Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Selskabsret

Her finder du spændende bøger om Selskabsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 35 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Erik Werlauff
  1.844,95 kr.

  En teoretisk og praktisk gennemgang af retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer efter selskabsreformerne i 2010 og 2013.Bogen giver en grundig gennemgang af retsforholdene for selskaber og andre juridiske personer, som følges gennem alle relevante faser:Valg af retsformStiftelseInterne regelsætKapitalforholdLedelseSammenlægning og overtagelseKoncernforholdÅrsrapport og evt. revisionOpløsning mv.Fremstillingen omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der evt. opererer internationalt. Relevante internationale og EU-retlige aspekter inddrages i fremstillingen. Hovedvægten ligger på aktie- og anpartsselskaberne, men også andre retsformer behandles, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsvirksomheder, foreninger og fonde.Nyt i 9. udgaveBogen er ajour med reformerne i 2013, herunder indførelsen af iværksætterselskabet (IVS) med et kapitalkrav på 1 krone, muligheden for hjemstedsflytning til og fra Danmark samt en lang række forenklinger ved fusion, spaltning og andre transaktioner.MålgruppeBogen henvender sig til teoretikere, praktikere og studerende.Om forfatterenAdvokat (H), professor, dr. jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han har sin egen specialiserede advokatpraksis og er desuden dommer i danske og internationale sager om erhvervsretlige forhold. (www.werlauff.com).

 • af Erik Werlauff & af Peer Schaumburg-Müller
  569,95 kr.

  Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler. Ejeraftaler kan ikke binde selskabet eller dets generalforsamling, og bogen gennemgår konsekvenserne heraf. Det påvises, at ejeraftaler er højaktuelle, men siden selskabsreformen fra 2010 har skullet nytænkes og reformuleres, ligesom de skal koordineres med vedtægterne. Bogen redegør for faldgrupper i sammenhængen mellem vedtægter og ejeraftaler og ved formuleringen af særligt ejeraftaler.Bogen er forsynet med talrige formuleringseksempler, og indeholder tjeklister og paradigmer til udarbejdelse af vedtægter og ejeraftaler. Alle bogens 14 paradigmaer kan gratis downloades som word-dokumenter (docx) af abonnenter på jurabibliotek.dk og let tilpasses.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør, adjungeret professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor ved CBS, og censor bl.a. på de juridiske uddannelser på universiteterne. Han er forfatter til en lang række bøger inden for bl.a. selskabsret.Erik Werlauff er professor, dr.jur., forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han rådgiver selskaber og er dommer i danske og internationale voldgiftssager om bl.a. selskabsretlige spørgsmål. www.werlauff.com

 • - Joint ventures, koncerner og grænseoverskridendeomstruktureringer
  af Karsten Engsig Sørensen
  740,95 kr.

  Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomhederkoncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelsegrænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til.Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.Fremstillingen er en samskrivning, opdatering og udbygning af forfatteren hidtidige forskning på området.

 • - Udviklingslinjer i ledelsesansvaret
  af Carsten Fode
  484,95 kr.

  Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager?Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet. Udviklingen er bl.a. påvirket af muligheden for gruppesøgsmål, for inddragelse af såkaldt litigation funding, øget aktionæraktivisme samt helt nye sagstyper. Det øgede fokus på bestyrelsesansvaret rejser spørgsmålet, om bestyrelsen har mulighed for at blive friholdt fra ansvar i forhold til selskabet og kapitalejerne. I bogen diskuteres behovet for konkret at kunne indgå en aftale om friholdelse for ansvaret, ligesom de konkrete muligheder analyseres. Der synes at være langt større muligheder for sådanne friholdelsesaftaler end normalt antages. Bogen sætter desuden fokus på de ikke uvæsentlige faldgruber i bestyrelsesansvarsforsikringerne.Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger henvender sig til erhvervsadvokater, virksomhedsjurister og bestyrelsesmedlemmer.Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og advokat med speciale i selskabsret. Han har ført eller som faglig rådgiver været involveret i en lang række af de sager om ansvarspådragelse, der har været de seneste år.

 • af Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (Red.)
  441,95 kr.

  Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift afselskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

 • - Kapitalselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  186,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Kapitalselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de kapitalselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen.I modsætning til andre kompendier, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter.Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • - Personselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  186,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Personselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i personselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de personselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen.I modsætning til andre kompendier om personselskaber, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter.Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • af Peter M. (Case Western Reserve University Gerhart
  280,95 kr.

