringer fra Ontario, Canada, og viser, hvordan et øget fokus på den enkelte elevs læring og progression spiller en stor rolle i inklusionsindsatsen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.