Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af DJØF

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - ledelse og læring i en ufuldkommen verden
  af Kreiner K
  265,95 kr.

 • af Jens Flensborg & Helle Tegner Anker
  1.478,95 kr.

  Denne lovkommentar indeholder de regler, som er nødvendige at have kendskab til for dem, der arbejder med fysisk planlægning og til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område.IndholdsoversigtForordIndledningLov nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning Kapitel 1. FormålKapitel 2. LandsplanlægningKapitel 3. Regional udviklingsplanlægningKapitel 4. KommuneplanlægningKapitel 5. LokalplanlægningKapitel 6. Planers tilvejebringelse og ophævelseKapitel 7. Zoneinddeling og landzoneadministrationKapitel 8. SommerhusområderKapitel 9. ServitutterKapitel 10. TilbageførselKapitel 11. Ekspropriation, overtagelse mv.Kapitel 12. TilsynKapitel 13. Administrative bestemmelserKapitel 14. Klage og søgsmålKapitel 15. Lovliggørelse og strafKapitel 16. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserLitteraturlisteRegeloversigt m.v. – oftere citerede love, vejledninger, betænkninger m.v.Register over afgørelser og dommeForkortelserStikordsregister

 • af Blok P
  1.634,95 kr.

  Reglerne om ejerlejligheder, herunder domme, afgørelser og skatteretlige spørgsmål. Indeholder tillige et særligt afsnit om Anpartslejligheder.

 • af Karsten Revsbech & Jens Garde
  64,95 kr.

  IndholdsoversigtForordForord til 2. udgaveForord til 3. udgaveKap. 1 Introduktion. Begreber. RetskilderKap. 2 KomunalfuldmagtenKap. 3 Tilsynet med kommunerneForkortelserLove mv. DomsregisterOmbudsmandsudtalelserIndenrigsministrielle skrivelser mv. Sagsregister

 • af Hasselbalch O
  1.042,95 kr.

  Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst. Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen. Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande. ArbejdsRet Online Bogen opdateres løbende i databasen ArbejdsRet Online. Indholdsoversigt Forkortelser Forord Afsnit I. Introduktion til foreningsretten Afsnit II. Foreningens etablering, forandring og ophør Afsnit III. Medlemsforholdet Afsnit IV. Foreningsorganer og styringsfunktioner Afsnit V. Medlemsvilkårene Afsnit VI. Forholdet udadtil Afsnit VII. Ansvar Afsnit VIII. Afgørelse af stridigheder Afsnit IX. Sammenkædede foreningsstrukturer Summary Bilag - Lovgivning om foreningsforhold Bilag - Formularer Litteraturliste Emneregister

 • - Erfaringsbaserede refleksioner, psykologisk forhold og filosofiske synsvinkler
  af Kim Gørtz & Mette Mejlhede
  397,95 kr.

  Denne antologi drejer sig om frihed, frivillighed, villighed og fri vilje med særligt hensyntagen til ledelsesfunktionen i ens eget liv, på jobbet, i virksomheden, organisationen, blandt medarbejderne og på den store globale scene.Den åbner op for emner som forandring, motivation, engagement, behov, passion, lidenskab, commitment, tillid, forpligtelse, tryghed, mm.IndholdsoversigtForordIntroduktion: Frivillig ledelse uden dæmoner – af Kim Gørtz & Mette MejlhedeDEL I: ERFARINGSBASEREDE REFLEKSIONERKapitel 1. Finanser – fornuft eller følelser – af Charlotte MøllerKapitel 2. Jagten på den autentiske leder. Med inspirationer fra Grundtvig og protreptikken – af Troels BorringKapitel 3. Frivillig identitetsledelse – af Katrine Sejersen & Ditte LauridsenKapitel 4. Hvordan kan man arbejde frivilligt, engageret og passioneret og samtidigt elske at blive ledet med klare høje mål og tæt opfølgning? – af Karin RigasKapitel 5. Disciplin, tatoveringer og crowdsourching. Frivillig ledelse, ledelse af frivillige og frivillige forretningsmodeller – af Lærke Hein, Christian Stadil & Jens LarsenKapitel 6. Fra frivillig til »follower« - af Dorthe Thorning Mejlhede DEL II: PSYKOLOGISKE FORHOLDKapitel 1. Den belønnende medarbejder er digital – af Karsten Koed & Morten GadKapitel 2. Transformativ motivation. Frivillighed og refleksion som redskaber til den selvaktualiserende motivation – af Lars PetersenKapitel 3. Ledelse af frivillighedens engagement. På arbejde i den udviklende og effektive organisation –af Franz Søes-CybulskiKapitel 4. Ledelse af væredygtig commitment – af Tine NyholmKapitel 5. Stress og fortvivlelse – eller er stress fortvivlelse? – af Anders Ingemann Larsen & Bjarne Frøslee IbsenKapitel 6. Grænseløshed og frivillighed i det moderne arbejdsliv – af Agi Csonka & Sigurd Lauridsen DEL III: FILOSOFISKE SYNSVINKLERKapitel 1. Ledelse med frihed og nødvendighed. En af udfordringerne ved at lede selvledende medarbejdere – af Kasper Worm-Petersen & Navid BaharlooieKapitel 2. Ledelse af frivillighed. Hvordan man minimerer hysteriske tendenser i virksomheder – af Kim GørtzKapitel 3. Ledelse af frie viljer. Frivillighed forstået som plastisk, emotionel og emergent størrelse – af Mette MejlhedeKapitel 4. Ledelse og frihed: Frivillig ledelse er fri ledelse! – af Jacob Dahl RendtorffKapitel 5. En eksperimentel fremtid sammen nu – af Christa Breum Amhøj & Tim StruckKapitel 6. Tingenes teater – om frivillig suspension af viljer og magt – af Oleg KoefoedOm bidragsyderne

 • af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen
  202,95 kr.

  Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende.Der tilbydes desuden en indføring i motivationsformer og diskussion af politiske styringsrelaterede beslutninger.IndholdsoversigtForordKapitel 1. Motivation og styring i den offentlige sektorKapitel 2. Motivation og styring mellem riddere og knægte, dronninger og bønderKapitel 3. Motivation og performanceKapitel 4. Opfattelsen af styring som kontrollerende eller understøttendeKapitel 5. Motivation, rekruttering og fastholdelseKapitel 6. Styringsmæssige ulemper og trade-offs forbundet med motivationKapitel 7. Hvordan skabes en bedre sammenhæng mellem styring og motivation?Referencer

 • af Ole Hansen
  439,95 kr.

  Bogen indeholder en analyse af, i hvilket omfang de danske standardvilkår understøtter de entrepriseretlige mellemformer. Den omfatter en systematisk beskrivelse af typisk anvendte mellemformer og en gennemgang af, hvorledes AB-systemets regler og den omfattende afgørelsespraksis, der knytter sig hertil, regulerer disse aftaler. Aftalepraksis i bygge- og anlægssektoren har siden den seneste revision af AB 92, ABT 93 og ABR 89 udviklet sig hurtigt og i flere forskellige retninger. De nye aftaleformer fraviger generelt den fase- og ydelsesopdeling, som fremgår af AB 92 og ABT 93. De fleste nye aftaleformer kan beskrives som entrepriseretlige mellemformer, fordi de i varierende grad – og typisk på en individuelt tilpasset måde - placerer sig mellem AB 92 og ABT 93. Denne udvikling i bygge- og anlægssektoren har sat entrepriserettens grundsætninger om fordeling af ydelse og ansvar i byggeriet under pres. Indholdsoversigt Forord DEL I: INTRODUKTION Kapitel 1. Bogens emne og problemfelt Kapitel 2. Entrepriseretlige mellemformer – baggrund og kontekst Kapitel 3. Hvilke krav bør stilles til standardvilkår for entreprise? Kapitel 4. Nye aftaleformer i byggeriet – oversigt og begrebsanvendelse DEL II: DE ETABLEREDE ENTREPRISEFORMER Kapitel 5. AB 92 Kapitel 6. ABT 93 Kapitel 7. ABR 89 DEL III: ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER - TYPETILFÆLDE Kapitel 8. Entreprenørens reaktionspligt og pligt til projektgranskning Kapitel 9. Entreprenørens detailprojektering – udbud på forprojekt, mellemudbud og lignende Kapitel 10. Funktionsbestemte ydelser (sekventiel totalentreprise) Kapitel 11. Projekteringssamarbejder, partnering, mv. Kapitel 12. Den tekniske rådgivers ansvar i mellemtilfælde og særligt om betydningen af godkendelse af entreprenørens projektbidrag DEL IV. AFSLUTNING Kapitel 13. Konklusioner og perspektiver for AB-systemet Forkortelser Appendiks Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

 • af Finn Borum
  265,95 kr.

 • - Funktion eller symbol
  af Majken Schultz
  286,95 kr.

  Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forståelse af, hvordan mennesker lever sammen i organisationer? Er organisationskultur fælles eller delt? Eksisterer organisationskultur, fordi den er nødvendig for organisationens overlevelse, eller fordi organisationsmedlemmerne finder de meningsfuld?Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, der tage sigte på en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer.Endelig diskuterer forfatteren de to kulturperspektivers muligheder for at påvirke en kulturforandring i en konkret organisation.

 • - erfaringsbeaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
  af Kim Gørtz & Mette Mejlhede
  312,95 kr.

  Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod. Det tvedelte spørgsmål i Forstandig ledelse er på den ene side, hvad skal der til for at genoprette den mentale økologi i ledelsesfunktionen, dvs. hvilke refleksive værn og tankemæssige færdigheder er sunde og robuste nok til at stå distancen og modstå hverdagens pres, og på den anden side, hvad skal der til for at tankevirksomheden genopstår i fornyet og mere bæredygtig form, dvs. hvor langt tid kan det lade sig gøre at bevæge sig på sammenbruddets rand førend tankerne bryder igennem til fornyet håb og livgivende visioner? Bidragene i Forstandig ledelse kredser alle på hver deres måde omkring at få afdækket hvad det vil sige som leder at tænke sig om, at nære omtanke for sig selv, forretningen, organisationen, medarbejderne, kollegaerne og det lokale såvel som det globale samfund. Forstandig ledelse er hermed et vægtigt bidrag i en tid hvor finansielle kriser, nedskæringer, fyringer, m.m. har gjort sit indpas på arbejdsmarkedet, og hvor brud, sprækker og rystelser kalder på en generativ eftertanke, som er opbyggelig, nænsom og fuld af flydende intelligens. IndholdsoversigtForord En tankevækkende proces om temaer beslægtet med "forstandig ledelse" DEL 1. Erfaringsbaserede refleksionerKapitel 1. Forstandighed og finanser - fra ny økonomi til ny normal - af Charlotte MøllerKapitel 2. Det forpligtende fællesskab. Tanker om en historie, der blev en kultur - og nu udfordres - af Marianne JelvedKapitel 3. Odysseus og sirenerne - en fortælling om lederidentitetens rejse - af Lone RetoftKapitel 4. At tænde ild i en tid hvor der kun slukkes brande - af Uffe SaveryKapitel 5. Efterskoleformen rekrutterer forstandige ledere - af Troels BorringKapitel 6. Kanten, karmaen og kunsten. En skitse til det forstandige lederskab - af Christian Stadil & Lærke Hein - i samarbejde med Jens LarsenKapitel 7. Memento mori - om topledelse og sensitivitet - af Agi Csonka & Sigurd LauridsenDEL 2. Filosofiske synsvinklerKapitel 8. Tab i recessionens tid. Tanker om ledelsesret og ligeværd - af Birgitte Meisner NielsenKapitel 9. Den forstandige leder - en filosofisk udfoldelse af menneskets endelighed og dens betydning for ledelse - af Navid Baharlooie, Anders Møller, Kasper Worm-PetersenKapitel 10. Forstandig ledelse - ledelse mellem opdagelse og skabelse - af Klaus Kvorning HansenKapitel 11. Ledelse gennem tvivl - af Leon LerborgKapitel 12. At vokse sammen med sig selv. Lidt om forskellen på selvudvikling, selvforelskelse og selvkærlighed som baggrund for forstandig ledelse - af Pia SøltoftKapitel 13. Dialogisk kapacitet som betydningsskabende nødvendighed i ledelse - af Mette MejlhedeKapitel 14. Fra forstandighed til en alternativ fornuft i ledelse. Nogle bemærkninger til kritikken af den dialogiske fornuft - af Ole Fogh KirkebyKapitel 15. En konstatering af arbejdspatologiske træk i det moderne arbejdsliv. Mulige konsekvenser af fravær af forstandig ledelse - af Kim GørtzOm bidragsyderne

 • af Helle Isager
  607,95 kr.

  ”Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.IndholdsoversigtKapitel 1. IndledningKapitel 2. Det geografiske områdeKapitel 3. Begrebet motordrevet køretøjKapitel 4. Den ansvarspådragende begivenhedKapitel 5. Årsagsforbindelse og adækvansKapitel 6. Ansvarsfrihedsgrunde – nødret og nødværgeKapitel 7. Egen skyld ved påkørsel af cyklister, fodgængere mv.Kapitel 8. Egen skyld ved sammenstød mellem motordrevne køretøjerKapitel 9. Egen skyld/accept af risiko ved skade på passagerer mv.Kapitel 10. Flere erstatningsansvarligeKapitel 11. Den ansvarlige personkredsKapitel 12. Færdselsuheld i udlandetForkortelserBilag 1: RegresaftaleBilag 2: Medlemmer af Regresaftalen pr. 1.1.2014DomsregisterStikordsregister

 • af Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen
  410,95 kr.

  Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLI PS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed.IndholdsoversigtForordKapitel 1. Samarbejdsdrevet innovation i praksis: en introduktion – af Jacob Torfing, Eva Sørensen & Peter AagaardKapitel 2. Teori og metode i studiet af samarbejdsdrevet innovation i praksis – af Jacob Torfing, Eva Sørensen & Peter AagaardKapitel 3. Samarbejdsdrevet politikinnovation i Det Etiske Råd: En succes der ikke bliver gentaget – af Susanne Boch Waldorff, Eva Sørensen & Anne PetersenKapitel 4. Magt og afmagt i psykiatrien – Iscenesættelse af samarbejdsdrevne innovationsprocesser – af Lone Thellesen, Per Lykke Hansen & Claus HaveKapitel 5. Offentligt-privat innovationssamarbejde: Konkurrence og alliance – af Dorthe Hedensted Lund & Nana VaabeKapitel 6. Fra samarbejdsdrevet innovation til innovative læreprocesser – af Birthe LundKapitel 7. Samarbejdsdrevet politikinnovation i praksis: Udfordringer og muligheder – af Eva Sørensen & Annika AggerKapitel 8. Innovation i folkeskolen – af Julie Borup JensenKapitel 9. Ledelse af tværgående innovationssamarbejder – Balance mellem det planlagte og det uforudsigelige – af Gitte Miller BalslevKapitel 10. Innovative partnerskaber som mulighedsmaskiner for biblioteker – af Louise Overgaard & Birgit JægerKapitel 11. Organisationsinnovation som symbiotisk evolution. Et casestudie af Det Kriminalpræventive Råd – af Peter AagaardKapitel 12. Bottom-up ledelse af samarbejdsdrevet innovation: Udsatte Byområder i Københavns Kommune – af Jesper Rohr HansenKapitel 13. TRYK Politi – en succesfuld fiasko – af Troels Schultz LarsenKapitel 14. Ledelse af samarbejdsdrevet innovation i den kriminalpræventive indsats – af Elisa Kankaala & Andreas Hagedorn KroghKapitel 15. Mellem begejstring og budgetfokus: Offentlige ledere og samarbejdsdreven innovation i en krisetid – af Troels Schultz LarsenKapitel 16. Er der én eller flere tilgange til samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? – af Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob TorfingOm forfatterne

 • - Danmark, Europa, globale perspektiver
  af Ditlev Tamm
  568,95 kr.

