Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Anvendt jura i andre erhverv og fagområder

Her finder du spændende bøger om Anvendt jura i andre erhverv og fagområder. Nedenfor er et flot udvalg af over 33 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Torsten Iversen
  572,95 kr.

  Denne fremstilling udgør en del af værket ”Obligationsret”, som blev grundlagt af professor Bernhard Gomard. Værket er opdelt i 4 bøger, hvor denne 3. del behandler emner som kreditor- og debitorskifte samt fordringers ophør.Som Obligationsret 1., 2. og 4. Del har Obligationsret 3. Del til formål at formidle et overblik over gældende dansk obligationsret, gøre rede for almindelige obligationsretlige principper i dansk ret og at illustrere samspillet mellem forskellige regler. Skønt formålet er at redegøre for gældende dansk ret, indeholder fremstillingen en række henvisninger til norsk, svensk, tysk, engelsk, fransk ret og US-amerikansk ret. Der henvises i fremstillingen også til de lovgivningsovervejelser, der er kommet til udtryk i nogle nyere europæiske »privatkodifikationer«, nemlig DCFR (Draft Common Frame of Reference), PECL (Principles of European Contract Law) og UPICC (Uniform Principles of International Commercial Contracts).Sammenligner man den nu foreliggende udgave af Obligationsret 3. Del med førsteudgaven fra 1993, vil man se, at der reelt er tale om en ny bog. Størstedelen af teksten er om- eller nyskrevet. Som følge af ændringerne i lovgivningen siden 1993 – bl.a. nye regler om digital tinglysning i 2006, om forældelse i 2007, om rekonstruktion i 2011 og om meget andet (herunder om betalinger, hvidvask og kapitalmarkeder) – og tilkomsten af mange nye retsafgørelser og litterære bidrag er det begrænset, hvad der står tilbage af den oprindelige tekst, der blev trykt for 25 år siden.Der er i almindelighed ikke taget hensyn til materiale, der er fremkommet efter den 3. januar 2018.

 • af Kristian Skovsgaard
  448,95 kr.

  Entreprenørens ekstraarbejder er den første samlede, danske fremstilling, der på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer regler, principper og afgørelser om ekstraarbejder.Bogen behandler både retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 er aftalt mellem parterne, og retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 ikke er aftalt. Blandt de emner, der tages op til behandling, er grænsen mellem kontraktsarbejde og ekstraarbejde, ændringsretten, betydningen af formkravsaftaler, nødvendige ekstraarbejder, sikkerhedsstillelse og forsikringsspørgsmål samt retsvirkningerne af ekstraarbejder.Centralt i fremstillingen står en redegørelse af forskellige ofte forekommende typetilfælde af ekstraarbejde, der først og fremmest tager udgangspunkt i en omfattende analyse og systematisering af rets- og voldgiftspraksisOm forfatterenKristian Skovsgaard er advokat (L), ph.d. ved DAHL Advokatfirma med speciale i entrepriseret og konfliktløsning. Bogen baserer sig på Kristian Skovsgaards ph.d.-afhandling. IndholdForordDel 1. IndledningKapitel 1. Emne, metode og materialeKapitel 2. Hvad er ekstraarbejde?Del 2. Bygherrens ændringsretKapitel 3. Ændringsretten i entrepriseforholdKapitel 4. Bygherrens ændringskompetenceDel 3. Tilfælde af ekstraarbejdeKapitel 5. IndledningKapitel 6. Ekstraarbejder, der udspringer af bygherrens forholdKapitel 7. Ekstraarbejder, der udspringer af udefrakommendeforholdKapitel 8. Ekstraarbejder, der udspringer af entreprenørens forholdDel 4. Formkrav til aftaler om ekstraarbejderKapitel 9. Indledende om formkravKapitel 10. Formkravsaftaler: dansk pragmatismeKapitel 11. En udvikling mod formalisme?Del 5. Nødvendige ekstraarbejderKapitel 12. Nødvendige ekstraarbejderDel 6. Retsvirkninger af ekstraarbejdeKapitel 13. Retsvirkninger af ekstraarbejderKapitel 14. Forældelse og fortabelse af kravDel 7. SammenfatningKapitel 15. SammenfatningResuméSummary of the ThesisForkortelserLitteraturKendelser i T:BB gengivet i KFERets- og voldgiftspraksisStikordsregister

 • af Michael Hansen Jensen & Jørgen Albæk Jensen
  301,95 - 447,95 kr.

