Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Jura, teori og metode. Retsfilosofi

Her finder du spændende bøger om Jura, teori og metode. Retsfilosofi. Nedenfor er et flot udvalg af over 339 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Blume
  447,95 kr.

  Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:Ind i retten: at studere jurajuraens discipliner juraens problemstilling informationssøgning den juridiske professionDet retlige landskab: retten og retssystemetretfærdighedregeltyper og reguleringsformål Rettens metode og kilder: retskilderretsforskriftendomme og afgørelserøvrige retskilderinternational ret og EU-retrettens sprogretskilders fortolkningRetten i kontekst: ret og samfundjuristens ansvar og valgretspolitikjuridisk dannelseOm forfatteren Peter Blume,cand.jur.lic.jur., er beskæftiget som professor ved Det Juridiske fakultet ved Københavns Universitet.IndholdsoversigtForord Temaer og spørgsmål Del 1. Ind i retten Kapitel 1. At studere jura Kapitel 2. Juraens discipliner Kapitel 3. Juraens problemstilling Kapitel 4. Juridisk informationssøgning Kapitel 5. Den juridiske profession Kapitel 6. Retten Kapitel 7. Retfærdighed Kapitel 8. Rettens omfang og fornyelse Kapitel 9. Retssystemet og dets institutioner Kapitel 10. Regeltyper og reguleringsformål Del 3. Rettens metoder og kilder Kapitel 11. Den juridiske metode Kapitel 12. Retskilder Kapitel 13. Retsforskriften Kapitel 14. Afgørelsen Kapitel 15. Øvrige retskilder Kapitel 16. International ret og EU ret Kapitel 17. Rettens sprog Kapitel 18. Retskilders fortolkning Del 4. Retten i kontekst Kapitel 19. Ret og samfund Kapitel 20. Ansvar og valg Kapitel 21. Rettens politik – pragmatik og principper Kapitel 22. Retspolitik Kapitel 23. Juridisk dannelse Domsregister Lovregister Stikordsregister

 • - kompendium
  af Henrik Kure
  307,95 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform: Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatning Den skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige indkomstskatter samt indkomstopgørelsen for personer, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, foreninger og fonde Avancebeskatning, herunder aktieavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og ejendomsavancebeskatning Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger. Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen. Nyt i 5. udgave I forhold til 4. udgave er der sket en række opdateringer som følge af lovændringer. Blandt de vigtigste opdateringer er ophævelsen af skattefriheden for danske fordringer, som opfyldte mindsterentekravet, jf. lov nr. 724/1020, og indførelsen af et midlertidigt forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler, jf. lov nr. 592/2012. Kompendiet er opdateret til 1. januar 2013, baseret på de lovændringer, der var vedtaget på tidspunktet for manuskriptets aflevering den 20. december 2012. Målgruppe Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med skatteret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Om forfatteren Henrik Kure (www.henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel.

 • af Bjarke Viskum
  266,95 - 317,95 kr.

  Retten er ikke en præfabrikeret komponent, hvis instruktionsmanual er den juridiske metode. Den er en del af og må forstås på baggrund af det omgivende samfund. Denne bog er et forsøg på at sætte kød på den logiske og politiske kontekst, som en dybere forståelse af retten og juridiske problemer forudsætter kendskab til.Bogens første del forsøger at sætte den juridiske argumentation i et logisk perspektiv og introducerer ved brug af illustrative eksempler nogle af de grundlæggende rationalitetskrav, juridisk argumentation må overholde, samt en række vigtige fejlslutninger, der er af særlig juridisk relevans. Hermed får jurister og jurastuderende vigtige redskaber til at kunne gennemskue argumenter og til selv at kunne argumentere sammenhængende, logisk og overbevisende.Bogen anden del undersøger krydsfeltet mellem ret og politik. Den introducerer og diskuterer en række centrale politisk-juridiske begreber og problemstillinger som straf, prøvelsesret, demokrati og international ret og retfærdighed. Bjarke Viskum er ekstern lektor ved det juridiske fakultet, Københavns Universitet og det juridiske institut, Syddansk Universitet.

 • - Se ISBN 9788761942821.
  af Oliver Machholdt
  262,95 kr.

