Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Jura, teori og metode. Retsfilosofi

Her finder du spændende bøger om Jura, teori og metode. Retsfilosofi. Nedenfor er et flot udvalg af over 201 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jens Evald
  113,95 kr.

  Jens Evald, f. 1961, er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne,Schweiz. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, derud over privatretlige emner omfatter biografier, retsfilosofi, juridisk metode og sportsret. Formålet med denne bog er at give en læsevenlig introduktion til juridisk metode.Ved juridisk metode forstås den fremgangsmåde, som domstolene og enhver, der skaltage stilling til et konkret retligt problem, må følge.

 • af Peter Blume
  407,95 kr.

  Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:Ind i retten: at studere jurajuraens discipliner juraens problemstilling informationssøgning den juridiske professionDet retlige landskab: retten og retssystemetretfærdighedregeltyper og reguleringsformål Rettens metode og kilder: retskilderretsforskriftendomme og afgørelserøvrige retskilderinternational ret og EU-retrettens sprogretskilders fortolkningRetten i kontekst: ret og samfundjuristens ansvar og valgretspolitikjuridisk dannelseOm forfatteren Peter Blume,cand.jur.lic.jur., er beskæftiget som professor ved Det Juridiske fakultet ved Københavns Universitet.IndholdsoversigtForord Temaer og spørgsmål Del 1. Ind i retten Kapitel 1. At studere jura Kapitel 2. Juraens discipliner Kapitel 3. Juraens problemstilling Kapitel 4. Juridisk informationssøgning Kapitel 5. Den juridiske profession Kapitel 6. Retten Kapitel 7. Retfærdighed Kapitel 8. Rettens omfang og fornyelse Kapitel 9. Retssystemet og dets institutioner Kapitel 10. Regeltyper og reguleringsformål Del 3. Rettens metoder og kilder Kapitel 11. Den juridiske metode Kapitel 12. Retskilder Kapitel 13. Retsforskriften Kapitel 14. Afgørelsen Kapitel 15. Øvrige retskilder Kapitel 16. International ret og EU ret Kapitel 17. Rettens sprog Kapitel 18. Retskilders fortolkning Del 4. Retten i kontekst Kapitel 19. Ret og samfund Kapitel 20. Ansvar og valg Kapitel 21. Rettens politik – pragmatik og principper Kapitel 22. Retspolitik Kapitel 23. Juridisk dannelse Domsregister Lovregister Stikordsregister

 • - kompendium
  af Henrik Kure
  279,95 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform: Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatning Den skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige indkomstskatter samt indkomstopgørelsen for personer, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, foreninger og fonde Avancebeskatning, herunder aktieavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og ejendomsavancebeskatning Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger. Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen. Nyt i 5. udgave I forhold til 4. udgave er der sket en række opdateringer som følge af lovændringer. Blandt de vigtigste opdateringer er ophævelsen af skattefriheden for danske fordringer, som opfyldte mindsterentekravet, jf. lov nr. 724/1020, og indførelsen af et midlertidigt forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler, jf. lov nr. 592/2012. Kompendiet er opdateret til 1. januar 2013, baseret på de lovændringer, der var vedtaget på tidspunktet for manuskriptets aflevering den 20. december 2012. Målgruppe Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med skatteret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Om forfatteren Henrik Kure (www.henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel.

 • - praktisk arbejdsret
  af Tage Siboni & Dorte Wier
  441,95 kr.

  Ansættelsesret er skrevet med henblik på at være et effektivt hjælpemiddel for den, der søger svar på en konkret ansættelsesretlig problemstilling. Bogen tilstræber på akademiniveau at give den studerende viden og forståelse inden for det ansættelsesretlige område om personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metode. Det vil sige, at man lærer at forstå retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstå praksis på det arbejdsretlige område samt udviklingen inden for dette område.Formålet med bogen er, at den studerende opnår kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.Målgruppen er såvel ikke-jurister som jurister, der ikke tidligere har specialiseret sig inden for personaleretten. Denne lærebog er tilpasset den mundtlige eksamen ved akademiuddannelsen, hvor den studerende afleverer et case-oplæg, der skitseres et virkelighedsnært scenarie eller en problemstilling i form af en konkret, personlig jobrelateret udfordring.