  Forfatterne giver en grundig gennemgang af den almindelige forvaltningsrets tre hovedområder: sagsbehandling, indholdsmæssige krav og kontrol. Desuden gennemgås forvaltningsrettens retskilder samt forvaltningens organisation og opgaver.De gennemgående forvaltningsretslige regler er illustreret gennem eksempler fra domstolenes og ombudsmandens praksis.

 • af Mogens Hansen, Eric Boesgaard & Henrik Fausing
  957,95 kr.

  ABT 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), der blev vedtaget af byggeriets parter i 2018. Selvom der er en høj grad af identitet mellem bestemmelserne i ABT 18 og AB 18, er der meget afgørende forskelle mellem totalentreprise og de øvrige entrepriseformer. Bogen skal ses i dette lys og er et entrepriseretligt værktøj en juridisk ståbi - for bygherrer og entreprenører samt deres administrative funktioner. Forfatter-trekløveret har tværgående erfaring med og fra bygge- og anlægsbranchen og mange års indgående kendskab til byggeriets retsforhold.

 • - og andre fænomener
  af Steen Houmark
  105,95 - 269,95 kr.

  Kommunal velfærd er ekspanderet enormt de sidste 50 år. Kommunerne har i høj grad drevet udviklingen af bl.a. daginstitutioner, plejehjem, skoler, socialindsats m.v. Vores velfærdsservice er steget markant, men samtidig er det blevet svært, at finde runde i den kommunale verden. Spørgsmålene er, hvad er det der gør det så svært at finde rundt og hvorfor er kommuner fyldt med paradokser, der synes at modarbejde de gode løsninger? Et utal af medarbejdere, ledere, leverandører og politikere har prøvet at miste orienteringen i kommunale sammenhæng uden helt at vide hvorfor. De befinder sig nemlig dagligt i situationer, hvor de skal navigere mellem komplekse kommunale bundlinjer. Og lige som de synes, at forstå meningen med det hele, så opstår der vilde uvejr ud af det blå og det gængse kompas for at navigere i organisationer opfører sig tosset. Fænomenet kan anskues som et mysterium, en bermudatrekant, hvor alt suges væk og du må kæmpe for at holde balancen, men er der bare tale om sammenfiltrede vilkår, der modarbejder hinanden? Bogens tre hovedafsnit retter sig mod ledere, leverandører og politikere der ønsker at forstå den kommunale virkelighed. Steen Houmark ser nærmere på en række fænomener, som påvirker vejrforholdene i "Den Kommunale Bermudatrekant". Han afdækker i en debatterende uvidenskabelig form tre centrale områder af den kommunale økologi. Selve kommunen og de komplekse fænomener der præger den. Det velfærdsmarked som kommunen er en del af og endelig de udfordringer vi har rent innovativt ift. den kommunale struktur, adfærd og fremtid.

 • - Spilleregler for bestyrelser, beboere og ansatte i den almene boligsektor
  af Birthe Houlin
  492,95 kr.

  Denne håndbog handler om den almene bolig, som er en unik boligform for Danmark.Ca. 1 million mennesker bor i boligområder med nærdemokrati. De vælger egne bestyrelser og har stemmeret ved større beslutninger.Det er en stor udfordring for enhver at skulle sætte sig ind i reglerne for beboerdemokratiet og for lovgivningens øvrige spilleregler for administration af almen boliger.Du kan hente konkret hjælp i denne grundige håndbog, der egner sig til opslag og uddannelsesformål.Håndbogen er skrevet af advokat i KAB Birthe Houlind, men med bidrag fra en række eksperter i og udenfor KAB.