  Denne 3. udgave gennemgår bl.a.:Domstolssystemets opbygning og aktørerne i en civil sagHvilke sager kan behandles af domstolene?Domstolenes saglige og stedlige (samt internationale) kompetenceSagens gang i 1. instansSmåsagsproces og betalingspåkravPræklusion og udeblivelseSamlet behandling af flere kravBevisførelseSagsomkostningerAppel og retskraftVoldgiftKompendiet er primært baseret på Den civile retspleje, 3. udgave, 2015, af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen, men stoffet er selvstændigt systematiseret. Kompendiet kan derfor anvendes af alle studerende, der beskæftiger sig med civilproces, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er ajourført med lovændringer til og med februar 2015.Om forfatterenOliver Machholdt er advokat hos Kromann Reumert.

 • - Centrale tekster og temaer
  af Jørgen Dalberg-Larsen, Sten Schaumburg-Müller, Per Andersen, mfl.
  647,95 kr.

  Dette retsfilosofiske storværk er bygget op omkring en række historiske og teoretiske kapitler, der trækker en linje fra antikken, middelalderen og oplysningstiden over bl.a. retspositivismen i første halvdel af det 20. århundrede, den amerikanske pragmatisme og til nyere teorier i europæisk og amerikansk retsfilosofi. Desuden sættes der fokus på centrale temaer som feminisme, retfærdighedsfølelse og retsøkonomi.Bogens kapitler er ledsaget af uddrag fra nogle af de største retsfilosofiske værker igennem tiden. Kapitlerne er skrevet af førende forskere og eksperter på tværs af de danske retsfilosofiske miljøer.I denne anden udgave er der tilføjet fem nye kapitler om hhv. dansk retsfilosofi i det 20. århundrede, forholdet mellem retsfilosofi ogjuridisk metodelære, straf og tvangsfuldbyrdelse, ret og demokrati samt ret og globalisering. Foruden disse nye kapitler er en række kapitler blevet opdateret. De væsentligste ændringer er, at:· de to kapitler om retsrealisme er samlet i et helt nyt kapitel, der er opdateret med de seneste udviklinger inden for retsrealistiskteoridannelse· kapitlet om feministisk retsteori er skrevet om og omhandler nu primært Martha Nussbaum· der er skabt en bedre sammenhæng ved at trække linjer mellem klassisk og kristen naturret og rationalismens og oplysningstidensnaturret (kapitel 2 og 3).Ole Hammerslev er professor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet.Henrik Palmer Olsen er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Jens Evald
  287,95 - 313,94 kr.

  Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde. De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af forskellige juridiske fag og discipliner. Det kan udtrykkes på den måde, at emnerne og temaerne udgør de juridiske fags almindelige del, mens de forskellige fag og discipliner udgør den specielle del. Juridisk teori, metode og videnskab omfatter således det, der med et gammeldags udtryk kaldes retsdogmatik, hvorved traditionelt forstås en beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret. Om forfatteren: Jens Evald (f. 1961) er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i retshistorie og sportsret. Indholdsoversigt Kapitel 1: Om teori, metode og videnskab Kapitel 2: Retssystemet og retskildelæren Kapitel 3: Lovgivningen og lovsproget Kapitel 4: Lovgivningsfortolkning Kapitel 5: Retsprincipper, almindelige retsgrundsætninger og ”forholdets natur” Kapitel 6: Anvendelse og fortolkning af domme Kapitel 7: Privates praksis og sædvaner Kapitel 8: Retspolitik i praksis Kapitel 9: Komparativ ret Kapitel 10: Om retsvidenskaben.

 • af Carl Schmitt
  118,95 - 166,95 kr.

