Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Specialundervisning

Her finder du spændende bøger om Specialundervisning. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En håndbog i at lære børn med socialkognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden
  af Eva Bartram, Camilla Tan Høegh, Mads Rune Dahlstrøm, mfl.
  244,95 - 287,95 kr.

  SOCIAL LÆRING præsenterer en konkret og praksisnær metode til at give de professionelle i skoleverdenen retning og systematik i deres møde med børn med socialkognitive vanskeligheder.Social Læring-metoden er udviklet af bogens forfattere og bygger på et børnesyn, der er inspireret af positiv voksenstøtte og Nest programmet. Nest er oprindeligt udviklet i New York i USA som et skoleprogram til undervisning af børn med autisme sammen med børn uden autisme. Bogen og metoden udspringer af forfatternes mangeårige arbejde i Nest programmet i Danmark, der blev startet i Aarhus i 2016. Bogen tager udgangspunkt i en mindre gruppe og bruger den som platform til at implementere indsatser i det større klassefællesskab. Social Læring er således en metode, der har potentiale til at indgå og bidrage i de mellemformer, der løbende opstår mellem det almene og specielle i skoleverdenen.Bogens overordnede mål er således at støtte, vejlede og inspirere professionelle voksne i arbejdet med at få børn med socialkognitive vanskeligheder til at lykkes bedre i fællesskaber. SOCIAL LÆRING henvender sig til lærere, pædagoger og PPR-psykologer, der arbejder praksisnært ind i skoleverdenen samt uddannelsesinstitutioner, der er rettet mod pædagog- og læreruddannelsen.Bogens forfattere:Alle bogens forfattere har været en del af Nest projektet i Aarhus siden opstarten i 2016.- EVA BARTRAM (RED.) er aut. psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus.- MADS DAHLSTRØM (RED.) er lærer og cand.pæd. i pædagogisk filosofi og arbejder i dag som konsulent i Viborg Kommune.- CAMILLA TAN HØEGH er aut. psykolog og tilknyttet specialpædagogisk sektion i PPR Aarhus.- RIKKE LAMBÆK er lærer i en Nest klasse og konstitueret pædagogisk leder for Nest klasserne på Katrinebjergskolen.- KARINA DAMGAARD POULSEN er børnehaveklasseleder på Katrinebjergskolen i en Nest klasse og ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest årgangene.- MORTEN BÆKKE RØNN er børnehaveklasseleder på Katrinebjergskolen i en Nest klasse og ansvarlig for Social Læring på tværs af Nest årgangene.

 • af Bjarne Nielsen
  271,95 - 321,95 kr.

  Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne. Hvorfor er inklusion så svært? Der er tale om en så stor gruppe elever, at inklusionsopgaven kun kan løses som en del af en samlet skoleudvikling. Håndbogen beskriver de krav, der må stilles til skolens praktiske arbejde med inklusion af de mange elever. Hvad kendetegner eleverne? Hvad kræves der af kompetencer og samarbejdsformer? Hvilke faglige ressourcepersoner er nødvendige? Hvad kræves der af skoleledelsen? Hvordan inddrages forældrene? Inklusionshåndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede. Målgrupper: Inklusionshåndbogen er en grundbog for alle skolens direkte aktører som lærere, AKT-, inklusions- og læsevejledere, pædagoger, skoleledere, konsulenter, PPR og den kommunale ledelse. Skolebestyrelser, forældre, politikere samt samarbejdsparter i dagtilbuds-, familie- og på sundhedsområdet vil også få nyttig viden om skolens inklusionsopgave. Inklusionshåndbogen inddrager den nyeste pædagogiske forskning og vil være velegnet til undervisere og studerende på pædagog- og ikke mindst læreruddannelsen. Forfatteren Bjarne Nielsen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i pædagogisk psykologi. Mangeårig formand for Pædagogiske Psykologers Forening, PPF, og forfatter til en række artikler og bøger om folkeskolen, specialundervisning og PPR’s virksomhed.

 • - Udfordringer og indsatser
  af Anne Vibeke Fleischer & Käte From
  244,95 - 287,95 kr.