 • af Britt Vonger
  437,95 kr.

  Jura for offentlige ledere viser den offentlige leder, hvordan han eller hun kan identificere og handle på de vigtigste juridiske udfordringer i de offentlige organisationer.Offentlige ledere skal ofte opfylde modsatrettede krav, og særligt juraen kan opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med.I bogen gennemgås regler og principper i forhold til temaer som fx drift, sagsbehandling, kontrakter og økonomi, og en række af de juridiske udfordringer, som lederen vil møde på hvert af områderne.Eksempler på nogle af de udfordringer bogen behandler er:Hvordan håndteres løbende omprioriteringer?Hvordan kan vi imødekomme borgerens ønsker, når det ikke er altid, vi må?Hvordan undgår vi at få for mange klager?Hvordan undgår vi, at kvaliteten i sagsbehandlingen bliver tilfældig og afhænger af den konkrete medarbejder?I forhold til hver af udfordringerne beskrives lederens forskellige handlemuligheder.Bogen er skrevet til offentlige ledere i kommunerne, regionerne og staten, og til de medarbejdere der rådgiver lederne.Læs om: * De juridiske spilleregler * Drift * Sagsbehandling * Økonomi * Kontrakter * Offentlighed og fortrolighed * Medarbejdere * Løsning af et juridisk problem * Ekstra materiale

 • af Frederik Waage
  727,95 kr.

 • af Linda Lykke Kristensen
  77,95 kr.

  Dette kompendium har som formål at overskueliggøre indholdet af kandidatfaget ‘Iværksætterens juridiske udfordringer’ på Københavns Universitet. Kompendiet er struktureret på samme måde som lærebogen i faget: Iværksætterens juridiske udfordringer. En håndbog for iværksættere og deres rådgivere, 2. udgave (2017) skrevet af Jesper Lau Hansen m.fl. Kompendiet giver læseren et indblik i de forskellige juridiske discipliner, der kan skabe udfordringer for den typiske vækstiværksætter. Læseren gøres opmærksom på, hvilke juridiske områder der har relevans for iværksætteren, ligesom læseren informeres om, hvad iværksætteren kan og bør forvente af sin juridiske rådgiver. Kompendiet kan således dels tjene som hjælpemiddel til jurastuderende, dels som et brugbart værktøj for iværksættere.

 • - Et overblik over EU-rettens organisation og regulering
  af Peter Christian Nyborg Villadsen
  179,95 kr.

  Siden oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i 1952 er mange lande, herunder Danmark, trådt ind i det samarbejde, som i dag betegnes som Den Europæiske Union (EU). Behovet for et europæisk samarbejde har vist sig at være stort, og det er kun blevet endnu større i forbindelse med de senere års coronapandemi og krig i Ukraine.Det er kompendiets formål at give studerende, praktikere og andre interesserede et overordnet indblik i EU og dets indre marked. Kompendiet er opdelt i tre dele:Del I beskriver EU-rettens værdier og formål samt de mest fremtrædende institutioner.Del II fokuserer på EU-rettens retskilder, herunder deres indbyrdes samspil, og hvilken betydning EU-regulering har for national ret.Del III omhandler den fri bevægelighed, et af EU-rettens vigtigste hensyn.

 • af D Rachel Barnes
  1.457,95 kr.

  This is a comprehensive review of the issues that readers need to be aware of when negotiating the minefield of professional services contracts in the construction industry.

 • af Christopher Reusch
  426,95 kr.

  In this book the author - me - ponders on certain things, such as society and the universe. What is the underlying primordial matter of the universe and how can one relate this to our modern "society"? The word in itself hints the existence of a .....?Of a What?Of something unspeakable and dangerously terrible you may think, but that is something that might reveal itself to you, if you have the stamina to deal with the authors - me - gigantic and frivolous ego.

 • af Fabian Sachs
  325,95 - 432,95 kr.