 • af Santiago Mas
  157,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2016 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: 1,7, University of Applied Sciences Essen, course: Master of Business Administration (MBA), language: English, abstract: In this assignment we will review such a controversial role like the one on top of the hierarchical structure of any corporation, the Managing Director. For management students it is often the final career goal when they start their business university degrees. Many business schools help by mystifying the MD position and by promising endless rewards, both economically and socially, for those fortunate enough to do what it takes to get to the top. However only those currently in a MD¿s role see and feel the risks associated with such a responsibility. Exactly the part of the tale nobody tells dreaming business students and talented young managers about.Our goal with this assignment will be to help develop further understanding about the MD¿s role by focusing on one of the most unknown sides of this corporate position: the liability (or better expressed, the many liabilities) to which the MD is exposed. Often associated with money, power and status, MDs sit in a very critical position in which mistakes, either actively or passively, can directly lead to serious personal liability in front of the justice which, in some cases, has brought personal discredit to famous CEOs in Germany as well as in many other countries around the world.The framework for our research will be a specific type of company, the so called GmbH which play a central role within the German tax and legal systems and which are similar to the Ltd. companies in the Anglo-Saxon world. We will introduce the GmbH a bit more into detail in the next section of this assignment.Our methodology will be based on the use of legal specialist literature to be able to understand different juristic concepts and value their influence on the MD¿s role. For that we will use direct or indirect citations and personal reflections which will add value to our observations. In the conclusions section we will look backwards and will try to objectively assess if, as many see, the job of a MD is always a safe and quite path complemented by expensive company cars, fat paychecks, bonus or power to decide or if MDs receive all the before mentioned perks as compensation for a high-risk high intellectually demanding position.

 • af Melissa Rorie
  311,95 kr.

  Compliance, or the behavioral response to legal rules, has become an important topic for academics and practitioners. A large body of work exists that describes different influences on business compliance, but a fundamental challenge remains: how to measure compliance or noncompliance behavior itself? Without proper measurement, it's impossible to evaluate existing management and regulatory enforcement practices. Measuring Compliance provides the first comprehensive overview of different approaches that are or could be used to measure compliance by business organizations. The book addresses the strengths and weaknesses of various methods and offers both academics and practitioners guidance on which measures are best for different purposes. In addition to understanding the importance of measuring compliance and its potential negative effects in a variety of contexts, readers will learn how to collect data to answer different questions in the compliance domain, and how to offer suggestions for improving compliance measurement.

 • af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Søren Sandfeld Jakobsen & mfl.
  458,95 kr.

  Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister. Den erhvervsjuridiske opgave består derimod i på forhånd at integrere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden, alt taget i betragtning, disponerer optimalt.Titlen gennemgår alle aspekter af ledelse med et erhvervsjuridisk fokus i forhold til interne og eksterne aktører, afsætning, skadeforvoldelse, finansiering, HR og forbruger og konkurrence.

 • af Carl Svernlöv & Florian Kästle
  1.942,95 kr.

  The bookThis new handbook provides practitioners with a guide for handling legal due diligence in international M&A transactions. In addition to the legal aspects, organizational aspects (composition of the team, cooperation of the parties, preparation by the seller, etc.), and many other requirements - such as the use of technological tools - are treated.In terms of the general requirements for due diligence, the book covers specific areas such as corporate law, financing, real estate, commercial contracts, intellectual property, information technology, employees, environmental law, compliance, insurance, and tax.A detailed subject index enables quick, targeted access.VorteilecompactpracticeorientedinternationalThe target groupFor the legal profession, judicial and notarial offices, but also judges.

 • - A Case Study of Uber
  af Zeynep Ayata
  962,95 kr.

  This book examines how regulators and policymakers from nine different countries have dealt with Uber, and initiates a legal dialogue between different jurisdictions that could potentially pave the way to a harmonized approach in regulating Uber. The case studies, conducted in Brazil, Germany, Italy, Mexico, Spain, South Africa, Turkey, the UK and the US reveal the case law and regulatory responses that have been adopted in various areas of law. Legal issues relevant to Uber include market regulation, labor law, civil liability, consumer protection, unfair competition and antitrust law. The book thus compares and contrasts the regulatory policy implications of the disruptive innovation created by Uber in the area of transport services. The book starts with a conceptual overview of the legal challenges posed by Uber and concludes with comparative findings based on the individual case studies. In addition to introducing academics and legal practitioners to the theoretical and practical legal problems they may encounter in connection with Uber, the book will especially appeal to policymakers, who can benefit from and compare the experiences of other jurisdictions.