  Forestillingsevnen er central for vores kommunikation og møde med andre. Det er svært, når den er mangelfuld. Men der er hjælp at hente ... Børn og unge med autisme har to væsentlige fællestræk: For det første har de svært ved at indgå i sociale situationer. Og for det andet har de et begrænset udvalg af handlemuligheder, hvorfor de foretrækker forudsigelighed og faste strukturer. Begge træk indgår i autisme-diagnosen. Og disse primære fællestræk har begge baggrund i børnenes mangelfulde forestillingsevne. Den er mangelfuld, men ikke manglende. Det er vigtigt at være opmærksom på. Bogen giver let tilgængelig viden om denne gruppe børns neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, præsenterer en række teoretiske begreber og sætter fokus på, hvilke konsekvenser det har i praksis. Bogen retter sig mod de voksne, der i dagligdagen omgås børn og unge med autisme i alderen 4-17 år. Det er først og fremmest forældre og familie, pædagoger og lærere, men også fysio- og ergoterapeuter og andet sundhedspersonale. Formålet med bogen er at give de voksne, der er tæt på barnet i hverdagen en forståelse af, hvad forestillingsevne er. Og hvordan forestillingsevnen påvirker børn og unges opfattelse af omverdenen, af sig selv og af andre mennesker. Og endelig: Hvordan man kan arbejde med at udvikle forestillingsevnen i dagligdagen.Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme handler primært om autisme og om nedsat evne til at danne forestillingsbilleder. De fleste kapitler i bogen vil imidlertid også være relevante for dem, der møder børn og unge med andre slags udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser end autisme. Ved de fleste udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske lidelser ses nemlig overlappende mønstre og fællestræk, herunder nedsat evne til at danne forestillingsbilleder, tænke fleksibelt og acceptere nye måder at gøre tingene på..Om forfatterne:Anne Vibeke Fleischer er cand.pæd.psych. og cand.comm., autoriseret psykolog og specialist i neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Har i mange år arbejdet med børn og unge med og uden diagnoser og udviklingsforstyr­relser. I sin private praksis beskæftiger hun sig med undersøgelse, rådgivning og supervision. Forfatter og medforfatter til adskillige bøger, bl.a. Jeg vil ikke i skole og Eksekutive funktioner hos børn og unge.Käte From er cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun er privatpraktiserende psykolog og beskæftiger sig især med terapi og udredning af børn og unge med særlige udfordringer, udviklingsforstyrrelser og anderledeshed. Hun superviserer og underviser i mange forskellige sammenhænge, og har blandt andet været ekstern lektor i børneneuropsykologi på Københavns Universitet. Hun er også forfatter og medforfatter til flere bøger, bl.a. Den sårbare hjerne og Eksekutive funktioner hos børn og unge.

 • af Ronald D. Davis
  270,95 kr.

  Dyslektiske indlæringsvanskeligheder bliver ofte fejl-agtigt tilskrevet problemer med begavelsen, fordi noget, der for de fleste er forholdsvist nemt at lære, bliver til næsten uoverstigelige problemer for dyslektikeren. Ronald D. Davis, der selv er dyslektiker, beskriver i sin bog den særlige begavelse og den specielle læringsstil, der kaldes dysleksi: en kombination af en kreativ, intuitiv opfattelsemåde og en deraf følgende desorientering.

 • - Når en med autisme betyder noget for dig
  af Ellen Sabin
  162,95 kr.

  Bogen ”Min ven med autisme” giver læseren indsigt i autisme og introducerer de udfordringer, som mennesker med autisme står over for. Bogen støtter samtidig læserens personlige rejse mod at værdsætte og respektere folks forskelle. Det er en samtalestarter, en aktivitets bog og et pædagogisk værktøj, der opfordrer børn og voksne til at ”gå i andres sko”, så de lærer at behandle andre på samme måde, som de selv ønsker at blive behandlet.Bogen er ideel til børn fra 6 år+ samt familiemedlemmer, der har brug for at kunne sætte sig i barnet sted. Den kan bruges i klassesammenhænge eller til gruppesport, hvor de kan opnå en bedre forståelse for deres kammerat, der har autisme.Bogen er oversat fra amerikansk, hvor den har været brugt til at hjælpe med at lancere den første World Autism Awareness Day. Samt i mange skoler og husstande for at hjælpe til en bedre forståelse og accept for mennesker med autisme.

