Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Psykologisk tryghed

Her finder du spændende bøger om Psykologisk tryghed. Nedenfor er et flot udvalg af over 14 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde
  af Rikke Høgsted
  347,95 kr.

  En grundbog skrevet til professionelle, der arbejder i et mentalt højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.Grundbog i Belastningspsykologi retter sig således mod læger og sygeplejersker, psykologer og præster, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, politi og jurister, soldater og fængselsbetjente, socialrådgivere og sagsbehandlere, krigskorrespondenter og fotografer, nødhjælpsarbejdere og klimafolk og andre faggrupper, der arbejder i et mentalt højrisikojob. Bogen kan med fordel også læses af ansatte i andet risikobetonet arbejde som for eksempel arbejdet til søs eller som ingeniør i et højrisikoområde.Grundbog i Belastningspsykologi er en lettilgængelig bog bestående af korte faktuelle afsnit, illustrationer, modeller og citater. Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Bogen er både til studerende, ansatte og ledere og til de fagpersoner, der til daglig arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø.

 • - Ledelse på tværs af organisationer
  af Amy C. Edmondson & Jean-François Harvey
  294,95 - 327,95 kr.

  Komplekse udfordringer kalder på ekstrem teaming.Organisationer møder i stigende grad komplekse udfordringer, som kun kan løses i samarbejde med andre aktører i flydende og midlertidige teams. Det stiller nye krav til teamledelse og evnen til at samarbejde uden for formelle, stabile teams – det som Amy C. Edmondson og Jean-François Harvey kalder for ekstrem teaming:- Hvordan sættes forskellige medarbejdere sammen i teams, så de er i stand til at møde komplekse, grænsekrydsende udfordringer- Hvordan opbygger teamets medlemmer nye relationer og integrerer deres idéer og kompetencer, så de tilsammen producerer et værdifuldt output?Når man bevæger sig på tværs af – og udover – organisationens abstrakte og fysiske grænser, skærpes udfordringerne i det tværfaglige samarbejde. Med udgangspunkt i inspirerende cases viser forfatterne, hvordan man leder teamsamarbejde i skiftende arbejdsgrupper, som spænder over forskellige kompetencer,fag, sektorer, brancher og organisationer. Det kræver en særlig form for ledelse, som har fokus på både de mellemmenneskelige og praktiske dynamikker i teams, og som skaber:- en engagerende vision- grobund for psykologisk tryghed- fælles mentale modeller- styrket agilitet gennem empowermentMålet med ekstrem teaming er at ruste organisationer til at navigere i den kompleksitet, der er en uløselig del af innovativt samarbejde.Om forfatterne:Amy C. Edmondson er professor på Harvard Business School. Hendes forskning har fokus på teaming – de særlige dynamiske former for samarbejde, som er nødvendige i miljøer præget af usikkerhed, kompleksitet og dilemmaer. Hun har også forsket i psykologisk tryghed som en afgørende faktor for teamsamarbejde og innovation. Hun er bl.a. forfatter til bøgerne Teaming (2012), Teaming to Innovate (2016) og The Fearless Organization (2018, på dansk 2020). Før sin universitetskarriere arbejdede hun som forskningsdirektør på Pecos River Learning Centers og som chefingeniør hos Buckminster Fuller.Jean-François Harvey er adjunkt på universitetet HEC i Montréal. Han forsker i, hvordan mennesker, team og organisationer lærer, og hvordan de møder de udfordringer, der altid opstår i tværfagligt samarbejde. Som konsulent har han rådgivet både private og offentlige organisationer i Montréal, Boston og San Francisco.

 • - i danske organisationer
  af Andreas Granhof Juhl & Ole Lauge Sørensen
  337,95 kr.