 • - Se ISBN 9788761942821.
  af Oliver Machholdt
  262,95 kr.

  Denne 3. udgave gennemgår bl.a.:Domstolssystemets opbygning og aktørerne i en civil sagHvilke sager kan behandles af domstolene?Domstolenes saglige og stedlige (samt internationale) kompetenceSagens gang i 1. instansSmåsagsproces og betalingspåkravPræklusion og udeblivelseSamlet behandling af flere kravBevisførelseSagsomkostningerAppel og retskraftVoldgiftKompendiet er primært baseret på Den civile retspleje, 3. udgave, 2015, af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen, men stoffet er selvstændigt systematiseret. Kompendiet kan derfor anvendes af alle studerende, der beskæftiger sig med civilproces, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er ajourført med lovændringer til og med februar 2015.Om forfatterenOliver Machholdt er advokat hos Kromann Reumert.

 • - Centrale tekster og temaer
  af Jørgen Dalberg-Larsen, Sten Schaumburg-Muller, Per Andersen, mfl.
  621,95 kr.

  Dette retsfilosofiske storværk er bygget op omkring en række historiske og teoretiske kapitler, der trækker en linje fra antikken, middelalderen og oplysningstiden over bl.a. retspositivismen i første halvdel af det 20. århundrede, den amerikanske pragmatisme og til nyere teorier i europæisk og amerikansk retsfilosofi. Desuden sættes der fokus på centrale temaer som feminisme, retfærdighedsfølelse og retsøkonomi.Bogens kapitler er ledsaget af uddrag fra nogle af de største retsfilosofiske værker igennem tiden. Kapitlerne er skrevet af førende forskere og eksperter på tværs af de danske retsfilosofiske miljøer.I denne anden udgave er der tilføjet fem nye kapitler om hhv. dansk retsfilosofi i det 20. århundrede, forholdet mellem retsfilosofi ogjuridisk metodelære, straf og tvangsfuldbyrdelse, ret og demokrati samt ret og globalisering. Foruden disse nye kapitler er en række kapitler blevet opdateret. De væsentligste ændringer er, at:· de to kapitler om retsrealisme er samlet i et helt nyt kapitel, der er opdateret med de seneste udviklinger inden for retsrealistiskteoridannelse· kapitlet om feministisk retsteori er skrevet om og omhandler nu primært Martha Nussbaum· der er skabt en bedre sammenhæng ved at trække linjer mellem klassisk og kristen naturret og rationalismens og oplysningstidensnaturret (kapitel 2 og 3).Ole Hammerslev er professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet.Henrik Palmer Olsen er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Jens Evald
  266,95 kr.

  Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde. De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af forskellige juridiske fag og discipliner. Det kan udtrykkes på den måde, at emnerne og temaerne udgør de juridiske fags almindelige del, mens de forskellige fag og discipliner udgør den specielle del. Juridisk teori, metode og videnskab omfatter således det, der med et gammeldags udtryk kaldes retsdogmatik, hvorved traditionelt forstås en beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret. Om forfatteren: Jens Evald (f. 1961) er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i retshistorie og sportsret. Indholdsoversigt Kapitel 1: Om teori, metode og videnskab Kapitel 2: Retssystemet og retskildelæren Kapitel 3: Lovgivningen og lovsproget Kapitel 4: Lovgivningsfortolkning Kapitel 5: Retsprincipper, almindelige retsgrundsætninger og ”forholdets natur” Kapitel 6: Anvendelse og fortolkning af domme Kapitel 7: Privates praksis og sædvaner Kapitel 8: Retspolitik i praksis Kapitel 9: Komparativ ret Kapitel 10: Om retsvidenskaben.

 • af Carl Schmitt
  119,95 - 163,95 kr.