 • af Birgit Kirkebæk
  274,95 kr.

  Bogens anliggende er at vise, at hver tid har sine sandheder, teorier og faglige fremgangsmåder, når det drejer sig om at udskille, behandle og disciplinere dem, der opfattes som ?anderledes?. Selv om teorier skifter, diagnoser opstår og forgår, så er der en ting, der står fast: Det er de ?anderledes?, der lægger krop til hver tids behandling i praksis. På den baggrund plæderer bogen for, at de direkte berørtes perspektiv skal medinddrages, at samfundets måde at tage hånd om mennesker med vanskelige vilkår skal medtænkes, og at ikke alene almen- og specialpædagogisk teori, men også relationelle aspekter skal danne afsæt for didaktisk refleksion. Specialpædagogen står centralt i denne bog - både som almægtig og som afmægtig. Alligevel knyttes håbet til den, der som pædagog tør tage opgaven på sig, se dilemmaerne i øjnene, og som selvstændigt bruger sin (special)pædagogiske viden, erfaring og empati relationelt.

 • - Nogle værktøjer til PPR
  af Henning W. Nielsen
  104,95 kr.

  Dette materiale er udformet med blikket rettet mod det faktum, at betingelserne for PPR's funktioner i skolen er under hastig forandring. Det er nødvendigt at udvikle metoder, der kan anvendes i en ny skolevirkelighed præget af et øget fokus på inklusion og en ændret opfattelse af, hvad og hvem specialundervisningen fremover skal omfatte.Materialets primære formål er at fungere som et redskab, der kan hjælpe med at skabe en hensigtsmæssig struktur for samarbejdet mellem de voksne, der har indflydelse på barnets situation - og dermed i sidste ende en mere effektiv indsats. Det er opbygget omkring dialog- og analyseskemaer, nogle teknikker og korte beskrivelser af teoriområder.

 • - et særligt talent
  af Doris Elisabeth Fischer
  147,95 kr.

  Ordblindhed - et særligt talent.Ordblinde er ikke blinde, tværtimod, de kan netop se - se de tredimensionelle billeder, hvor de såkaldt normale ser endimensionelt. Dette er hovedpointen i Doris Fischers banebrydende bog. Ordblinde har gennemgående usædvanlige evner. Deres hurtige og dybt nuancerede opfattelsesevne ligger blot et sted, som har vanskeligt ved at forbinde sig med det langsommere sprog.Doris Fischer påviser gennem erfaringer og eksempler, hvordan de ordblindes rige sanse- og forståelsesevner kan kobles sammen med sproget via en reetablering af kroppens kompetencer. Der er altså mulighed for, at stærkt ordblinde mennesker kan få det at læse og skrive som et kompetenceområde - uden af den grund at miste evnen til at se det tredimensionelle ellers besidder.Fischers undervisningsmetode bygger på den såkaldte Davismetode udviklet af Ronald D. Davis. Hans erfaringer med ordblinde viste, at de fleste ordblinde tænker i tredimensionelle billeder i stedet for at tænke verbalt. Allerede i tremånedersalderen udvikles denne evne. Ordblinde tænker meget hurtigere end verbalt tænkende mennesker og vi andre har derfor svært ved at møde dem i deres måde at tænke på.

 • - LÆS-SVÆRT
  af Pia Ryding
  97,95 - 146,95 kr.

  Læs-svært er serier/bøger til børn, der hurtigt og/eller tidligt lærer at læse. Indhold og temaer i denne bog er tilpasset børn i indskolingen. Læs-svært bøgerne kan læses selvstændigt eller læses højt.LIX: 20Fra bagsiden:”Av!” Stine, min irriterende storesøster, hiver mig i armen. ”Hørte du det ikke?””Hvad? Vi kommer for sent i skole!” Min søster klemmer min hånd. Jeg hiver den til mig.Jeg gider faktisk ikke holde hende i hånden. ”Kan du ikke høre det? Lyt nu. Der er noget, der piber.”Valdemar finder en killing på vej til skole. Valdemar ønsker sig ikke en killing, men kan man lade sådan en sød killing med en såret pote være helt alene i verden? Hvad med Valdemars mor, der ikke vil have flere dyr? Og Valdemars søster Stine, som slet ikke kan lide dyr?