  Den idéhistoriske klassiker Parlamentarismens krise er en kras kritik af det repræsentative demokrati og en skarp analyse af de på Carl Schmitts tid aktuelle alternativer til parlamentarismen – nemlig kommunisme og fascisme. Parlamentarismens krise, der udkom første gang i 1923 og anses for at være en klassiker inden for det 20. århundredes tænkning, er en kraftfuld og tankevækkende kritik af det, som Schmitt mener, er det repræsentative demokratis indre inkonsistens, og værket er derfor ofte blevet læst som et forsøg fra Carl Schmitts side på at ødelægge parlamentarismen. Men faktisk er teksten, som oversætter Lars Christiansen er inde på i sin introduktion til bogen, Schmitts forsøg på at forsvare Weimar-republikken og i det lys, er bogen også et historisk indblik ind i Weimar-Tysklands politiske kultur. ANMELDELSER"Hvorfor dog udgive og læse den ærkereaktionære Carl Schmitt i dag? Det er der rigtig gode grunde til... Carl Schmitt præsenterer i Parlamentarismens krise et livskrafigt stykke modoplysning, og hans antiuniversalisme har vel næppe haft større opbakning siden Anden Verdenskrig." - Weekendavisen ♥♥♥♥♥ - Politiken ★★★★★ "Den snart 100 år gamle bog er både original og foruroligende i al sin dramatiske korthed." - Jyllands-Posten (5 stjerner) OM FORFATTEREN Carl Schmitt (1888-1985) var en kontroversiel og genial tænker, der er blevet beskrevet både som ’vor tids Hobbes’ og som ’nazismens filosofiske godfather’, hvis skarpsindige kritik af liberal-demokratiske idealer har gjort ham til en af de mest originale intellektuelle bidragsydere til moderne politiske tænkning.

 • - En grundbog
  af Helle Blomquist
  437,95 kr.

  Danske retssystemer og domstole nyder stor tillid, og vi tillægger dem en særlig symbolværdi. Bogen Retssystemers funktion og virke – en grundbog undersøger, hvordan principper for ret og retfærdighed afspejles i retssystemets regulering, struktur og virkemåde. Rettens institutioner er en del af en tradition, kultur og et tankesæt, der samlet er med til at forme et billede af vores retssamfund.Men er der også sprækker i det billede? Med inddragelse af aktuelle debateksempler gives et overblik over opbygningen af domstolene, udformning af dommen, arbejdsgangen i en retssag, retshjælp og sagsomkostninger, konfliktløsning uden for domstolene, forvaltningens klagesystemer, sagkundskab ved domstolene og i forvaltningen.Bogen er pensum på den kandidatuddannelse, der hedder cand.soc. i jura. Uddannelsen er en overbygning, der retter sig mod professionsbachelorer i, f.eks. offentlig administration, finans, international handel og markedsføring samt socialrådgivere.Helle Blomquist (f. 1949) er cand.jur., cand.phil. i historie og ph.d. i jura. Hun arbejder som ekstern lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Aqbal Amiri
  118,95 - 173,94 kr.

  Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet.Kompendiet er anvendeligt ved løsning af øvelses- eller eksamensopgaver og som supplerende læsning sideløbende med undervisningen. Endvidere indeholder kompendiet et omfattende stikordsregister samt fodnoter til lærebogen, der gør det anvendeligt som opslagsværk i en opgave- og eksamenssituation.Kompendiet er ikke at betragte som en erstatning for pensum, men bør anses som et supplement, der skaber en samlet forståelse for faget Retssystemet og juridiske metode.

 • - Det levende som system. En syntese
  af Fritjof Capra & Pier Luigi Luisi
  280,95 - 387,95 kr.

  I denne bog tager Capra og Luisi et opgør med en af videnskabens grundantagelser – at verden er som én stor maskine, vi kan splitte i stumper og stykker. Siden den videnskabelige revolution, hvor denne mekanistiske verdens- og livsforståelse blev grundlagt, har vi forsømt at erkende livet på kloden som ét sammenvævet system. Med det systemiske syn på liv følger en dyb økologisk bevidsthed og en sans for den fundamentale gensidige afhængighed, der er mellem alle fænomener i verden. Det gamle adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden, og det giver håb om en ny og bedre fremtid. Selvom bogen primært er skrevet til studerende, henvender den sig også til alle, der er interesseret i en forståelse af den nye systemiske livsopfattelse og dennes betydning for en bred række fagligheder – fra politik og filosofi til medicin, psykologi og biologi. FRITJOF CAPRA er stifter af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien. Han er fysiker og systemteoretiker og har beskæftiget sig med en systematisk undersøgelse af videnskabens filosofiske og sociale implikationer i de sidste 35 år. PIER LUIGI LUISI er professor i biokemi ved universitetet i Rom. Han er kemiker og stod bag de interdisciplinære Cortona-uger, og han beskæftiger sig med eksperimentelle og filosofiske aspekter ved livets oprindelse.

 • - elementær retsfilosofi eller naturret og statsvidenskab i grundrids
  af Hegel
  347,95 kr.