  Den idéhistoriske klassiker Parlamentarismens krise er en kras kritik af det repræsentative demokrati og en skarp analyse af de på Carl Schmitts tid aktuelle alternativer til parlamentarismen – nemlig kommunisme og fascisme. Parlamentarismens krise, der udkom første gang i 1923 og anses for at være en klassiker inden for det 20. århundredes tænkning, er en kraftfuld og tankevækkende kritik af det, som Schmitt mener, er det repræsentative demokratis indre inkonsistens, og værket er derfor ofte blevet læst som et forsøg fra Carl Schmitts side på at ødelægge parlamentarismen. Men faktisk er teksten, som oversætter Lars Christiansen er inde på i sin introduktion til bogen, Schmitts forsøg på at forsvare Weimar-republikken og i det lys, er bogen også et historisk indblik ind i Weimar-Tysklands politiske kultur. ANMELDELSER"Hvorfor dog udgive og læse den ærkereaktionære Carl Schmitt i dag? Det er der rigtig gode grunde til... Carl Schmitt præsenterer i Parlamentarismens krise et livskrafigt stykke modoplysning, og hans antiuniversalisme har vel næppe haft større opbakning siden Anden Verdenskrig." - Weekendavisen ♥♥♥♥♥ - Politiken ★★★★★ "Den snart 100 år gamle bog er både original og foruroligende i al sin dramatiske korthed." - Jyllands-Posten (5 stjerner) OM FORFATTEREN Carl Schmitt (1888-1985) var en kontroversiel og genial tænker, der er blevet beskrevet både som ’vor tids Hobbes’ og som ’nazismens filosofiske godfather’, hvis skarpsindige kritik af liberal-demokratiske idealer har gjort ham til en af de mest originale intellektuelle bidragsydere til moderne politiske tænkning.

 • - En grundbog
  af Helle Blomquist
  398,95 kr.

  Danske retssystemer og domstole nyder stor tillid, og vi tillægger dem en særlig symbolværdi. Bogen Retssystemers funktion og virke – en grundbog undersøger, hvordan principper for ret og retfærdighed afspejles i retssystemets regulering, struktur og virkemåde. Rettens institutioner er en del af en tradition, kultur og et tankesæt, der samlet er med til at forme et billede af vores retssamfund.Men er der også sprækker i det billede? Med inddragelse af aktuelle debateksempler gives et overblik over opbygningen af domstolene, udformning af dommen, arbejdsgangen i en retssag, retshjælp og sagsomkostninger, konfliktløsning uden for domstolene, forvaltningens klagesystemer, sagkundskab ved domstolene og i forvaltningen.Bogen er pensum på den kandidatuddannelse, der hedder cand.soc. i jura. Uddannelsen er en overbygning, der retter sig mod professionsbachelorer i, f.eks. offentlig administration, finans, international handel og markedsføring samt socialrådgivere.Helle Blomquist (f. 1949) er cand.jur., cand.phil. i historie og ph.d. i jura. Hun arbejder som ekstern lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Aqbal Amiri
  119,95 - 165,95 kr.

  Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet.Kompendiet er anvendeligt ved løsning af øvelses- eller eksamensopgaver og som supplerende læsning sideløbende med undervisningen. Endvidere indeholder kompendiet et omfattende stikordsregister samt fodnoter til lærebogen, der gør det anvendeligt som opslagsværk i en opgave- og eksamenssituation.Kompendiet er ikke at betragte som en erstatning for pensum, men bør anses som et supplement, der skaber en samlet forståelse for faget Retssystemet og juridiske metode.

 • - elementær retsfilosofi eller naturret og statsvidenskab i grundrids
  af Hegel
  321,95 kr.

  Oversat fra tysk efter ´Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse´ efter Eduard Gans' andenudgave fra 1833, der kombinerede Hegels originaltekst fra 1821 med udtog af eleverne Hotho og Griesheims stenografiske optegnelser fra Hegels forelæsninger 1822/23 og 1824/25. Dette har siden været standardudgaven af dette hovedværk. Et værks såkaldte virkningshistorie kan måles på to måder: den teoretisk-akademiske = dens indflydelse på den faglige diskussion sit felt: dets dagsordensættende effekt over årtier, vs. den praktisk-konkrete, hvor en tekst viser sig at disponere politiske manøvrer. Hegels Retsfilosofi lever op til begge mål - sidstnævnte ved bl.a. (via Monrad) at øve indflydelse på strukturen af den danske Junigrundlov fra 1849. Mest kendt er ellers Marx´(og Engels´) opgør med Hegel og hans spekulativt-idealistiske redegørelse for (= legitimering af) det borgerlige samfund - i sin davarende preussiske udgave heraf. ´Verdensånden gang gennem historie´ havde jo sat både ejendomsretten, familien, samfundet osv. , og heraf fulgte gennem nye dialektiske bevægelser retten, moraliteten, sædeligheden og verdenshistorien. Mere og mere frihed efter Hegels mening - men men... Læs selv efter, og tag livtag med Hegels mange kritikere og ideologiske eftersnakkere. Det borgerlige samfund består, og på mærkværdig vis er Hegel rodet ind i dén historie.