 • af Nadine Uhlemann-Warzel
  151,95 kr.

  Liebe Kundin, lieber Kunde! Bei dem vorliegenden Heft handelt es sich um einen Neuaufbau unseres Stationenlernens "Wild Animals". Dabei konzentriert sich das Heft nun auf direkt einsetzbare Arbeitsblätter und die passenden Hörverstehensübungen. Das kompakte Material ist auch für das Homeschooling geeignet!Das vorliegende Material bringt Ihren Kindern die Bezeichnungen für verschiedene wild animals, deren Körperbedeckungen und Körperbewegungen näher. Dafür enthält das Heft Wortkarten und Bildkarten, eine Tierkartei sowie eine Spielekartei. Die Übungen berücksichtigen alle vier Kompetenzbereiche des Englischunterrichts. Für die Hörverstehensübungen werden Audio-Dateien benötigt, die Sie kostenlos herunterladen können. Unter den Dateien befinden sich neben den Übungen auch zwei Lieder und ein Reim.Es werden verschiedene Sozialformen angesprochen und einige Arbeitsblätter sind differenziert. Die Übungen können zudem selbstständig erarbeitet werden. Des Weiteren finden Sie online einige Zusatzmaterialien, wie zum Beispiel Beobachtungsbögen, einen Reflexionsbogen sowie eine Lernzielkontrolle.

 • af Nadya Osmani
  147,95 kr.

  Im Englischunterricht kommen die Kinder schnell mit ersten grammatischen Regeln in Berührung, wenn auch zunächst unbewusst. Sie lernen vereinzelte Verben kennen, nutzen die Personalpronomen und bilden den regelmäßigen Plural. Da liegt es nahe, mit den Kindern die englische Grammatik genauer zu betrachten.In diesem Band lernen die Kinder anhand von zweifach differenzierten Arbeitsblättern die drei Verben to be, to have got und to like näher kennen. Pro Verb stehen 4 bis 5 Aufgaben zur Verfügung, die unterschiedliche Sozialformen und Kompetenzbereiche ansprechen. Merkblätter erleichtern die Einführung und Festigung der Regeln zur Bildung der Verben. Zum Material gehören Audio-Dateien, die den verwendeten Wortschatz sowie die Hörverstehensübungen umfassen und von einem Native Speaker eingesprochen wurden.

 • af Jesper Sehested
  125,95 - 198,95 kr.

  “I Nikolajs hoved fløj alt rundt i et stort kaos, der var ved at eksplodere… Slimmonsteret elskede det. I det ene sekund hang det i luften lige foran Nikolajs hoved, i det næste splattede det ud på siden, som han skulle til at læse op…” Historien om Nikolaj er en højtlæsningsbog målrettet dit barn i 1. til 3. klasse. Dit barn kan bruge fortællingen til at tale om at have svært ved at lære at læse og stave eller i det hele taget have svært ved noget i skolen. Med spørgsmålene undervejs i historien får dit barn mulighed for at sætte ord på tanker og følelser, når bogstaverne driller.“Min søn kunne genkende sig selv flere gange i historien. Han troede, det var ham, der blev skrevet om.” - Helle J., forælder til søn i 2. klasse.“Bogen fortalte mine børn, at man ikke er forkert og man er ikke alene. Der er altid en eller anden ting man er god til, som man kan lære andre, der er mindre gode til det.” - Pia C., forælder til søn i 3. klasse og datter i 4. klasse“Min søn forstod, at ‘uhensigtsmæssig’ adfærd blandt børn ikke er selvvalgt, men den kommer fordi situationer bliver uoverskuelige og spidser til, når ‘bogstavemonstret’ viser sig fra sin værste side!” - Yoanna S., forælder til dreng i 3. klasse

 • af Jesper Sehested
  197,95 kr.