 • - Se nu også 9788761943545
  af Lars Lindencrone Petersen & David Moalem
  1.429,95 kr.

 • af of Law
  464,95 kr.

 • af Benjamin Van Rooij & D. Daniel Sokol
  454,95 kr.

 • af Murat Can Atakan & Zülal Atakan
  351,95 kr.

  Das Buch "Gesellschaftsgründung in der Türkei" dient zur Information für die Geschäftspersonen, die in Deutsch Sprachigen Ländern leben und in der Türkei Investitionen anlegen möchten und für Personen, die Wissen über die Gesellschaftsgründung nach türkischem Recht verfügen möchten.In diesem Buch wurden die Gesellschaftsarten in der Türkei, der Gründungsprozess und die Gründungsmethoden sowie die Besonderheiten der Gesellschaftsgründung ausländischer Personen und die Gründung der Niederlassungen und Kontaktstellen von ausländischen Gesellschaften sowie die Gründung der Gesellschaften die ministerielle Genehmigung erfordern, detailliert erfasst.Dieses Buch erteilt den Lesern vorwiegend Informationen über die Gesellschaftsgründung in der Türkei. In diesem Zusammenhang gibt dieses Buch eine Einführung in das Geschäftsleben und ist für Geschäftspersonen, Rechtsanwälte, Buchhalter, Steuerberater, die in der Türkei Geschäfte ausüben und investieren möchten, so wie Studenten, die in diesem Fachbereich studieren, ein Nachschlagebuch.

 • af Ulrich M. Simon
  374,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2011 in the subject Business economics - Operations Research, European School of Business Reutlingen, language: English, abstract: This thesis investigates the choice of payment method in German M&A. It aims at identifying which determinants are most influential in explaining the choice of payment method in German M&A. The focus, thereby, is on bidder-, acquisition-, and business cycle characteristics. To provide empirical evidence, 207 German acquisitions conducted during January 2003 to December 2010 are closely studied. Mergers and Acquisitions (M&A) are among the most important and influential investment decisions made by a company. Consequently, M&A have attracted immense attention from both academics and professionals. Among the various topics that have been studied in M&A, the method of payment has been the subject of numerous researches both theoretically and empirically. These studies highlight that the method of payment is one of the most critical elements of the M&A process and its choice may well determine both the ability to complete the acquisitions and the future success of the merged entities. The choice of payment method in mergers and acquisitions (M&A) has significant diverse implications for the bidder, the target, and the shareholders of both parties. Therefore, it is driven by distinct factors. This becomes evident when examining the choice of payment method in M&A more closely. Consistent with earlier empirical studies, the logistic regressions'analysis shows that there are several characteristics that affect the choice of payment method. Particularly, the findings suggest that the characteristics of the bidder are most influential in determining the payment method for German M&A. That is to say, the larger a bidder¿s total assets, a bidder¿s cash holdings, and the relative size of the bidder to the target, the higher the probability of cash payments in German M&A. On the contrary, the higher a bidder¿s leverage ratio and the higher a bidder¿s tangible assets, the more likely share payments are employed. In addition, a rising stock market index also indicates a higher probability of cash payment in German M&A. Overall, the findings of this paper corroborate common theories and empirical studies. However, similar to other studies on the choice of payment method the analysis shows inconsistent results for some characteristics. This can be partly explained by country-specific characteristics. However, it can also be justified by the selection of the samples, the time, and the undertaking of the study.