 • - web-tekster der virker
  af Nanna Friis
  235,95 kr.

  Kæmper du med at skrive tekster til nettet? Og savner du grundlæggende viden om, hvad der virker - og hvad der ikke gør? Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster i et sprog, alle kan forstå? Der er hjælp at hente fra Kort, klart og klikbart , der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.Med denne praktiske og pædagogiske håndbog kommer du hele vejen rundt om at skrive godt til nettet. Du bliver taget ved hånden og får en grundig gennemgang af de helt særlige præmisser, der hersker på nettet. Du får tjeklister, trin-for-trin-guides, gode argumenter til chefen og masser af eksempler og øvelser, som gør dig i stand til at skrive korte, klare og klikbare tekster.IndholdsoversigtIndledningKAPITEL 1Kend dit medieForskellige typer hjemmesiderHvad er nettet for noget? Din bruger læser i F-form Forskellige typer indholdssider Brugervenlighed og konventionerBrugervenlighed og troværdighedSEO eller min chef insisterer på, at jeg skal skrive SEO-teksterOpsamlingKAPITEL 2Kend din modtagerHånden på hjertet: Ved du, hvem du skriver til?Hvordan ser den typiske web-bruger ud?Irriter din bruger 3 spørgsmål, du skal kende svaret på Undgå fagudtryk, forkortelser og fremmedord (de 3 f'er)OpsamlingKAPITEL 3Kend din modelOverlad aldrig det hårde arbejde til læseren2 effektive dispositionsmodeller Dine 8 geniale genveje til struktur og overblik KAPITEL 4Kend dine sproglige (virke-) midlerSkriv aktivt (andet kan ikke betale sig)Skriv kort og lige ud ad landevejen Skriv konkret (hold dig til de nederste trin af abstraktionsstigen) Skriv nutidigt - drop papirklichéerUndgå klichéer, banaliteter og bullshit-bingoOpsamlingFacitLitteraturlisteStikord

 • af Andersen J
  1.390,95 kr.

  Håndbog i auktionsret i det væsentlige i lovkommentarform.

 • - Overlevelse i en grænseoverskridende verden
  af Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov
  504,95 kr.

  Kultur er de grundfæstede og ofte ubevidste værdier vi er vokset op med. Det er de kulturelle forskelle der adskiller os fra de andre. Bogen afdækker de værdier, der kendetegner de forskellige kulturer – såvel de nationale og regionale som de organisatoriske. Forfatterne redegør for disse værdier via kulturelle dimensioner som forholdet mellem magt og lighed, forholdet mellem individ og gruppe, sociale roller for kvinder og mænd samt usikkerhedsundvigelse og krisehåndtering. Disse begreber og værdier gøres levende og vedkommende med en række eksempler fra dagligdagen rundt om i verden.Forfatterne viser desuden hvordan man håndterer det interkulturelle – dvs. slår bro over forskellene i de kulturelle værdinormer, f.eks. i internationale koncerner. Bogen henvender sig især til ledere, faglige specialister og forhandlere i såvel erhvervslivet som organisationer, hvor der arbejdes på tværs af de kulturelle skel. Men alle med interesse for interkulturelle forhold og ønske om en større kulturforståelse, kan få glæde af denne spændende bog. I denne ajourførte 3. udgave medvirker Michael Minkov som ny medforfatter. Dette har bl.a. betydet, at datagrundlaget er udvidet med en række østeuropæiske lande, således at resultater, eksempler og kulturmodeller er blevet endnu bedre og mere nuancerede.

 • af Inger Høedt-Rasmussen & Jonas Gabrielsen
  248,95 kr.