  Der er de seneste år kommet meget fokus på ordblindhed i relation til smartphones, it-hjælpemidler og ordblindetests. Det er godt, men hvis arbejdet med at hjælpe ordblinde til en hverdag uden store frustrationer og nederlag skal bære frugt, så er der også brug for et andet fokus.Som ikke-ordblind kan udfordringerne hos ordblinde være svære at forstå. For at skabe denne forståelse må vi se på, hvordan det føles at være ordblind.Bogen er derfor skrevet for at give et indblik i ordblindes hverdag i folkeskolen, og de følelser og situationer, som ordblinde oplever.“Det kan være svært som underviser at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være ordblind. Bogen er oplagt til at skabe refleksion over praksis. Hvordan tilrettelægges undervisningen, så de ordblinde elever inkluderes, og hvordan arbejdes der med elevernes og klassens mindset?” - Sisse BollLæringsvejleder og tovholder i Ordblindepatruljen - Smidstrup-Skærup SkoleForfatter Jesper Sehested, er ordblind, og prøvet at føle sig fortabt i folkeskolen, men også fundet sin vej tilbage. I dag har jeg holdt foredrag for over 6.000 elever, forældre og lærer, om min vej som ordblind.En vej fra 71 fejl i diktat i 9. klasse til i dag at have en lang videregående uddannelse og skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget’ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen’ samt hjemmesiden Etlivsomordblind.dk. Til mine foredrag fortæller jeg åben og ærligt om de op- og nedture, og de strategier, der har gjort, at jeg har en uddannelse i dag.

 • af David Auclair
  407,95 kr.

  Depuis le milieu du XIXe siècle, de Herbert Spencer àJean Piaget, une conception évolutionniste et libérales¿est imposée en matière d¿éducation familiale etscolaire. En rupture avec le passé, leur idéal progressistea permis de transformer en profondeur les sciencesdu développement de l¿enfant ainsi que les façonsd¿intervenir dans les milieux scolaires et auprèsdes familles. Un moment décisif de ce paradigmeévolutionniste fut celui qui considère l¿enfant commeune personne intrinsèquement autonome. Ce dernier nedevrait jamais subir de contraintes d¿une autorité adulte,car les contraintes externes, non négociées, limiteraientson développement intellectuel et affectif.Cet ouvrage propose d¿étudier les aspects normatifs,scientifi ques et moraux qui se sont imposés à l¿èreindustrielle pour interroger les pratiques actuelles. Eneffet, comment ne pas voir que l¿école et les services àla petite enfance découlent toujours de constructions,de symboles et de médiations sociohistoriques ?Même si l¿on ne mesure pas formellement ces rapportssociosymboliques chargés d¿histoire, ceux-ci formenttoujours la toile de fond de la vie scolaire et familiale.Pour approfondir cette piste, l¿auteur se réfère à Vygotskijqui, comme éducateur et comme pédologue, critique aveccohérence et profondeur les limites des savoirs positivisteset évolutionnistes. N¿est-il pas évident que le jeune enfant,même devenu élève, n¿est pas libre et autonome, maisle deviendra par sa capacité à s¿approprier les diversinstruments psychologiques et culturels ? Cette conditionsociohistorique de l¿acquisition et de la transmission entreles générations est anthropologiquement inscrite dans letissu de nos sociétés.

 • af Heidrun Rebenstorff
  151,95 kr.

 • af Heidrun Rebenstorff
  120,95 kr.

  Mit diesem Projekt können Sie Storytelling und den Wortschatz zu "clothes" und "animals" verbinden!Das Bilderbuch "The Smartest Giant in Town" von dem beliebten Gruffalo-Autorenpaar besticht durch witzige, leicht eingängige Reime und farbenfrohe, detailreiche Bilder. Im Mittelpunkt steht ein etwas nachlässig gekleideter Riese, der sich endlich richtig modisch ausstaffieren möchte. Auf dem Heimweg begegnen ihm jedoch lauter in Not geratene Tiere, denen er mit seinen neuen Kleidern aus der Patsche helfen kann. Und da er nicht nur ein großer Riese ist, sondern auch ein großes Herz hat, ist seine äußere Erscheinung bald nicht mehr so smart ...Bevor die Schüler die Geschichte hören und spielen, erarbeiten sie erst gemeinsam, dann an Stationen den Wortschatz "Kleidung" und "Tiere". Dabei werden sie von vielfältigen Höraufgaben auf der im Heft enthaltenen CD unterstützt. Abwechslungsreiche Arbeitsblätter, die verschiedene Lerntypen ansprechen, bieten viele Differenzierungsmöglichkeiten. Ein Beobachtungsbogen unterstützt die Lehrkraft, die Fortschritte der SchülerInnen zu dokumentieren. Fetzige Raps und Songs helfen beim Lernen und machen Lust auf mehr!