 • af Adriana Maslinkova
  229,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2019 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: A5, University of Glasgow, language: English, abstract: ¿lthough m¿ny studies focus on different ¿spects of mergers ¿nd ¿cquisitions, very few studies concentr¿te on new technology industries. Such is ¿lso the c¿se with FinTechs. This paper explores the FinTech mergers ¿nd ¿cquisitions, ¿s they do not possess the common fe¿tures of ordin¿ry corpor¿te tr¿ns¿ctions. This p¿per will ¿ddress the specifics of FinTech de¿ls ¿nd the p¿rticul¿r issues, which m¿y ¿rise both for the buyers ¿nd sellers. The growth ¿gend¿ w¿s of high import¿nce for FinTechs glob¿lly during 2018, with developed ¿nd unicorn FinTechs r¿ising, building intern¿tion¿l p¿rtnerships ¿nd m¿king their own ¿cquisitions to drive glob¿l exp¿nsion ¿ctivities. Mergers ¿nd ¿cquisitions specifics ¿nd structures include questions of buying ¿nd selling these types of businesses, ¿s well ¿s the more pr¿ctic¿l questions of due diligence ¿nd compli¿nce check-ups of this so highly regul¿ted ¿re¿. ¿cquiring ¿nd integr¿ting ¿ FinTech business requires ¿n underst¿nding of the t¿rget comp¿ny's estim¿te proposition ¿t the initi¿l level ¿s well ¿s possibly securing regul¿tory ¿pprov¿l for the tr¿ns¿ction. One of the most puzzling issues explored is the v¿lu¿tion of these businesses, in p¿rticul¿r cryptössets ¿nd FinTech-specific methods used. ¿n¿lysis of m¿rket dyn¿mics is vit¿l for this v¿lu¿tion, which includes f¿ctors such ¿s m¿rket size, potenti¿l m¿rket ¿v¿il¿ble, growth prospects, existing competitors, ¿nd potenti¿l income to be derived for their p¿rticul¿r technology. Fin¿lly, subst¿ntive merger control ¿n¿lysis in the FinTech sector should be done, but c¿n be complex since ¿ tr¿dition¿lly used f¿ctors ¿s m¿rket sh¿res ¿nd m¿rket definition c¿n f¿il to include FinTech m¿rket structures.The results indic¿te th¿t Fintech is pl¿ying the key roles in the continuous economic development. The growth ¿gend¿ w¿s of high import¿nce for FinTechs glob¿lly during the p¿st ye¿rs, with developed comp¿nies ¿nd unicorn FinTechs r¿ising, building intern¿tion¿l p¿rtnerships through M&¿s ¿nd m¿king their own ¿cquisitions to drive glob¿l exp¿nsion ¿ctivities. In order for the convention¿l businesses to coexist with Fintech, they need to be flexible ¿nd r¿pidly ¿d¿pting with new technology. This h¿s become the m¿in göl of the fin¿nci¿l institutions in the digit¿l ¿ge. In f¿ct, it is compulsory for the businesses to innov¿te themselves in order to boost their competitiveness. In th¿t reg¿rd, FinTech M&¿s h¿s become ¿ sound b¿se for ¿ long-term development.

 • af Jayprakash Bansilal
  152,95 kr.

  This book is related to the Supreme Court of India's Leading 21 Case Laws on 'COMPANY LAW. Relevant Sections, Case Note-Facts-Findings of the Hon'ble Apex Court and Citation are given for each case. It will be useful for the Advocates of the NCLT, NCLAT, CA, CS, IPs, High Courts, Supreme Court, Corporates & Individuals.This book is containing a synopsis of 21 leading causes of the Apex Court. Following points are given for each leading case. 1. Name of the Case i. e. Cause title2. Relevant Sections discussed in the case3. Hon'ble Judges/Coram of the case4. Number of PDF Pages in Original Judgement of the case5. All available Citations of the case6. Case Note with appeal allowed/ dismissed or disposed off7. Facts of the case8. Hon'ble Apex Court's findings, while dismissing/allowing or disposing off the appeal9. Ratio Decidendi if any.Author: Jayprakash B. Somani, Advocate Supreme Court of IndiaAssisted by: Rachit ManchandaCall: 8384051134, 9322188701, 9318381287Website: www.jayprakashsomani.com

 • af Katrin Silja Kurz
  679,95 kr.

 • af Christoph Torwegge & Malte Passarge
  570,95 kr.