  Oversat fra tysk efter ´Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse´ efter Eduard Gans' andenudgave fra 1833, der kombinerede Hegels originaltekst fra 1821 med udtog af eleverne Hotho og Griesheims stenografiske optegnelser fra Hegels forelæsninger 1822/23 og 1824/25. Dette har siden været standardudgaven af dette hovedværk. Et værks såkaldte virkningshistorie kan måles på to måder: den teoretisk-akademiske = dens indflydelse på den faglige diskussion sit felt: dets dagsordensættende effekt over årtier, vs. den praktisk-konkrete, hvor en tekst viser sig at disponere politiske manøvrer. Hegels Retsfilosofi lever op til begge mål - sidstnævnte ved bl.a. (via Monrad) at øve indflydelse på strukturen af den danske Junigrundlov fra 1849. Mest kendt er ellers Marx´(og Engels´) opgør med Hegel og hans spekulativt-idealistiske redegørelse for (= legitimering af) det borgerlige samfund - i sin davarende preussiske udgave heraf. ´Verdensånden gang gennem historie´ havde jo sat både ejendomsretten, familien, samfundet osv. , og heraf fulgte gennem nye dialektiske bevægelser retten, moraliteten, sædeligheden og verdenshistorien. Mere og mere frihed efter Hegels mening - men men... Læs selv efter, og tag livtag med Hegels mange kritikere og ideologiske eftersnakkere. Det borgerlige samfund består, og på mærkværdig vis er Hegel rodet ind i dén historie.

 • af Andreas Bloch Ehlers
  697,95 kr.

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige del af dette fag er at introducere de studerende til de grundlæggende erstatningsbetingelser, hvorfor bogen fokuserer herpå. MålgruppeBogen henvender sig først og fremmest til jurastuderende, men kan også anvendes af viderekomne, der arbejder med erstatningsretlige spørgsmål. Om forfatteren Andreas Bloch Ehlers er dr.jur., ph.d. og professor MSO ved Det Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

 • af Gorm Toftegaard Nielsen
  43,95 - 58,94 kr.

  Man må ikke begå vold. Men hvad med alle de kirurger, som hver dag svinger kniven - er de også voldsmænd? Det er de faktisk ifølge nogle meget kloge jurister. Andre vil sige, at det er det rene nonsens. Derfor er det afgørende, hvem der fortolker loven - skal det være få fine paragrafryttere eller det almindelige fodfolk? Spørger vi Gorm Toftegaard Nielsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, er Europa delt op i en tysk og en engelsk retskultur, mellem elitært tankespind og god gammeldags common sense. Gad vide, hvilken side af loven vi er på?

 • - kompendium
  af Sepehr Izadi & Gustav Ottesen
  248,94 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af IT-retten i oversigtsform:Immaterialret, herunder digitale værker, EDB-programmer, databaser, varemærker og domænenavne,Mellemmandsansvar,Databeskyttelsesret,E-handel, herunder markedsføringsret, digital aftaleindgåelse, den digitale ydelse og digitale betalinger,IT-kontrakter, herunder udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler.Kompendiet indeholder herudover illustrationer samt dispositioner til opgaveløsning, som er egnet til casebaseret undervisning og/eller eksamen.

 • - en lærebog
  af Lars Lindencrone Petersen & Peter Arnt Nielsen
  597,95 kr.

  Dansk erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling.Dansk erhvervsret skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution

 • af Anne Mørk
  437,95 kr.