 • af Nora Blumberg & Sabrina Pötzsch
  155,95 kr.

  Ob Hund, Katze oder Kaninchen - Kinder lieben Haustiere! Das Stationenlernen "Pets" nutzt das motivierende Potential dieses Themas für das Erlernen der englischen Sprache. Auf spielerische und abwechslungsreiche Weise lernen die Kinder die englischen Bezeichnungen für Haustiere wie dog, guinea pig und goldfish sowie deren Körperteile kennen. Gleichzeitig vertiefen sie ihre Vorkenntnisse zu colours und numbers. Nach der gemeinsamen Einführung des neuen Wortschatzes im Klassenverband festigen die Kinder diesen eigenständig an den verschiedenen Stationen und wenden die neuen Wörter alltagsnah an. Die Stationen bieten vielfältige Angebote zum Hören, Schreiben, ersten Lesen und vor allem zum Sprechen in der Fremdsprache und können in unterschiedlichen Sozialformen bearbeitet werden. Die Hörtexte wurden dafür von native speakern eingesprochen und sind auf der beiliegenden CD enthalten.Neben Liedern und Anregungen zur Einführung des neuen Wortschatzes enthält das Heft auch Beobachtungsbögen und eine Lernzielkontrolle.

 • af Christine Altgen
  128,95 kr.

  Ob Notting Hill Carnival, St. Patrick's Day, Highland Games oder Thanksgiving - Feste und Feiertage machen den Jahreskreis bunter und neugierig auf andere Länder und Kulturen. Das Stationenlernen "Holidays and Festivals" bietet Ihnen abwechslungsreiche Stationen und Arbeitsblätter zu bekannten und weniger bekannten Festen aus englischsprachigen Ländern. Nach einer gemeinsamen Einführung vertiefen die Kinder ihr Wissen und den Wortschatz zu den Festen selbstständig an Stationen. Diese sprechen alle Kompetenzbereiche des Englischunterrichts an und können auch als Teil von Wochenplänen oder in der Freiarbeit eingesetzt werden. Songs, raps und action rhymes sorgen für Auflockerungen und dienen als Merkhilfe und zur Ausspracheschulung. Inkl. zahlreicher Hintergrundinformationen, methodischer Tipps und einer CD mit allen Hörübungen und Liedern. Alle Feste sind unabhängig voneinander umsetzbar! Themen: St. Patrick's Day, ANZAC Day, Easter, Cheese Rolling, Independence Day, Notting Hill Carnival, Highland Games, Halloween, Thanksgiving, Christmas

 • af Susanne Sternitzke
  77,95 kr.

  Sprechen Ihre Kinder gerne Englisch? Können sie einfache Sätze flüssig sprechen? Oder haben Sie als Lehrkraft das Gefühl, dass Ihr Redeanteil zu hoch ist? "Let's start talking!" bietet Ihnen eine Kartei mit häufig verwendeten englischen Redemitteln und Gesprächssituationen zu allen Themenbereichen des Lehrplans (at home, numbers, pets, time, food, drinks, vehicles ...). Einmal angefertigt, kann die Kartei vielfältig eingesetzt werden: als Gesprächsritual mit dem Partner oder in der Kleingruppe zum Einstieg in die Englischstunde, als regelmäßige, nachhaltige Übung des mündlichen Sprachhandelns ... Die Vorteile: Die Kinder wenden gängige, englische Satzstrukturen aus dem Alltag aktiv an. Über die Sicherheit der immer wiederkehrenden Satzstrukturen trauen sich die Kinder schneller, auch eigene Sätze zu bilden. Die Kartei bietet auch zurückhaltenden Kindern Sicherheit, Englisch zu sprechen.