 • - 2023
  af Michelle Pedersen
  78,94 kr.

  Denne lovsamling indenfor formueret er udarbejdet til jurastudernede på samtlige universiteter i Danmark. Lovsamlingen indeholer de gældende regler og love som anvendes i juraundervisningen samt til eksamen. Lovene er ajourført, ligesom de seneste lovændringer findes angivet i lovsamlingen. Praktikere og andre interessede kan også med forde anvende lovsamlingen som opslagsværk.

 • - 2023
  af Michelle Pedersen
  67,95 kr.

  Lovsamlingen i forvaltningsret og offentlig ret er udarbejdet til jurastuderende på samtlige universiteter i Danmark. Lovsamlingen indeholder de gældende regler og love, som anvendes i juraundervisningen samt til eksamen. Lovene er ajourført, ligesom de seneste lovændringer findes angivet i lovsamlingen. Praktikere og andre interesserede kan med fordel også anvende lovsamlingen som opslagsværk.

 • af Rainer Gildeggen
  392,95 kr.

  Betriebswirte managen regelmäßig Geschäfte und Projekte. Das Recht spielt dabei eine wichtige Rolle. Es zeigt Gestaltungsspielräume auf und hilft, Risiken zu reduzieren. Die Autoren, 14 erfahrene Hochschullehrer mit unterschiedlichem juristischen Expertenwissen, erklären die für Betriebswirte relevanten rechtlichen Regelungen an einer Vielzahl von Praxisfällen. Dabei gelingt es nicht nur, juristische Methoden und den Umgang mit dem BGB zu vermitteln, sondern den Studierenden auch typische betriebliche Risikolagen und deren Bewältigung lebensnah vorzustellen. Die Neuauflage berücksichtigt aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung, u.a. das neue Kaufrecht, die Verträge über digitale Produkte und die Neuregelung der BGB-Gesellschaft.

 • af Bernd Meyer
  247,95 kr.

  Sprachbarrieren sind in öffentlichen Einrichtungen keine Seltenheit. Um sie abzubauen, werden Sprachmittlerinnen und Sprachmittler benötigt. In diesem Buch wird aufgezeigt, wie eine flächendeckende, effektive und rechtskonforme Versorgung mit Sprachmittlung etabliert werden kann. Hierfür wird erstmals der Bedarf an Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen realistisch eingeschätzt. Organisationsmodelle für eine bedarfsgerechte Vermittlung von Sprachmittlungsleistungen werden ebenso vorgestellt wie rechtliche Aspekte und Qualifikationsprofile. Die formulierten Handreichungen sind wissenschaftlich fundiert und an der Praxis orientiert. Das Buch richtet sich vor allem an diejenigen, die an innovativen Konzepten für den systematischen Umgang mit Sprachbarrieren in Deutschland interessiert sind.

 • af Piotr Kasprzyk
  472,95 kr.

  Drones, like any new technology, give rise to many challenges that require discussion and solutions. Their integration with the manned aviation system is one of the most important challenges for the future of aviation and requires the development of regulations regulating related issues to their use. As part of the monograph, the current safety regulations in civil aviation were analyzed in terms of assessing their application to drone opera-tions and analyzing of all those issues that should be taken into account when creating legal regulations for the use of drones. In addition, an in-depth analysis of issues such as the protection of the right to privacy, protection of property rights, liability for damage caused by drones, liability insurance was made.

 • af Daniel Rath
  227,95 kr.

  Kompendiet er udarbejdet til at give læseren et kortfattet og systematisk overblik over faget forvaltningsret. Bogen gennemgår de væsentlige og almindelige regler samt sagsbehandlingen og henvender sig primært til jurastuderende og kan anvendes af andre med interesse i faget. Bogen dækker kernepensum ved de forskellige universiteter og ajourført med nyeste lovændringer. Det primære formål med udgivelsen af kompendiet er at hjælpe den enkelte studerende med eksamenslæsningen. Kompendiet er forfattet og udarbejdet af Daniel Rath og reviewet af advokatfuldmægtig hos DLA Piper Layal Sarhan.