  Juridisk gennemslagskraft er en bog om kunsten at blive en overbevisende jurist. Det er hverken en juridisk lærebog eller en traditionel retorisk håndbog, men en bog der søger at kombinere fag, tankeformer og traditioner. Hvordan bruge man sin juridiske viden mundtligt? Hvordan praktiserer man som jurist sit virke i offentlige forsamlinger? Hvordan får man som jurist gennemslagskraft?Bogen er opdelt i en række mindre kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden. I hvert kapitel tematiseres et konkret aspekt ved juridisk gennemslagskraft, såsom faglig identitet og selviscenesættelse, publikumstænkning, vinkling af sagen, kunsten (ikke) at svare på spørgsmål, mundtlighedsforståelse, kropsforståelse og sproglige finesser. Kapitlerne bevæger sig fra juristens udfordringer over teoretiske overvejelser til konkrete greb og værktøjer. Læseren udfordres løbende gennem praktiske øvelser. Bogen henvender sig til alle jurister der benytter deres juridiske viden mundtligt og offentligt. Det være sig procedøren, foredragsholderen, ordstyreren, forhandleren, lederen etc. Både den erfarne advokat og den nyudklækkede jurist kan få glæde af bogens refleksioner og praktiske råd. Bogen er fornyende i sin form og formidling, hvor faglig dybde operationaliseres og serveres med lethed. Begge forfattere har vundet priser for deres undervisning. De underviser og coacher på universiteter i ind- og udland såvel som i det private erhvervsliv og i advokatbranchen.IndholdsoversigtKapitel 1. Bogens ide og hvordan den læses Kapitel 2. Det ciceronianske ideal: Jurist om dagen retoriker om nattenKapitel 3. Kend dig selv: Et grundvilkår for gennemslagskraft Kapitel 4. Tal så det vækker tillid, kan mærkes og forstås ethos, pathos og logosKapitel 5. Kommuniker på det mundtlige rums præmisser Kapitel 6. Repræsentationssystemer tal til alle sanser Kapitel 7. Test dit repræsentationssystem Kapitel 8. Tag rummet måder man kan øve sig Kapitel 9. Tænk som publikum tænker Kapitel 10. Skab dig! strategisk selvfremstilling Kapitel 11. Kunsten at være imødekommende et overset virkemiddel i juraen?Kapitel 12. Styr dit publikum juristen som dirigent, ordstyrer og mødelederKapitel 13. Skift vinkel, ikke standpunkt Kapitel 14. Kunsten ikke at svare og at svare uden at svare Kapitel 15. Krop, kontrol, karisma Kapitel 16. Udvid din komfortzone Kapitel 17. Juridiske sound bites: Gør centrale holdninger til slagkraftige formuleringerKapitel 18. Brug sproget artistisk Kapitel 19. Metakommunikation det mundtlige rums vejskilteKapitel 20. Spontanitet kræver forberedelse ¨Kapitel 21. Kunsten at samle sin energi Kapitel 22. Nuet som centrum situationslære og mindfulness Kapitel 23. Disposition på minuttet Kapitel 24. Manuskriptteknik skriv til øret Litteratur Stikord

 • af Gerlinde Berger-Walliser & Kim Østergaard eds.
  312,95 kr.

  DescriptionThis book assembles articles on what could be called an alternative way of legal thinking, known in Scandinavia as the proactive approach to law. Besides a general overview of proactive law, the contributions in this book includes topics such as legal risk management, strategic contracting, pre-contractual negotiation, collaborative contracts, iterative contracts, and selective distribution. One of the central concerns in proactive law is to include legal considerations in the managerial process by bringing in business-oriented legal advice, and generally speaking engage in cross-professional and interdisciplinary collaboration.ContentPrefaceThe Past and Future of Proactive Law: An Overview of the Development of the ProactiveLaw Movement - af Gerlinde Berger-WalliserProactive Management and Proactive Business Law (PAM PAL) curriculum; Educating Professionals for the Future - af Kaisa SorsaStrategic Contracting: Examining the Business-Legal Interface - af Larry A. DiMatteo, George J. Siedel and Helena HaapioCollaborative Contracting as Preventine/Proactive Law - af Thomas D. BartonGreat Expectations (Part 1): Towards Relational Contract Modelling as a Strategic Competence in B2B Agreements - af John JørgensenPre-Contractual Mediation in Negotiation - Transplanting Techniques from Mediation and Introducing a Neutral Contract Facilitator - af Camilla Baasch AndersenExclusive Choice of Court Agreements and the Brussels I Regulation - af Peter Arnt Nielsen"Primary" Legal Risk Management: Lessons from Claim and Litigation Studies - af Edward A. DauerThe Usefulness of Legally Useless Clauses - A Proactive Law and Strategic Perspective - af Hugues Bouthinon-Dumas og Antoine MassonIterative Contracts as Proactive Law Instruments - af René Franz HenschelSelective Distribution - A Proactive Perspective - af Kim ØstergaardEmpowering Contracting Parties - Proactive and Dialogic Contracting in Public Procurement - af Soile Pohjonen og Katja Koskelainen

 • af Karsten Pedersen
  278,95 kr.

  Offentlig kommunikation i teori og praksis er en lærebog til kommunikations-studerende og en brugsbog til medarbejdere i det offentlige. Bogen er ander-ledes end andre bøger om offentlig kommunikation fordi den ikke er en koge-bog der fortæller hvordan man skal gøre. I stedet diskuterer den vilkårene for offentlig kommunikation. Dermed får den offentligt ansatte mulighed for at reflektere over sin rolle i kommunikationen med borgerne.Karsten Pedersen, er cand.mag. i engelsk og datalingvistik og ph.d. i tekst-analyse. Han har arbejdet både teoretisk og praktisk med kommunikation i sine ansættelser på CBS, i Haslev Kommune og på Roskilde Universitet, hvor han er lektor og har været ansat siden 2001. Karsten Pedersen forsker og underviser i offentlig kommunikation og har udgivet flere bøger og artikler om emnet. Han holder også foredrag og kurser om emnet.IndholdsoversigtOm 2. udgave Indledning Den offentlige kommunikationsindsats; pligt eller mulighed? TeoriVilkår for kommunikation Hvad er egentlig relevant? Hvem er målgruppen? Hvordan får vi borgeren i tale? AnalyseSprogbrug Det handler om troværdighed EvalueringMon det virker? Metoder til analyse af kommunikationsindsatser Afslutning Liste over figurer og illustrationer Bilag Litteraturliste Indeks

 • af Henrik Holt Larsen & Connie Svabo (red).
  607,95 kr.