  Hvad er ”den magiske ingrediens”, der skaber succesfulde organisationer? Al organisationsundersøgelse og -forandring handler om svaret på dette spørgsmål. Det er det spørgsmål, bogens forfattere, Andreas Granhof Juhl og Ole Lauge Sørensen, har undersøgt gennem de sidste 20 år. Som mange andre er forfatterne kommet frem til et svar, som på sin vis både er nyt og gammelt: Øg den psykologiske tryghed! I bogen undersøges og beskrives en række danske organisationer fra private IT-virksomheder til skoler, plejecentre, hospitals- og universitetsafdelinger. På tværs af disse eksempler undersøges det, hvorfor psykologisk tryghed er vigtig for opgaveløsningen og læringskulturen i organisationen. Og hvordan medarbejdernes idéer kan være drivkraft for organisatoriske omstillingsprocesser, når et modigt og eksperimenterende miljø etableres. Store dele af bogen er skrevet med det sigte at inspirere ”hånden”: metoder i spændingsfeltet mellem mødepraksisser, feedback, måling af psykologisk tryghed og framing af kulturen. Andre dele af bogen er skrevet med sigte på ”ånden”, altså det sæt af grundantagelser og menneskesyn der danner grundlag for psykologisk tryghed. Begge dele er inkluderet, fordi bogens primære sigte er praktikere, både ledere og medarbejdere, og det beskrives, hvordan alle har mulighed for at bidrage til et psykologisk trygt miljø.

 • - Centrale temaer og overvejelser om lederskab
  af Hanne Møller, Henning De Haas, Troels Møller, mfl.
  307,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være? God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse. Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget. Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

 • af Liv Starheim
  267,95 kr.

  Hvad skal man gøre som leder, når ens medarbejdere har helt forskellige opfattelser af en intern konflikt? Hvad indebærer en rolle som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, når kollegaer oplever mobning eller andre krænkende handlinger? Hvordan fastholdes et sundt arbejdsmiljø i forandringsperioder?Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø er både en praksisbog og en inspirationsbog til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet for deres kollegaer. Den beskæftiger sig med udadvendt ledelse, der ikke fokuserer på lederen og deres egen indre rejse, ses ledelse i bogen som en udadrettet aktivitet. Der skal udsendes et budskab og indgås i dialog, så alle medarbejdere forstår intentionen bag kommunikationen.Det er nødvendigt, at vi forbedrer arbejdsmiljøet, hvis vi vil komme de 33.000 stress-sygemeldinger til livs. For selvom der findes viden og metoder til at løfte arbejdsmiljøet, skal vi blive bedre end de nuværende initiativer på arbejdspladserne for at gøre noget ved problemet.

 • - psykologisk tryghed på arbejdet
  af Rebekka Bøgelund
  227,95 kr.

  Tør du fejle? Denne bog er ikke et forsvarsskrift for sjusk - men derimod et forsvarsskrift for, at vi skal turde eksperimentere.Vi skal turde kaste os ud i det, og så vil det uvægerligt føre til fejl. Og det er helt i orden. Faktisk er det supergodt! Frygten for fejl hæmmer både innovation, kreativitet og arbejdslyst, derfor bør alle arbejdspladser (private såvel som offentlige) opfordre til og hylde fejl.Men hvad skal der til, hvis man som leder ønsker en kultur, hvor fejl bydes velkommen? Eller hvis man som medarbejder tænker, at ens potentiale ikke bringes i spil? Psykologisk tryghed er i hvert fald helt essentielt! I denne bog har Rebekka Bøgelund talt med en række toneangivende eksperter og erhvervsledere, der alle sætter ord på, hvordan de konkret sikrer psykologisk tryghed og mod hos med­arbejderne til at byde ind med deres idéer og perspektiver.Rebekka Bøgelund er master i psykologi ved Aarhus Universitet og i kommunikation ved Københavns Universitet, foredragsholder og forsker i danskernes arbejdslyst ved Videncenter for God Arbejdslyst, selvstændig organisations- og ledelseskonsulent samt ejer af rådgivervirksomheden Crop Organisation.

 • - Styrk organisationens samarbejde og læring
  af Jeppe Agger Nielsen, Allan Andreasen Kortnum & Jens Karlsmose
  363,95 - 407,95 kr.