  Denne bog er med få tilpasninger udgivelsen af ph.d.-afhandlingen ”Børns processuelle rettighederi tvangsanbringelsessager”, som forfatteren modtog ph.d.-graden på baggrund af i efteråret 2018. Afhandlingen afdækker børns processuelle retsstilling i den administrative sagsbehandling af tvangsanbringelsessager, og det udledes heraf – særligt med inddragelse af forvaltningsretten,socialretten, menneskeretten og andre relevante retsområder – hvilke hensynog retlige værdier der må indgå i vurderingen af, hvorvidt der i visse tilfælde bør fraviges frabarnets parts-inhabilitet i relation til processuelle rettigheder, således at barnet selvstændigt kan udnytte sine partsrettigheder uafhængigt af forældremyndighedsindehaveren.Afhandlingen er delt op i fire analysedele. Del 1 omhandler forældremyndighed og rettighedsbegreber.I del 2 analyseres den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8 og Børnekonventionensart. 3, 9 og 12 med det formål at udlede, hvilke processuelle rettigheder børn erblevet tildelt som følge af henholdsvis inkorporeringen og ratifikationen af konventionerne. Endvidereanalyseres praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med samme formål. Iafhandlingens del 3 analyseres de processuelle rettigheder, som børn er blevet tildelt i serviceloveni relation til tvangsanbringelsessager. Analysen af de enkelte rettigheder er inddelt efterkategorierne; inddragelse og høring, repræsentation og bistand, aktindsigt og klageadgang. Del4 indeholder en perspektivering, der tager udgangspunkt i børns processuelle retsstilling indenfor andre relevante retsområder, og resultaterne heraf inddrages i besvarelsen af spørgsmålet om børns partshabilitet, som i konklusionen bl.a. præsenteres ved formuleringen af retsgrundsætningen om børns partshabilitet.

 • af Adam Diderichsen
  172,95 kr.

  Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.Særligt kendt er han for sin lære om magtens tredeling, som han formulerer i hovedværket Om lovenes ånd. For Montesquieu er magtdeling begrundet i idealet om frihed: Kun ved at begrænse magten, kan vi skabe et samfund, hvor borgerne er frie. Omvendt vil et samfund uden magtdeling nødvendigvis degenerere til et despoti, hvor borgerne er reduceret til herskerens slaver. Denne bog præsenterer Montesquieus politiske filosofi i sin helhed. Den viser, hvordan hans tanker om frihed og magtdeling gradvis opstår i hans tidlige skrifter, og dernæst, hvordan han udfolder dem i Om lovenes ånd. Bogen sluttes af med et uddrag fra Om lovenes ånd, der giver læseren mulighed for selv at stifte bekendtskab med dette hovedværk i europæisk tænkning. Adam Diderichsen, ph.d. i filosofihistorie, er chefkonsulent i dansk politi.

 • - essays om juridisk forskningspraksis
  af Henrik Zahle
  43,95 - 206,95 kr.

  I Omsorg for Retfærdighed søgte Henrik Zahle at indkredse et mere rummeligt retsbegreb end den abstrakte størrelse, som retsteoretikere traditionelt beskæftiger sig med. Hans emne var dengang den juridiske afgørelsespraksis, og hans metode var at tage udgangspunkt i det praktiske juridiske arbejde, som det opleves og udfolder sig ved domstolene, i administrationen, på advokatkontorerne, i virksomhederne osv.I denne bog er Zahles metode den samme: I en række essays beskriver han dét at forske i jura med udgangspunkt i den juridiske forskning, der faktisk foregår, frem for det mere filosofisk orienterede. Henrik Zahles metode giver anledning til at gå direkte til de problemer, som den aktuelle juridiske forskning står overfor, og som dagligt studeres og diskuteres, og sikrer, at videnskaben ikke fortaber sig i et teoretisk problem uden praktisk betydning.

 • af Søren Flinch Midtgaard
  147,95 kr.

  John Rawls (1921-2002) er en af 1900-tallets vigtigste politiske filosoffer. Han fastholder, at man rationelt kan tale om, hvordan et retfærdigt samfund kan indrettes. På dette punkt gå han op imod en stærk tradition, som benægter dette. John Rawls bidrag til statskundskaben er for det første et effektivt svar på den videnskabelige værdirelativisme, der har spillet en stor rolle i dansk statskundskab. Den hævder, at normative domme ikke kan begrundes, men Rawls' monumentale argument for et sæt af retfærdighedsprincipper bidrager afgørende til at underminere denne skepsis. Rawls' andet store bidrag er hans anvendelse af retfærdighedsprincipper i forhold til fundamentale politiske, sociale og økonomiske institutioner. Han leverer et argument for, hvorledes disse institutioner kan indrettes på retfærdig vis og dermed modvirke sociale og naturlige faktorers ofte alt for stor indflydelse på, hvorledes vores liv forløber. Endvidere viser han, hvorledes retfærdige grundlæggende institutioner er med til at opretholde retfærdige principper i den forstand, at de medvirker til at motivere borgerne til at bakke op om principperne.IndholdsoversigtRedaktionelt forordKapitel 1. BiografiKapitel 2. VærdirelativismenKapitel 3. Den grundlæggende strukturKapitel 4: KonklusionNøglebegreberJohn Rawls: Retfærdighed som fairnessLitteratur

 • - et liv
  af Jens Evald
  358,95 kr.

  Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et menneskes stræben mod storhed og konsekvenserne heraf for hans forhold til andre mennesker, herunder hans ægtefælle Else-Merete Ross. Personskildringerne i bogen er baseret på interviews og skriftlige kilder som bøger, kronikker og avisartikler. Men først og fremmest baserer personskildringerne sig på dagbøger og breve skrevet af ægteparret. Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers fond.IndholdsoversigtIndledning. En videnskabelig livsanskuelse Kapitel 1. Solen stiger Kapitel 2. Paris, Wien, London og Berlin Kapitel 3. Ydmygelsen Kapitel 4. Kamp, sejr og skam Kapitel 5. Den tyske flygtning Kapitel 6. Krig, socialisme og demokrati Kapitel 7. Kontakten til Norge og rejsen til Amerika Kapitel 8. En moderne videnskabeligt orienteret retsfilosofi Kapitel 9. Else-Merete Ross Kapitel 10. Den gyldne tid Kapitel 11. Efterår Kapitel 12. "Det var det, tak for opmærksomheden" Efterskrift Noter Oversigt over Alf Ross' forfatterskab Kilder og litteratur Personregister

 • - Kompendium
  af Jøren Ullits Olai Nielsen
  128,94 kr.

  Kompendiet er et supplement til pensum i faget retsfilosofi. Kompendiet danner rammerne for de vigtigste pensumelementer i faget med det formål at give en grundforståelse for faget, så den studerende efterfølgende gennem retsfilosofisk metode kan komme i dybden med pensumteksterne og danne egne indtryk og refleksioner. Kompendiet består af tre elementer: En generel del, der beskriver de overordnede positionerEn konkret del, der går i dybden med de respektive retsfilosoffers teserEn international del´Om forfatteren Jøren Ullits Olai Nielsen har skrevet kompendium i retsfilosofi og strafferet, samt indgået forlagskontrakter om kompendium i EU-ret og kompendium i studieteknik.

 • af Zhiping Liang
  1.391,95 - 1.775,95 kr.

 • af Bernhard Bleyer
  1.366,95 - 1.375,95 kr.

 • af John V Orth
  1.288,95 kr.

  This book restores to view a masterpiece of beauty and legal scholarship, which has been lost for almost two hundred years. Produced anonymously in 1838, The Tree of Legal Knowledge is an elaborate visualization in five large colored plates of the law as stated in Sir William Blackstone¿s Commentaries on the Laws of England. Intended as ¿an assistant for students in the study of law,¿ the study aid was not a simple diagram but a beautiful tree with each branch and twig labeled with legal terms and concepts from the Commentaries. Not for law students only, the original was also intended to be of use to the practicing attorney and educated gentleman ¿in consolidating his learning and forming an instructive and ornamental appendage to an office.¿Although Blackstone¿s Commentaries had been first published eighty years earlier, it remained the primary source for knowledge of English law and required reading for American law students. The Commentaries remain relevant today and are frequently cited by the U.S. Supreme Court as a source for the original understanding of legal rights and obligations at the time of American Independence. Despite its artistic beauty and academic significance, The Tree of Legal Knowledge had seemingly disappeared shortly after its publication. It is not included in the collection of any library, including the Library of Congress or in Yale University¿s Blackstone Collection, the largest in the world. It is not listed in the comprehensive Bibliographical Catalog of William Blackstone, edited by Ann Jordan Laeuchli, published for the Yale Law Library in 2015. The present volume reproduces the only extant copy of The Tree of Legal Knowledge. It includes an introduction by the editor that places The Tree in historical context and identifies the anonymous author, an otherwise unknown lawyer. In addition, it reprints the original author¿s introduction and ¿explanation of the branches,¿ both extensively annotated. This book restores this lost masterpiece to its proper place in legal history. The Tree is a beautiful¿and accurate¿depiction of English law as expounded in Blackstone¿s Commentaries, the single most important book in the history of the common law.

 • af Jingwen Zhu
  1.221,95 - 1.580,95 kr.