 • af Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen & Henrik Dam
  1.068,95 kr.

  Bogen giver en solid indføring i de bærende principper i indkomstskatterettenGrundlæggende Skatteret indeholder en solid gennemgang af skatterettens grundprincipper samt en nærmere fremstilling af reglerne om beskatning af fysiske personer, beskatning af erhvervsdrivende, kapitalgevinstbeskatning, beskatning af selskaber m.v. Bogen ajourføres årligt og udkommer i begyndelsen af hvert kalenderår.Målgruppe:Grundlæggende Skatteret anvendes som lærebog af jura- og revisionsstuderende. Bogen er også velegnet som håndbog til alle, der har brug for en let og overskuelig introduktion til skatteretten.Om forfatterne:Henrik Dam er rektor ved Syddansk Universitet, dr.jur., ph.d. Henrik Gam er dommer ved Østre Landsret, lic.jur. Jacob Graff Nielsen er dekan og professor i skatteret ved Københavns Universitet, ph.d.

 • af Andreas Bloch Ehlers
  654,95 kr.

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige del af dette fag er at introducere de studerende til de grundlæggende erstatningsbetingelser, hvorfor bogen fokuserer herpå. MålgruppeBogen henvender sig først og fremmest til jurastuderende, men kan også anvendes af viderekomne, der arbejder med erstatningsretlige spørgsmål. Om forfatteren Andreas Bloch Ehlers er dr.jur., ph.d. og professor MSO ved Det Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

 • - kompendium
  af Sepehr Izadi & Gustav Ottesen
  248,95 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af IT-retten i oversigtsform:Immaterialret, herunder digitale værker, EDB-programmer, databaser, varemærker og domænenavne,Mellemmandsansvar,Databeskyttelsesret,E-handel, herunder markedsføringsret, digital aftaleindgåelse, den digitale ydelse og digitale betalinger,IT-kontrakter, herunder udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler.Kompendiet indeholder herudover illustrationer samt dispositioner til opgaveløsning, som er egnet til casebaseret undervisning og/eller eksamen.

 • - Skattemæssige aspekter af forældrekøb
  af Tommy V. Christiansen & Bodil Christiansen
  441,95 kr.

  FORÆLDREKØB er den første samlede fremstilling af de skatteretlige forhold, når forældre køber bolig til deres barn. Bogen gennemgår først relevante skatte-mæssige problemstillinger ved udlejning af en forældrekøbsbolig. Dernæst behandler den centrale skatte-mæssige forhold ved en efterfølgende overdragelse af forældrekøbsboligen til barnet.Mange af bogens emner og problemstillinger har også relevans i en lang række andre skatteretlige sammenhænge, herunder f.eks. ved generationsskifte af fast ejendom. Dette gælder bl.a. emner som værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem nærtstående familiemedlemmer og i aktionær-forhold, skatteretlig kvalifikation af udlejningsvirksomhed, lejefastsættelse ved udlejning mellem nært-stående familiemedlemmer samt indkomstopgørelsen for udlejningsvirksomhed.FORÆLDREKØB er en praktisk håndbog, som henvender sig til revisorer, advokater og andre, der enten rådgiver om forældrekøb eller beskæftiger sig med de skatte-mæssige aspekter af udlejning, værdiansættelse og overdragelse af fast ejendom.

 • af Adam Diderichsen
  169,95 kr.

  Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.Særligt kendt er han for sin lære om magtens tredeling, som han formulerer i hovedværket Om lovenes ånd. For Montesquieu er magtdeling begrundet i idealet om frihed: Kun ved at begrænse magten, kan vi skabe et samfund, hvor borgerne er frie. Omvendt vil et samfund uden magtdeling nødvendigvis degenerere til et despoti, hvor borgerne er reduceret til herskerens slaver. Denne bog præsenterer Montesquieus politiske filosofi i sin helhed. Den viser, hvordan hans tanker om frihed og magtdeling gradvis opstår i hans tidlige skrifter, og dernæst, hvordan han udfolder dem i Om lovenes ånd. Bogen sluttes af med et uddrag fra Om lovenes ånd, der giver læseren mulighed for selv at stifte bekendtskab med dette hovedværk i europæisk tænkning. Adam Diderichsen, ph.d. i filosofihistorie, er chefkonsulent i dansk politi.

 • - et liv
  af Jens Evald
  333,95 kr.

  Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et menneskes stræben mod storhed og konsekvenserne heraf for hans forhold til andre mennesker, herunder hans ægtefælle Else-Merete Ross. Personskildringerne i bogen er baseret på interviews og skriftlige kilder som bøger, kronikker og avisartikler. Men først og fremmest baserer personskildringerne sig på dagbøger og breve skrevet af ægteparret. Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers fond.IndholdsoversigtIndledning. En videnskabelig livsanskuelse Kapitel 1. Solen stiger Kapitel 2. Paris, Wien, London og Berlin Kapitel 3. Ydmygelsen Kapitel 4. Kamp, sejr og skam Kapitel 5. Den tyske flygtning Kapitel 6. Krig, socialisme og demokrati Kapitel 7. Kontakten til Norge og rejsen til Amerika Kapitel 8. En moderne videnskabeligt orienteret retsfilosofi Kapitel 9. Else-Merete Ross Kapitel 10. Den gyldne tid Kapitel 11. Efterår Kapitel 12. "Det var det, tak for opmærksomheden" Efterskrift Noter Oversigt over Alf Ross' forfatterskab Kilder og litteratur Personregister

 • - Kompendium
  af Jøren Ullits Olai Nielsen
  134,95 kr.

  Kompendiet er et supplement til pensum i faget retsfilosofi. Kompendiet danner rammerne for de vigtigste pensumelementer i faget med det formål at give en grundforståelse for faget, så den studerende efterfølgende gennem retsfilosofisk metode kan komme i dybden med pensumteksterne og danne egne indtryk og refleksioner. Kompendiet består af tre elementer: En generel del, der beskriver de overordnede positionerEn konkret del, der går i dybden med de respektive retsfilosoffers teserEn international del´Om forfatteren Jøren Ullits Olai Nielsen har skrevet kompendium i retsfilosofi og strafferet, samt indgået forlagskontrakter om kompendium i EU-ret og kompendium i studieteknik.

 • af Hayato Hirata
  1.210,95 kr.

  This book introduces methods to analyze legal documents such as negotiation records and legal precedents, using computational argumentation theory.First, a method to automatically evaluate argumentation skills from the records of argumentation exercises is proposed. In law school, argumentation exercises are often conducted and many records of them are produced. From each utterance in the record, a pattern of "e;speech act +factor"e; is extracted, and argumentation skills are evaluated from the sequences of the patterns, using a scoring prediction model constructed by multiple regression analyses between the appearance pattern and the scoring results. The usefulness of this method is shown by applying it to the example case "e;the garbage house problem"e;.Second, a method of extracting factors (elements that characterize precedents and cases) and legal topoi from individual precedents and using them as the expression of precedents to analyze how the pattern of factors and legal topoi appearing in a group of precedents affects the judgment (plaintiff wins/defendant wins) is proposed. This method has been applied to a group of tax cases.Third, the logical structure of 70 labor cases is described in detail by using factors and a bipolar argumentation framework (BAF) and an (extended argumentation framework (EAF) together. BAF describes the logical structure between plaintiff and defendant, and EAF describes the decision of the judge. Incorporating the legal topoi into the EAF of computational argumentation theory, the strength of the analysis of precedents by combined use of factored BAF and EAF, not only which argument the judge adopted could be specified. It was also possible to determine what kind of value judgment was made and to verify the logic.The analysis methods in this book demonstrate the application of logic-based AI methods to the legal domain, and they contribute to the education and training of law school students in logical ways of argumentation.