  Personlig og faglig udvikling i jobsammenhæng - det er temaet for denne bog.Jobbet og det organisatoriske liv rummer store læringspotentialer. I større grad at flytte fokus fra kurser til kompetenceudvikling i forbindelse med selve jobbet, er en udviklingstendens, der er markant i disse år. Denne kompetenceudvikling overflødiggør ikke de mere formaliserede uddannelses- og kursusforløb, men giver nye muligheder for målrettet og relevant udvikling, såvel fagligt som personligt.Bogen tegner i første del deet teoretiske billede af aktuel forskning indenfor læring på jobbet. I anden del debateres mere personlige erfaringer og holdninger til emnet. Tredje del præsenterer en række cases, hvor virksomheder har eksperimenteret med læring på jobbet. Sidste del er en praktisk samling af værktøjer, der giver inspiration til at gå i gang med jobrelateretr kompetenceudvikliong i egen organisation.En anvendelsesorienteret bog for den reflekterende praktiker.

 • - Politireformen i Danmark 2007-2011
  af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen
  248,95 kr.

  Hvordan ser verdens bedste politi ud?Helt centralt er, at befolkningen har tillid til politiet. Politiet er i mange henseender retssystemets frontlinje; det er den del af retssystemet, flest borgere kommer i kontakt med (for mange også den eneste). Politiet er samtidig på mange områder statens repræsentanter, og har befolkningen ikke tillid til politiet, har samfundet et demokratisk problem. Har man ikke tillid til, at politiet vil og kan tage affære, når det er nødvendigt, ligger vejen til selvjustits og selvtægt åben.Herudover opregner forfatterne tilgængelighed for borgerne og mulighed for kontakt, tryghed i forhold til kriminalitet og effektivitet i opklaringen af forbrydelser, ordensproblemer samt sager der skal afgøres i rimelig tid.Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem forfatterne og Rigspolitiet der blev indgået i 2006 med formålet at evaluere den forestående politireform. I årene frem mod 2006 havde Danmark på mange måder et af verdens bedste politikorps. Målt med internationale alen havde tilliden til politiet gennem en længere årrække ligget i top. Men hvis det danske politi faktisk kunne siges at være et af verdens bedste, er det nærliggende at spørge, hvorfor politiets skulle reformeres i så omfattende grad, som tilfældet blev? Bogen tilbyder et indblik i politireformen, dens grundlag, konsekvenser og forbedringer.IndholdsoversigtForordIndledningKapitel 1 - Reformens indhold og historie Kapitel 2 - Reformen indefraKapitel 3 - Reformen i forhold til eksterne samarbejdspatnereKapitel 4 - Politiets synlighed, tilgænngelighed og kontakt med borgerneKapitel 5- Borgernes tilfredshed med politietKapitel 6 - Borgernes tryghedKapitel 7 - Tilliden til politietKapitel 8 - Politiet under presKapitel 9 - Opsummering, udsyn og konklusionReferencerAppendiks AAppendiks BAppendiks CAppendiks DAppendiks EAppendiks F

 • - Dansk økonomistyring under forvandling
  af Per Nicolaj Bukh & Poul Israelsen
  312,95 kr.

 • af Mogens Herman Hansen
  168,95 kr.

  Platon (ca. 427-347 f.Kr.) er berømt for sin påstand om, at stater aldrig vil blive ordentligt styret, medmindre man giver magten til dem, der mindst ønsker den: filosofferne. Han foretrak meritokrati for demokrati. Han opfattede den individuelle frihed som en demokratisk misforståelse af menneskelivets mening. Han mente ikke at alle mennesker er lige, men at de bedste bør belønnes efter fortjeneste. Staten er en helhed med et eget værd og et eget formål, der står over borgernes private interesser. Platons grundholdninger er ofte de omvendte af den herskende idelogi i den vestlige verden i det enogtyvende århundrede. Men netop fordi han så dybsindigt formulerede sine synspunkter, er hans statstanker stadigvæk aktuelle, især i forbindelse med den kritik af det liberale demokrati, som høres med stedse større styrke.IndholdsoversigtRedaktionelt forord Kapitel 1. Indledning og biografi Kapitel 2. Platons politiske filosofi Kapitel 3. Staten Kapitel 4. Statsmanden Kapitel 5. Lovene Kapitel 6. Platons indflydelse og aktualitet Kapitel 7. Oversættelse af udvalgte passager af Staten, Statsmanden og Lovene Bibliografi

 • - fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker
  af Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal
  376,95 kr.