 • - Studien zu Kriminalitat in der deutschsprachigen Literatur (1570-1920)
  af Jorg Schonert
  1.245,95 kr.

  Rechtsgeschichte ist ein Teil der Kulturgeschichte. Rechtsentwicklungen werden in Kunstwerken reflektiert, mitunter auch vorweggenommen. Umgekehrt vermogen juristisches Handwerk und juristische Reflexion haufig bei der Erschlieung literarischer Werke Hilfestellung zu leisten. Die Abteilung Recht in der Kunst"e; bietet diese Hilfestellung an. Sie enthalt neben sekundarwissenschaftlichen Textsammlungen und Abhandlungen vor allem Textausgaben literarischer Werke, in deren Mittelpunkt Fragen des Rechts stehen und die mit je einem Kommentar aus literaturwissenschaftlicher Sicht und aus rechtlicher und / oder rechtshistorischer Sicht versehen werden.

 • af Dorothea Peters
  1.456,95 kr.

  Rechtsgeschichte ist ein Teil der Kulturgeschichte. Rechtsentwicklungen werden in Kunstwerken reflektiert, mitunter auch vorweggenommen. Umgekehrt vermogen juristisches Handwerk und juristische Reflexion haufig bei der Erschlieung literarischer Werke Hilfestellung zu leisten. Die Abteilung Recht in der Kunst"e; bietet diese Hilfestellung an. Sie enthalt neben sekundarwissenschaftlichen Textsammlungen und Abhandlungen vor allem Textausgaben literarischer Werke, in deren Mittelpunkt Fragen des Rechts stehen und die mit je einem Kommentar aus literaturwissenschaftlicher Sicht und aus rechtlicher und / oder rechtshistorischer Sicht versehen werden.

 • af E. T. A. Hoffmann
  1.095,95 kr.

 • af Edyta Wieclawska
  432,95 kr.

  Edyta Wieclawska presents the structural and functional aspects of binomials in English/Polish company registration discourse. She analyses and discusses frequency data from the sociolinguistic perspective. Her work contributes original and innovative research shedding new light on the perennial issue of legal formulacity as evidenced through binomial expressions. Adopting an interdisciplinary approach, the volume fits within the research domains of linguistics and law (jurlinguistics, legal linguistics), translation studies and commercial law.

 • af Niklas Grøhn Bosebjerg & Mikkel Schmidt Jensen
  177,95 kr.

  Juridisk Ordbog er et opslagsværk, som både kan anvendes af almindelige borgere, ligesom bogen også kan anvendes ved begyndelsen på den juridiske uddannelse ved universiteterne. De juridiske begreber i bogen bliver defineret på en enkel og overskuelig måde til læseren som for første gang stifter bekendtskab med de nye juridiske ord og termer. Niklas Grøhn Bosebjerg og Mikkel Schmidt Jensen studerer cand.jur. ved Københavns Universitet.

 • af Volker Römstedt
  117,95 kr.

 • af Michael Steinicke & Bent Ole Gram Mortensen
  827,95 kr.

  Dansk markedsret behandler primært konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven. Bogen er både tiltænkt anvendt i undervisningen på højere læreanstalter og af praktikere og andre med interesse for markedsret, erhvervsregulering og forbrugerforhold. Bogen er således opdelt i emner, der relaterer sig til reguleringen, ligesom der er udfærdiget et stikordsregister med henblik på, at bogen også kan anvendes som opslagsværk. Siden udgivelsen af 3. udgaven i 2011 er bl.a. konkurrencelovens regler om sanktioner for overtrædelse af lovens forbud blevet skærpet, både i forhold til bødernes størrelser og ved introduktionen af fængselsstraf ved grovere kartelovertrædelser. Derudover er der også nye regler i forhold til anmeldelser og offentlighed ved behandling af konkurrencesager. Indholdsoversigt Forord Dansk markedsret – Generelt om fremstillingen DEL I: KONKURRENCERET Kapitel 1. Dansk konkurrenceret generelt Kapitel 2. Konkurrencebegrænsende aftaler Kapitel 3. Misbrug af dominerende stilling Kapitel 4. Fusionskontrol Kapitel 5. Offentlig støtte Kapitel 6. Håndhævelse DEL II: MARKEDSFØRINGSRET Kapitel 7. Markedsføringsbegrebet og regulering af markedsføring Kapitel 8. Dansk markedsføringslovgivning Kapitel 9. Markedsføringslovens bestemmelser Kapitel 10. Særlige emner Kapitel 11. Håndhævelse af markedsføringsretlige bestemmelser BilagLitteratur og retsakter Doms- og afgørelsesregister Stikordsregister