 • af Man-Chung Chiu
  880,95 kr.

  This book examines the law in relation to how it has responded to sexual and gender issues in the context of Hong Kong, and addresses the implications of those responses for the global context. It aims to develop a localized theory of justice which enables the analysis of multiple socio-legal issues arising in Hong Kong, a predominantly Han-Chinese society in Greater China, while also offering formulations for  corresponding solutions. Unlike other books on Hong Kong jurisprudence and socio-legal studies, this book not only compares and contrasts different theories of justice, but also attempts to generate a philosophical perspective which can synchronize and re-organize a range of theoretical components via the lens of localization. The author investigates theories of justice developed, respectively, by Rawls, Deleuze, Lacan, Zizek and from the perspective of Mahayana Buddhism, as well as (Orthodox) Han-Chinese Confucianism and Daoism. The book applies these theoretical perspectives in analyzing different socio-legal issues in post-97 Hong Kong, including transgender rights to marriage, domestic violence, sexual assault, child sexual abuse and race. The book concludes by proposing singular possible strategies, which include Degenderization, Desexualization, De-ageing, by which justice(s) can hopefully be re-manufactured and challenged. This book is relevant to researchers and students of law, philosophy, sociology, gender studies and cultural studies. 

 • af Christoph Rausch
  1.210,95 kr.

  This edited volume analyzes participatory practices in art and cultural heritage in order to determine what can be learned through and from collaboration across disciplinary borders. Following recent developments in museology, museum policies and practices have tended to prioritize community engagement over a traditional focus on collecting and preserving museal objects. At many museal institutions, a shift from a focus on objects to a focus on audiences has taken place. Artistic practices in the visual arts, music, and theater are also increasingly taking on participatory forms. The world of cultural heritage has seen an upsurge in participatory governance models favoring the expertise of local communities over that of trained professionals. While museal institutions, artists, and policy makers consider participation as a tool for implementing diversity policy, a solution to social disjunction, and a form of cultural activism, such participation has also sparked a debate on definitions, and on issues concerning the distribution of authority, power, expertise, agency, and representation. While new forms of audience and community engagement and corresponding models for "e;co-creation"e; are flourishing, fundamental but paralyzing critique abounds and the formulation of ethical frameworks and practical guidelines, not to mention theoretical reflection and critical assessment of practices, are lagging.This book offers a space for critically reflecting on participatory practices with the aim of asking and answering the question: How can we learn to better participate? To do so, it focuses on the emergence of new norms and forms of collaboration as participation, and on actual lessons learned from participatory practices. If collaboration is the interdependent formulation of problems and entails the common definition of a shared problem space, how can we best learn to collaborate across disciplinary borders and what exactly can be learned from such collaboration?

 • af Joan Mcgregor
  1.210,95 kr.

  This book approaches education as a vital human good, both because it fosters the development of intellectual, moral and civic virtues, and because it promotes the development of valuable skills for work and for life. Accordingly, debates on justice, democracy, equality and inclusion often focus on questions concerning the kind of education people should receive, how scarce educational goods should be distributed, and the role of education in responding to historical and ongoing injustices. This volume collects 16 new essays that explore these pressing ethical, political and legal issues.

 • af René I. Holaind
  382,95 kr.

 •  
  1.467,95 kr.

  This book collects various contributions on the principle of solidarity in international law. It reconstructs the foundations of solidarity in law and investigates the origins of the principle. It then seeks to ascertain whether solidarity exists as a principle in international law and, if so, what its scope is.

 • af Raúl Márquez Porras, Ignasi Terradas Saborit & Riccardo Mazzola
  877,95 kr.

 • af Emily Jones
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Scott Veitch
  207,95 - 574,95 kr.

 • af Orlando (Postdoctoral Fellow in Law at the University of Leuven Scarcello
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Ann (Melbourne Law School Genovese
  400,95 kr.

 • af Dimitrios Kivotidis
  207,95 - 574,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.