  Bogen præsenterer et udvalg af 17 klassiske tekster, dækkende fra begyndelsen af 1900-tallet til 1970'erne. De er alle oversat til dansk for at nå ud til en større læserkreds. Til hver af teksterne er der en kort introduktion.

 • - Særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel Rådgivning
  af Birgitte Sloth
  85,95 kr.

  Udgivelsen er et særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel RådgivningEn af de mest betydningsfulde udviklinger i nyere økonomisk teori, måske denmest betydningsfulde, er anvendelsen af spilteori. Spilteori kan bruges til atmodellere hvordan spillere træffer beslutninger i spil som skak, kryds-og-bolle,bridge, poker eller fodbold. Men også til at modellere alle mulige andre situationerhvor der træffes strategiske beslutninger, det vil sige beslutninger hvorman tager hensyn til at det endelige udfald også afhænger af hvad andre beslutter.Derfor er spilteori blevet et vigtigt redskab for økonomer, især inden forindustriøkonomi, men også inden for en lang række andre discipliner, så somarbejdsmarkedsteori, reguleringsteori og politisk økonomi.IndholdsoversigtIndledningSpil og strategierNash-ligevægtBlandede strategier LigevægtsudvælgelseSpil med sekventiel struktur Forhandlingsspil Gentagne spil Spil med ufuldstændig information: Bayesianske spil Mekanismedesign Spil med sekventiel struktur og ufuldstændig information Afsluttende bemærkningerNoter Litteratur

 • - Sociale overdrivelser og social pejling
  af Flemming Balvig & Lars Holmberg
  465,95 kr.

  Misforståelser er udbredte. Ikke desto mindre spiller de en stor rolle for, hvordan vi vælger at handle, og hvad vi tror andre mennesker forventer af os. Som flamingoer handler vi ud fra det indtryk, vi har af, hvad normen er.”Flamingoeffekten” påviser, hvor udbredt og hvor mangesidet fænomenet ’sociale misforståelser’ er i vor indbyrdes omgang med hinanden – og de konsekvenser det har for den enkelte og for samfundet. Et klassisk eksempel er unge som tror, at andre unge drikker langt mere end det faktisk er tilfældet – og det får nogle unge til at drikke mere end de har lyst til.Bogen introducerer begrebet social pejling, som en metode til korrektion af sociale misforståelser – eller rettere, en mangfoldighed af forskellige metoder. Med ”Flamingoeffekten” får du en oversigt over disse metoders anvendelse i praksis og resultaterne heraf, i Danmark såvel som i udlandet. Forfatterne giver en række anbefalinger til, hvordan social pejling kan udbygges, understøttes og integreres i forebyggelsesarbejdet vedrørende risikoadfærd såsom kriminalitet, tobaksrygning, overdrevent drikkeri mv.IndholdsoversigtForordArtikel 1. FlamingoeffektenArtikel 2. Normer og sociale misforståelserArtikel 3. Social pejling – fremgangsmåder og virkningerArtikel 4. HashforsøgetArtikel 5. RingstedforsøgetArtikel 6. Variationer over RingstedforsøgetArtikel 7. Social pejling i trafikkenArtikel 8. Aarhus EksperimentetArtikel 9. Social pejling i skolen – om skolenArtikel 10. Social pejling mod vold og mobningArtikel 11. Social pejling mellem kønneneArtikel 12. Sukkersherifferne ser sødtArtikel 13. Med straf skal stemmer byggesArtikel 14. Miljø, skat og social pejlingArtikel 15. Social pejling på direktionsgangenArtikel 16. Social pejling bag tremmerArtikel 17. Når forebyggelse ikke virkerArtikel 18. DanmarksforsøgetArtikel 19. Social pejling i DanmarkReferencer

 • af Jensen U
  290,95 kr.

  Persondataloven og sagsbehandling i praksis henvender sig til alle, der er i berøring med behandling af afgørelsessager i den offentlige forvaltning. Både studerende, praktikere, konsulenter og andre, der har behov for indsigt i persondatalovens samspil med og indflydelse på konkret sagsbehandling kan have glæde af bogen. Bogen er den eneste, der har specielt fokus på persondatalovens regler ved behandling af persondata i forbindelse med afgørelsessager. Persondatalovens grundregler gennemgås og illustreres med praksis og der gives praktiske anvisninger på, hvordan persondataloven overholdes ved behandling af afgørelsessager. De persondataretlige krav holdes desuden op mod de almindelige forvaltningsretlige regler med henblik på at illustrere forskelle og ligheder.Ulrich Stigaard Jensen er ankechef i Natur- og Miljøklagenævnet og eksterne lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Derudover underviser han i forskellige sammenhænge i persondataret, forvaltningsret og LEAN.IndholdsoversigtKapitel 1. Persondatalovens baggrund og formålKapitel 2. Persondatalovens terminologi og begreberKapitel 3. Grundprincipper for behandling af personoplysninger - en ramme sættesKapitel 4. De materielle behandlingsreglerKapitel 5. OplysningspligtKapitel 6. IndsigtsretttenKapitel 7. Indsigelsesretten og ret til berigtigelse, sletning eller blokering af oplysningerKapitel 8. Udveksling af personoplysninger mellem offentlige myndighederKapitel 9. Offentliggørelse af personoplysninger på InternettetKapitel 10. Afsluttende bemærkningerForkortelserLitteraturAfgørelserBilagsfortegnelse

 • - Personlige virkemidler til succes
  af Erik Bagger & Christina Hjortshøj
  397,95 kr.