 • - Praksis om selskaber, fonde, børsselskaber, finansielle virksomheder, revisorer, hvidvask mm.
  af Erik Werlauff, Peer Schaumburg-Müller & Lars Lindencrone Petersen
  707,95 kr.

  Denne bog omhandler Erhvervsankenævnet, som er rekursorgan for afgørelser truffet af f.eks. Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Erhvervsankenævnet er således en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.Bogen er den eneste samlede og dyberegående behandling af Erhvervsankenævnet, som er det centrale rekursorgan for hele erhvervsreguleringsretten, herunder navnlig selskabsretten, erhvervsfondsretten, børsretten og reguleringen af finansielle virksomheder, hvor domspraksis har en mindre fremtrædende plads i den praktiske retsudvikling.Bogen indeholder en almindelig del, der har fokus på Erhvervsankenævnet, sagsbehandlingsreglerne og processen for nævnet. Endvidere indeholder bogen en speciel del, der analyserer de mere centrale afgørelser gennem årene inden for de retsområder, hvor nævnet er rekursorgan.Erhvervsankenævnet henvender sig til nævnsmedlemmer, sekretariatsansatte, ansatte i Erhvervsstyrelsen, Fondstilsynet og Finanstilsynet, advokater og revisorer samt ansatte i erhvervsvirksomheder.

 • af Dorte Dittmann & Mette Gade
  327,95 kr.

  Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsjura C er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 / 2018 for erhvervsjura niveau C på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.Erhvervsjura, niveau C, 1. udgave omfatter lærebog, opgavebog med cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.Erhvervsjura, niveau C indeholder både kernestof og supplerende stof. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt når eleven ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne udgave, har det været vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig præsentere stoffet på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse med de faglige mål på HHX og EUX.De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på en interessevækkende og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne. Hvert kapitel indledes med en case, og der anvendes mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer. Margennoter gør det også nemt for eleverne at finde relevant tekst.Opgavebogen indeholder artikler, opgaver og cases til lærebogens kapitler. Hvert kapitel indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet. I opgavebogen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases og PBL-opgaver i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.

 • af Kasper Frahm & Michala Kragmann
  677,95 kr.

  "Produktefterligninger i praksis" beskriver den aktuelle danske retstilstand om produktefterligninger samt nogle af de praktiske og processuelle overvejelser, som sager om produktefterligninger giver anledning til.Bogen indeholder en gennemgang af en række af de seneste 20 års vigtigste domme om produktefterligninger. I forbindelse med gennemgangen af dommene er der – for at øge forståelsen af dommenes præmisser og sagsområdet generelt – billeder af de produkter, som sagerne omhandlede. Det analyseres i bogen, om der kan udledes konklusioner om retsbeskyttelsens omfang afhængig af produkttypen. Tillige analyseres processuelle forhold såsom om udnyttelsen af sagkyndig bistand påvirker sagernes udfald, om tidligere kontakt mellem parterne tillægges særligt vægt, og om visse regelsæt er mere ‘brugbare’ end andre. Bogen henvender sig til praktikere og domstole, der beskæftiger sig med retsområdet.Bogens forfattere er tilknyttet Plesner Advokatpartnerselskab, hvor de begge rådgiver og fører retssager om bl.a. produktefterligninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.