  Ledere, som bringer et udviklende mindset i spil, frigør et større potentiale i organisationen. De udvikler stærkere talenter og skaber et engageret, trygt og robust arbejdsmiljø, som er baseret på samarbejde, feedback og læring. MINDSETBASERET LEDELSE handler om at skabe resultater med udgangspunkt i principperne bag personligt mindset og psykologisk tryghed. I mindsetbaseret ledelse ser man fejl og kritisk feedback som læringsmuligheder, og den er dermed et bidrag til opgøret med nulfejlskultur og uproduktiv, intern konkurrence. MINDSETBASERET LEDELSE præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere – herunder hvilke faldgruber man skal være opmærksom på. • En omfattende og gennemgående case illustrerer, hvordan en global virksomhed arbejder med at forankre sin nye kultur i et udviklende mindset. • Eksempler og øvelser sætter fokus på de områder og processer i organisationen, hvor mindsetbaseret ledelse kan gøre en væsentlig forskel, uden at virksomhedens mål tabes af syne. • Bogen samler teori og empiri og giver inspiration, refleksion og praksisråd til dig, som vil i gang med mindsetbaseret ledelse. Bogen henvender sig til ledere og HR-medarbejdere på alle niveauer i både private og offentlige virksomheder. Den vil desuden inspirere lederrådgivere, ledercoaches samt interne og eksterne konsulenter. Ledelsesuddannelser, som ønsker at introducere mindsetbaseret ledelse, kan med fordel knytte bogen til pensum.

 • - Hvordan vi skaber bæredygtige forandringer gennem anerkendende nysgerrighed
  af Thomas Olsen
  297,95 kr.

  Hvilken forskel kan nysgerrig ledelse gøre for en organisation? Det undersøger vi nærmere i Thomas' bog om forandringsledelse. Denne bog skal bidrage til at skabe nysgerrig ledelse og herigennem bedre ledelse. Den skal hjælpe nye ledere til at blive bedre ledere. Og erfarne til at genopfinde sig selv i rollen. I bogen kan man finde forklarende beskrivelser og øvelser, der lavpraktisk viser vejen og gør processen til et bedre fællesskab på arbejdspladsen simpel og effektiv.Thomas tror inderligt på, at fællesskabet gør os bedre som individer, når vi har hinanden at støtte os op ad. I en tid hvor hamsterhjul, stress og ensomhed er blevet hverdagsord, og hvor virksomheder desperat leder efter vidundermidlet til den perfekte arbejdsplads med tårnhøj trivsel, er der brug for noget så lavpraktisk som ledelse baseret på anerkendende nysgerrighed på mennesker og ikke mindst konkret handling frem for skåltaler og teoretiske termer. I Den Nysgerrige Leder, får du konkrete øvelser i at se på dig selv og din virksomhed udefra, og observere hvor gode I er til at skabe et nysgerrigt og inkluderende miljø samt lære, hvordan I skaber rammerne for psykologisk tryghed og reel vidensdeling i praksis. Jeg håber, at denne bog vil inspirere dig til at blive en mere nysgerrig, lyttende og involverende leder.

 • af Dan Toft
  287,95 kr.

  Bogen rummer fire litterære fortællinger om Oswald og Nabiha, som er ængstelige børn på hver deres måde. Historierne lægger op til dialog med børn i alderen 7-11 år om det at have ængstelige eller bekymrende tanker, som fx kan handle om at være bange for at prøve nye ting, bange for at blive afvist eller holdt udenfor – eller bange for nogle helt bestemte ting i livet. Bogen rummer også forklaringer på, hvad der sker i ens hoved og krop, når man bliver bange, og hvordan man kan lære at blive bedre til at klare de angstfremkaldende situationer.Både børn og voksne får viden og konkrete redskaber til at snakke om, forstå og anerkende de følelser, der er forbundet med at være ængstelig og usikker.Bagerst i bogen giver et kapitel gode råd og vejledning til voksne, der gerne vil have mere psykologisk og pædagogisk viden om, hvordan de bedst kan agere og snakke med børnene. Dette kapitel rummer også forslag og inspiration til konkrete øvelser.Til brug i skolen kan der tilkøbes et hæfte med opgaver til historierne inkl. vejledning til læreren. Dette kan kun købes på forlagets hjemmeside: www.fagogkultur.dk

 • af Rikke Høgsted
  517,95 kr.