 • - The blue-eyed turtle
  af Zaina Ibrahim
  94,95 - 230,95 kr.

  A series of short stories of the island girl from the Sulu Sea will revolve around the Sustainable Development Goals. In this story, explore along with Ocean as she discovers a sad blue-eyed turtle in their garden. The book is told in a rhythm of rhymes that sparks curiosity about culture and geography. The story offers a good message about the plight of underwater life and motivates children to dig deeper into marine conservation. The book touches on feelings that ... ... cultivates compassion ... cultivates selflessness ... cultivates caring ... cultivates a new way of thinking The book also includes research-based creativity training, which is a good way for both parents and children, students and teachers to be creative together engaging with the underwater life problem together through creative exercises. Kids generating ideas to solve the problems, expressing themselves and transforming ideas into reality, being ok with ambiguity, exploring possibilities and just having fun.

 • af Jesper Sehested
  91,95 - 197,95 kr.

  Michael og Bogstavbjerget handler om, at have det svært med bogstaver og ord (ordblind). Om at føle sig anderledes end de andre og ikke tro på sig selv og fremtiden. Heldigvis kan der laves om på det!På Michaels rejse op af Bogstavbjerget lærer han meget om sig selv og sine udfordringer. Så meget at fremtiden skal stå på flere eventyr, også selvom det bliver hårdt.Bogen er skrevet af Jesper Sehested, der selv har oplevet kampen med bogstaverne, på egen krop (Ordblind). I afsluttende diktat i 9. klasse, fik han 71 fejl ud af 92. I dag står han bag hjemmesiden Etlivsomordblind.dk, har holdt foredrag for over 8.500, om livet som ordblind, og har studeret i Danmark, USA og Kina - Bogstaverne skal ikke stoppe dig fra at nå dine drømme!“Jeg satte mig ned og læste bogen højt for mine to børn på 8 og 11, hvoraf den ældste er ordblind, og den yngste har meget svært ved at knække læsekoden. Der gik ikke længe, før jeg opdagede, at Michael og Bogstavbjerget åbnede op for en dialog, jeg aldrig havde haft med dem før. Hvert afsnit i bogen bliver afsluttet med et spørgsmål, de skulle besvare. Spørgsmål såsom; ’Hvorfor tror du, at Michael ikke vil have andre til at se, hvad han har skrevet?’ Jeg blev simpelthen så rørt over alle de tanker mine børn havde haft i skolen, og alle de følelser de havde haft om ikke at være gode nok.Det er ikke en bog, der kun kan læses højt for børn med læsevanskeligheder. Det er lige så relevant for deres venner at forstå, hvad det er, der kan være så svært. Bogen har også fokus på alt det andet, børnene er gode til, og at det ikke kun skal være de svære ting, der fylder. At de ikke må give op, og at de kan alt, det de vil, så længe de tror på det. Michael og Bogstavbjerget vil være perfekt at have på enhver skole.”- Karen Rosenfeldt“Bogstavbjerget er en sjov og inspirerende fortælling, der kan hjælpe forældre og børn til en dialog om alt det der er svært, når man er ordblind.”- Anette“Den var en fornøjelse at læse, også som voksen. Så kan helt sikkert anbefale den til alle – men selvfølgelig især til de mindre børn der lige er kommet i gang med at læse.”-Bogrummetwp.dk“Bogen er usentimental, empatisk og fuld af respekt for livets udfordringer … også ordblindes. For selvom bogen er målrettet ordblinde, er et af bogens budskaber: Vi er forskellige og har alle udfordringer, der skal tages op. Når vi respekterer og erkender denne forskellighed, kan vi hjælpe hinanden. Ordblindhed er en udfordring som alle andre, og alle har udfordringer at kæmpe med.”-Steen Dorumlu – Lærer

 • - En professionsvejledning
  af Michael Wahl Andersen
  302,95 kr.

  Vejledning i matematik er en håndsrækning til vejledere i, hvordan man kan støtte kollegaer i at udvikle og kvalificere deres undervisning i matematik. Bogen er en teoretisk tilgang til selve vejledningen og et opslagsværk for vejleder og den vejledte i den daglige praksis. Bogen er således tænkt som en støtte til både vejlederen og den vejledte kollega.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.