 • af Eric M Wilson
  1.572,95 kr.

  This book is the first monograph to critically evaluate the work of the literary scholar René Girard from the perspectives of Law and Literature and Law and Film Studies, two of the most multidisciplinary branches of critical legal theory. The central thesis is that Girard¿s theory of the scapegoat mechanism provides a wholly new and original means of re-conceptualizing the nature of judicial modernity, which is the belief that modern Law constitutes an internally coherent and exclusively secular form of rationality. The book argues that it is the archaic scapegoat mechanism ¿ the reconciliation of the community through the direction of unified violence against a single victim ¿ that actually works best in explaining all of the outstanding issues of Law and Literature in both of its sub-forms: law-as-literature (the analysis of legal language and practice exemplified by literacy texts) and law-in-literature (the exploration of issues in legaltheory through the fictitious form of the novel). The book will provide readers with: (i) a useful introduction to the most important elements of the work of René Girard; (ii) a greater awareness of the ¿hidden¿ nature of legal culture and reasoning within a post-secular age; and (iii) a new understanding of the ¿subversive¿ (or ¿enlightening¿) nature of some of the most iconic works on Law in both Literature and Cinema, media which by their nature allow for the expression of truths repressed by formal legal discourse.

 • af Shirong Fang
  1.768,95 - 1.777,95 kr.

  This book puts forward new thinking on how the theory and system of China's administrative law can meet the requirements of the low-carbon era based on the 25-year (1990-2015) development of Chinäs administrative law in addressing climate change. With the basic content and structure of administrative law as the analytical framework and from the two dimensions of restraining the government's own activities to meet low-carbon requirements and prompting the government to effectively perform the new function of implementing low-carbon regulations, this book systematically studies the due changes and developments of theories and systems such as the basic principles of administrative law, administrative entities, administrative actions, administrative processes and administration liabilities.The purpose of writing this book is to explore and answer the vital role of Chinäs administrative law in coping with climate change as well as the development of theories and systems of China's administrative law to comply with the new requirements proposed by the government administration in the low-carbon era.This book is the world¿s first legal monograph devoted to low-carbon administration in China in the field of administrative law, with novel, prospective and pertinent viewpoints, unique analysis, rich content and detailed information. The study involves cross-disciplinary research in the field of environmental protection, environmental law and administrative law. The book is also a window for the development of Chinäs administrative law, especially the overall development of low-carbon administration in China.The publication of this book can provide a necessary theoretical basis for follow-up in-depth research on this topic from both Chinäs and international legal circles as well as related multidisciplinary researchers and provide a substantive reference for worldwide practical circles to make relevant decisions.

 • af Jianzong Yao
  1.688,95 kr.

  This book systematically discusses the contents of the administrative right to know, the right to information, the right to gene, euthanasia and other emerging rights. The purpose of this book is to attract legal scholars to pay attention to these right changes in the process of China's social transformation, analyze the basic laws of right changes under the specific background of China's society and provide a theoretical system model for the establishment of China's legislative right recognition and right relief system. The typical feature of contemporary China is all-round social transformation. In such a transitional period, the construction of democracy, legal system and political system in China is gradually unfolding and developing with its unique mode. In the construction of legal system and the practical operation of legal system, the concept of rights, the thinking of rights and the logic of rights have in fact been running through the social and legal practice in China fordecades since the reform and opening up and have always become its background, keynote and background. Its typical realistic symptom is that a large number of rights belong to "new" for "China" the germination and birth of the type. In this context, this book tries to combine the general theory with the specific reality of the right landscape and preliminarily explores and explains the generation mechanism, existence basis, development logic and basic connotation of the "new" types of rights, that is, the main "emerging" or "new" types of rights in the transitional Chinese society. The purpose of this book is to draw the attention of the colleagues in the field of law to the reality of the emergence and development of "emerging" rights in our society. At the same time, taking this as an example, I hope that the colleagues in the field of law can deepen the study of rights, especially from the general and macro-study of rights to the more specific and micro-study of rights.

 • af Panos Merkouris
  1.457,95 kr.

  "With a diverse range of expert contributors, this collection traces how customary international law is practised in international investment law and arbitration. It considers how custom should be interpreted and how its rules and principles should be understood and applied by investor-state arbitral tribunals. Available as Open Access"--

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.