  Rød-Grøn-Blå-Modellen© som A2 plakat - 42 x 59,4 cm. Paprøret indeholder 5 eksemplarer af plakaten. Rød-Grøn-Blå-Modellen© stammer fra "Grundbog i Belastningspsykologi - forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde" skrevet af psykolog Rikke Høgsted, leder af Institut for Belastningspsykologi. Modellen viser, hvad der karakteriserer det at være henholdsvis "Overinvolveret" og "Underinvolveret" versus at være "Afstemt og i Kontakt". Modellen understøtter et fælles sprog og kan dermed styrke en proaktiv, kollektiv og helhedsorienteret strategisk forebyggelse.

 • - Fantastiske forandringer i turbulente tider
  af Elize Dimare & Johnny Sørensen
  277,95 kr.

  ”Fantastiske forandringer” lyder både kækt og måske en smule provokerende. For forandringer kan både være træls, forstyrrende og nogle gange spild af tid. Alligevel slår forfatterne et slag for, at forandringer er fantastiske. Især når man selv er med til at bestemme retning og tempo. Forfatterne kalder det ”nomadeledelse”: At tage et positivt ejerskab for evig tilpasning og udvikling. Det handler om at bevare sin nysgerrighed, ydmyghed og åbenhed, og samtidigt drive sig selv og sin organisation fremad. Også selvom vi sjældent kan se mere end ét skridt frem ad gangen. NOMADELEDELSE er en praktisk guide til at løfte din egen ledelse, så forandringer bliver ufarlige. Bogen er bygget op om nogle konkrete modeller, ledelsesværktøjet Fire & Shield og fire inspirerende cases fra virksomheder, der udøver nomadeledelse i praksis. For når vi bevæger os i kanten af det velkendte, er vi nødt til at høre pionerernes fortællinger. Glæd dig til at blive inspireret af Somera, et 100 % remote marketingbureau, hvor ingen arbejder mere end 25 timer; af MAN Energy Solutions Danmark, som er blevet international frontløber på dekarbonisering. Bliv klogere på, hvordan agile værktøjer har mere end halveret gennemløbstiden i Coloplasts projektafdeling, og hør fortællingen om det personlige lederskab i roccamores ekstreme vækstrejse. Der er ikke tale om superhelteberetninger, men om ærlige fortællinger om at bevæge sig i ukendt land og gøre det, så godt man kan, med de muligheder, der viser sig undervejs. ”Vi ser andre organisationer, både indenfor koncernen og i branchen generelt, hvor man ikke har ageret i tide, og de står nu overfor kæmpestore forandringer, hvor de potentielt skal smide den berømte håndgranat. Der kan vi godt høre, at mange af vores ledere og medarbejdere siger: ’Hold op, hvor er det godt, at vi har lavet de her forandringer allerede’.” - Citat fra bogen af Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions Danmark I en verden i evig forandring er vi og vores organisationer altid på vej. Nomadeledelse handler om at nyde rejsen.

 • - En guide til fællesskab, fokus og tillidsfulde teams
  af Tina Gaarn Christensen
  327,95 kr.