  Baseret på dybdegående interviews med mange af advokatbranchens toneangivende partnere give bogen et detaljeret indblik i, hvad der skal til for at lykkes i branchen. Gennem illustrative cases og konkrete værktøjer får advokaten vejledning til at arbejde med sin egen personlige kompetenceudvikling i rollen som advokat. Lige som, at ledere og HR-konsulenter får inspiration til at hæve kompetenceniveauet på advokatkontoret. ”Forfatterne giver en letlæst og præcis beskrivelse af den udvikling, man som advokat gennemgår i løbet af sin karriere. Bogen demonstrerer en begavet og velfunderet indsigt i advokaters virke og succeskriterier i en branche, hvor der stilles stadigt større krav til advokatens personlige egenskaber og taktiske evner. Det er en god og nyttig brugsbog for advokater på alle niveauer i karrieren.” Flemming Kragh Hansen, bestyrelsesformand i LETT Advokatfirma ”Bogen har været en stor fornøjelse at læse. Den er fuld af lettilgængelige og oplagte pointer til den konstante, personlige dygtiggørelse, der er nødvendig for enhver ambitiøs advokat, der ønsker at optimere ikke alene sin egen faglige og kommercielle performance men også udviklingen af sine medarbejdere.” -Søren Aamann Jensen, partner i Kromann Reumert IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Hensigten med undersøgelsen og resultaterne DEL 1. RESULTATERNE - EXCELLENS I ADVOKATBRANCHENKapitel 2. De to grundlæggende akser Kapitel 3. De tolv excellensegenskaber Kapitel 4. De seks par excellensegenskaber Kapitel 5. Nuancerne i egenskabernes gensidige placering Kapitel 6. Værktøjet excellensprofiler DEL 2. BETYDNINGEN FOR DEN TYPISKE ADVOKATKapitel 7. Advokatkarrieren afspejlet i excellensmodellen Kapitel 8. Advokatens arbejdsperspektiv Kapitel 9. Advokatens renommé Kapitel 10. Typiske advokatprofiler DEL 3. UDVIKLING I PRAKSISKapitel 11. Vejledning i at udvikle egen excellens Kapitel 12. Praktiske erfaringer Kapitel 13. Organisatorisk anvendelse af excellensmodellen Kapitel 14. Excellensmodellen som HR-værktøj DEL 4. PERSPEKTIVERING AF EXCELLENSKapitel 15. Betydningen af intelligens for excellens Kapitel 16. Betydningen af personlighedstræk for excellens Kapitel 17. Perspektivering til andre professioner og brancher Efterskrift Appendiks

 • - & governance, økonomi, strategi, værdiskabelse
  af Per Vestergaard Andersen
  887,95 kr.

  Bogen fremstiller Corporate Finance i et bredere anvendelsesmæssigt teoretisk og praktisk perspektiv end hidtil set på dansk. Den er skrevet til anvendelse som praktisk værktøjskasse og nyttig for virksomhedsledere og ejere, samt andre, der er interesseret i værdiansættelse af virksomheder og aktier, værdiskabelse og bedre økonomiske resultater.Bogen indeholder bl.a.:Det teoretiske formelapparat til værdiansættelse af virksomheder overført til praktisk anvendelseCa. 50 teoretiske og praktiske værdiansættelser af unoterede og børsnoterede virksomhederEn praktisk beskrivelse af de 37 eksisterende værdiansættelsesmodeller og -metoderEn udførlig beskrivelse af shareholder value konceptet og værdiskabelse ved hjælp af mere end 100 forskellige value driversEn praktisk og teoretisk holdbar løsning på spørgsmålet om, hvad der er en virksomheds optimale kapitalstruktur under forskellige skattereglerForslag til Corporate Governance regler til værdiansættelse og - skabelseEn beskrivelse af, hvordan strategiudvikling og Corporate Finance kan kombineres til et proaktivt og praktisk ledelsesværktøjForslag til lovændringer og »god skik« regler i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder til børsintroduktionerUdførlige beskrivelser af optioner og warrants til incitamentsprogrammer og deres anvendelse til værdiansættelseEn løsning af den globale gåde kaldet »The IPO-puzzle« Indholdsoversigt: 1. kapitel Indledning og praktisk overblik over værdiansættelsen af en virksomhed2. kapitel Den teoretiske baggrund 3. kapitel Værdiansættelse af virksomheder i teoretisk og praktisk perspektiv 4. kapitel Virksomhedsstrategiernes og strategianalysens betydning for værdiansættelsen 5. kapitel Shareholder value og corporate governance 6. kapitel Risikopræmier og deres betydning for værdiansættelsen 7. kapitel Børsintroduktionsmetoder 8. kapitel Praktiske værdiansættelser af virksomheder til børsintroduktioner 9. kapitel De forudsigelige børsfiaskoer og »The IPO-puzzle« 10. kapitel Anbefalinger Litteratur Symbolfortegnelse Stikordsregiste

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.