  Zum WerkDie Beendigung und Abwicklung einer GmbH außerhalb des Insolvenzverfahrens, besonders die freiwillige Liquidation durch Gesellschafterbeschluss spielt in der Praxis z.B. bei der Umstrukturierung von Konzernen eine große Rolle. Die dabei auftretenden Fragen der Vermögenszuordnung, der Liquidatorenhaftung, der Pensions- und Produkthaftungsverbindlichkeiten, der Bilanzierung und der Besteuerung beantwortet dieser Leitfaden umfassend. Die Benutzer werden in die Lage versetzt, auch in schwierigen Randgebieten wie dem Recht der betrieblichen Altersversorgung den Überblick zu behalten und typische Haftungsfallen zu vermeiden.Im ersten Teil des Buches werden Handlungsalternativen, Ablauf und Sonderfragen der Liquidation erläutert. Ein zweiter Teil widmet sich Rechnungslegung und Besteuerung der GmbH i.L. Ein dritter Teil enthält Muster in deutscher und englischer Sprache für die erforderlichen Beschlüsse, Erklärungen und Anmeldungen sowie Checklisten zur Durchführung der Liquidation.Inhalt- Handlungsalternativen zur Liquidation- Auflösung der GmbH- Amt des Liquidators- Aufgaben des Liquidators- Haftung des Liquidators- Behandlung von Pensionsverbindlichkeiten in der Liquidation- Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft- Vermögensverteilung- Vollbeendigung der GmbH- Nachtragsliquidation- Rechnungslegung in der Liquidation- Besteuerung in der Liquidation- Muster für die GmbH-Liquidation (deutsch/englisch)Vorteile auf einen Blick- gesamtes Themenspektrum abgedeckt- kompakte Darstellung- praktische GestaltungsmusterZur NeuauflageDie 3. Auflage berücksichtigt u.a. das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG), das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-GeldwäscheRL, zur Ausführung der EU-GeldtransferVO und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie wichtige neue Rechtsprechung, etwa zur Haftung des Liquidators (BGH NJW-RR 2018, 738) und zur Behandlung von Liquidationserlösen.ZielgruppeFür Geschäftsführer, Gesellschafter, Liquidatoren, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Rechtsabteilungen, Banken.

 • af Andrea Vicari & Alexander Schall
  2.707,95 kr.

  The bookThe book aims to fill a gap in the process of confrontation between the disciplines, case laws and literatures of the central EU member states and in particular to address the difficulty of finding sources for scholars and professionals explaining the rules and guidelines of corporate law in the different European states. The main features of the discipline of Corporate Law in Germany, the UK, France, Italy, Spain, Poland, Romania and the Netherlands is illustrated.The objective of the work is not only to describe the main features of the discipline, but especially to highlight the most important critical profiles, and particularly those under the scrutiny of case law and most studied (as problematic) by the doctrine.The book covers the following issues:- shares, bonds, hybrid instruments;- corporate governance;- external and internal controls;- listed companies;- smaller limited liability companies;- balance sheets;- groups of companies;- extraordinary corporate transactions and insolvencyThe advantages at a glance- innovative- groundbreaking- to the point

 • af Peter Kindler & Jan Lieder
  2.171,95 kr.

  Zum WerkZiel der europäischen Richtlinien zum Gesellschaftsrecht ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen innerhalb der EU vergleichbar auszugestalten und Aktionären und anderen Wettbewerbern einen effizienten Schutz zukommen zu lassen, um somit den Binnen- und Außenhandel effizienter zu gestalten.Der neue Kommentar zum Gesellschaftsrecht bietet eine fundierte Expertenanalyse zu allen rechtlichen Fragen rund um das EU-Gesellschaftsrecht. Praxisnah dargestellt, untersuchen die Autorinnen und Autoren Artikel für Artikel die folgenden europäischen Richtlinien:- Richtlinie zur Koordinierung der Schutzbestimmungen für Unternehmen (2009/101/EG)- Richtlinie über die Offenlegung von Zweigniederlassungen (89/666/EWG)- Richtlinie über die Gründung von Aktiengesellschaften und die Aufrechterhaltung und Änderung ihres Kapitals (2012/30/EU)- Richtlinien über Fusionen und Spaltungen von Aktiengesellschaften (82/891/EWG und 2011/35/EU)- Grenzüberschreitende Fusionskontrollrichtlinie (2005/56/EG)- Richtlinie über Einzelunternehmen mit beschränkter Haftung (2009/102/EG)- Richtlinie über Übernahmeangebote (2004/25/EG)- Aktionärsrichtlinie (2007/36/EG)Vorteile auf einen Blick- in englischer Sprache- praxisnahe DarstellungZielgruppeFür Gesellschaftsrechtler, Syndikusanwälte, Anwaltskanzleien und alle grenzüberschreitend agierenden Unternehmen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.