  Tina Gaarn Christensen har skrevet bogen – Hvad nu, hvis din kollega var en guldskovl, for at skubbe til (måske) forældede overbevisninger om, hvordan man skaber høj trivsel og gode præstationer i virksomheder og organisationer. Med afsæt i hjerneforskning og systemteori præsenterer bogen et bud på, hvordan man skaber en ønsket adfærd på fremtidens arbejdsplads. I løbet af bogen kommer du til at møde de to gartnere, Lone og Berit, som arbejder i virksomheden Green Fingers. Lone og Berit har lovet at hjælpe med at præsentere nogle af bogens budskaber. Bogen har to primære formål: #1 At præsentere en opskrift for, hvordan man kan skabe ekstraordinære resultater sammen med andre mennesker. Heraf bogens undertitel - En guide til fællesskab, fokus og tillidsfulde teams. Her menes ikke på kort sigt alene, men på lang sigt sammen med andre. Hvis vi skal skabe ekstraordinære resultater over tid, bør vi fokusere på kvaliteten af vores relationer, og vi bør være helt skarpe på, hvilke aktiviteter vi bruger vores sparsomme tid på. Du præsenteres for værktøjskassen til fællesskab, fokus og tillidsfulde teams i bogens anden del. #2 At gøre op med nogle af de aktiviteter, der bruges mange penge og ressourcer på i danske virksomheder og organisationer, og som ofte ikke har den ønskede virkning. En hel branche er blevet enige om, hvad man bør gøre, når man arbejder med adfærd og relationer, men meget få tager stilling til det konkrete initiativ, og om det overhovedet har en effekt. Så i første del af bogen ser vi med kritiske øjne på reorganiseringer, værdier i virksomheder og organisationer og brugen af personlighedstests.

 • - Om viljen og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion
  af Marianne Egelund Siig
  287,95 kr.

  “Gid vi gad er en bog uden bull-shit om ligestilling, diversitet og ligestilling”, har Steen Hildebrandt skrevet om denne bog, som er et klogt og kærligt indspark i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion. En tour de force over ti års udvikling – eller mangel på samme – på området. Bogen er skrevet med kærlighed til alle, der ønsker en dybere forståelse af udfordringerne. Den indeholder et arsenal af argumenter og refleksioner, som let og tilgængeligt formidler de komplekse temaer. Den viser, hvordan ligestilling, diversitet og inklusion er en del af løsningen, ikke problemet. Er du leder eller politiker, så er der ekstra god grund til at læse med, for bogen inspirerer med viden og indsigt, som er afgørende for fremtidens lederskab. I et kurateret udvalg af artikler deler Marianne Egelund Siig sin omfattende indsigt i litteratur, politik, research og analyser på området, perspektiveret af hendes personlige iagttagelser og arbejde i feltet. Gid vi gad er til dig, der gider. Med forord af Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri

 • - en debatbog om psykosocialt arbejdsmiljø
  af Ditte Brøndum
  267,95 kr.

  Hver syvende unge sygeplejerske går ned med stress, hver tredje socialrådgiver er stresset, og antallet af pædagoger med stresssymptomer er steget med 50 procent på fire år. Generelt oplever flere danskere at blive overbelastet af deres arbejde. Samtidigt viser forskningen en klar sammenhæng mellem sygefravær og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø.Alligevel får det kun få konsekvenser for arbejdsgiverne, som skyder problemerne over på den enkelte arbejdstagers personlige kompetencer og privatliv. Arbejdstilsynet sanktionerer yderst sjældent, når det handler om psykosocialt arbejdsmiljø. Det værste af det hele er dog, at arbejdspladserne tilsyneladende ikke lærer af deres fejl.Ditte Brøndum er uddannet socialrådgiver og har selv været derude, hvor belastningerne førte til en sygemelding med stress. I dag er hun landet på den anden side med en ambition om at sætte nye standarder for, hvordan samfundet løser de psykosociale arbejdsmiljøproblemer.I denne bog om det psykosociale arbejdsmiljø konsulterer hun de førende videnspersoner på området for at finde svarene på, hvordan vi grundlæggende ændrer på de vilkår, som gør folk syge af at gå på arbejde – og bogen giver en indføring i, hvordan arbejdsmiljøsystemerne er indrettede, og hvordan vi kan forbedre dem.Ditte Brøndum er socialrådgiver og næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.