Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Arveret, skifteret og testamenter

Her finder du spændende bøger om Arveret, skifteret og testamenter. Nedenfor er et flot udvalg af over 179 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur
  527,95 kr.

  Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. IndholdsfortegnelseForordFortegnelse over anvendte forkortelserKapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn - af Caroline AdolphsenKapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab - af Caroline AdolphsenKapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene - af Caroline AdolphsenKapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning - af Eva NaurKapitel 7. Særeje og ægtepagter - af Irene NørgaardKapitel 8. Begrænsninger i rådigheden - af Irene NørgaardKapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner mv. - af Irene NørgaardKapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 12. Indledning om skifte - af Irene NørgaardKapitel 13. Skiftets aktiver og passiver - af Irene NørgaardKapitel 14. Den kvantitative deling - af Irene NørgaardKapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiver - af Irene NørgaardKapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige - af Irene NørgaardKapitel 17. Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42 - af Caroline AdolphsenKapitel 18. Ugifte parforhold - af Eva NaurDomsregisterLovregisterStikordsregister

 • - Med kommentarer
  af Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen
  877,95 kr.

  En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017.Loven omhandler dermed et nyt retsinstitut. Der er kun et lovforslag samt høringssvar med ministerielle kommentarer at holde sig til, og inspiration til uddybning heraf må i vidt omfang hentes udenlands. De kan findes i (nyligt gennemførte) norske og svenske love samt i en Europarådsrekommendation fra 2009 med en forklarende rapport. Bidrag fra disse kilder er derfor medtaget i et vist omfang.Om forfatterneLennart Lynge Andersens legitimation til at arbejde med fremtidsfuldmagter er bl.a. funderet i en stor interesse for aftale- og obligationsretten såvel i lærebøger som håndbøger.Svend Danielsen har i mange år beskæftiget sig med området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, der afgav betænkning i 1993, og som medforfatter af 2. udgave af værgemålslovskommentaren i 2017.IndholdsoversigtForordLov om fremtidsfuldmagterKommentarer til lov om fremtidsfuldmagters enkelte bestemmelserIndledning – almindelige bemærkningerIndledning – særlige emnerKapitel 1. Oprettelse og indhold af fremtidsfuldmagterKapitel 2. Fremtidsfuldmagtens ikrafttrædelseKapitel 3. Fremtidsfuldmagtens retsvirkningerKapitel 4. Fremtidsfuldmægtigens pligter m.v.Kapitel 5. Forholdet til andre fuldmagterKapitel 6. TilsynKapitel 7. Tilbagekaldelse, ændring og ophør af en fremtidsfuldmagtKapitel 8. Påklage og gebyrBekendtgørelse om fremtidsfuldmagterVejledning om fremtidsfuldmagterKilder og forkortelserStikordsregister

 • - LEGO, ECCO og Bestseller og de nye milliardærer
  af Søren Jakobsen
  72,95 - 247,95 kr.

  Arvingerne er beretningen om de tre styrtende rige familier bag LEGO, ECCO og Bestseller – om hårdt arbejde, held og talent; om familiestridigheder, børnemilliardærer og social opstigning; om vilde investeringer, ekstravagance og formuer i skattely; men ikke mindst om, hvad der sker, hvis danske familievirksomheder mister deres lovhjemmel til at lade arbejdspladser og formuer gå i arv fra en generation til den næste.Seks ud af ti private arbejdspladser i Danmark er i familieeje, og op imod 40 procent af omsætningen i den private sektor kommer fra familievirksomheder. Hvordan arv og skifte i disse familievirksomheder foregår, er derfor ikke kun en privatsag, men også et samfundsanliggende.

 • af Johan Hartmann Stæger
  466,95 kr.

  Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder:Boopgørelsens opbygningGrundlæggende arveforholdValg af skæringsdagBehandling af de enkelte typer aktiver og passiverVærdiansættelseOpdeling i bodeleUdlodningBilagGenoptagelseTvisterFokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.

 • af Svend Danielsen & Rie Thoustrup Sørensen
  1.382,95 kr.

  Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede udgave af Værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde kaldes ældrebyrden.I bogen er der foretaget en ajourføring og bearbejdelse. Den indeholder nye afgørelser og nyvurderinger. Formålet har været at udfylde et beskrivelsesmæssigt tomrum med omfattende og dybtgående redegørelser, som forhåbentlig indeholder fyldestgørende svar på de fleste spørgsmål, som opstår.Bogen henvender sig til de faggrupper, som i det daglige beskæftiger sig med værgemål for voksne samt med børns og unges økonomiske forhold. Det gælder advokater, dommere, revisorer, bankrådgivere og forvaltningsafdelingerne, som administrerer formuerne, samt socialrådgivere, kommunalt ansatte, hospitals- og plejepersonale. De kan komme til at vurdere, om der er behov for værgemål og i bekræftende fald hvilket, ligesom der senere skal samarbejdes med værgerne. Også de pårørende kan have behov for svar på opståede spørgsmål.Lovkommentaren er forfattet af Svend Danielsen, der er kendt for sin interesse for området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, hvis betænkning dannede grundlag for loven fra 1996, og som forfatter af førsteudgaven fra 2006. Derudover Rie Thoustrup Sørensen, der er kontorchef i Statsforvaltningens værgemålskontor, og som tidligere var kontorchef i Civilstyrelsen.IndholdForordVærgemålslovenVærgemålsbekendtgørelsenSagsbehandlingsbekendtgørelsenIndledningKapitel 1. Værgemål for børn og ungeKapitel 2. Værgemål for voksneKapitel 3. Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksneKapitel 4. Værgens beføjelser og pligterKapitel 5. Formuens forvaltning og anbringelse m.v.Kapitel 6. Umyndiges selvstændige rådighed og næringKapitel 7. Ugyldige aftalerKapitel 8. Særlige værgemålKapitel 9. Internationale aftalerKapitel 10. Ikrafttræden m.v.Retsplejelovens kapitel 43 - VærgemålssagerAfgørelsesregisterStikordsregister

 • af Jeffrey L. Rehmeyer
  185,95 kr.

  Most adults have not done proper estate planning, either recently, or at all.We want to protect the ones we love, but so many fail to even have conversations about their estate planning wishes. If you know the right questions to ask, and take the time to answer them, you are well on your way to implementing the kind of planning that can protect your family... and you, should the need arise. Planning does not need to be difficult or challenging. Dealing with potential crises in advance, through a proven system, can also represent a significant savings in time, worry, and money. This book is a resource for today and years to come, making legal topics approachable and less confusing, so you can stay focused on what really matters - protecting you and your loved ones.

 • af George Gunton
  289,95 - 292,95 kr.

  Trusts and the Public is a book written by George Gunton in 1899. The book discusses the role of trusts in the American economy and their impact on the public. Gunton argues that trusts have the potential to be beneficial to society, but only if they are properly regulated. He examines the history of trusts in the United States, their organization, and their effects on competition, prices, and wages. Gunton also discusses the various methods of regulating trusts, including government intervention, legal action, and public opinion. The book is a valuable resource for anyone interested in the history of American business and the role of trusts in the economy.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • - What Can We Do with Them? What Can They Do for Us? (1900)
  af William Miller Collier
  334,95 - 392,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

 • af Leonie Rosenstiel
  137,95 kr.

  Are you hesitant to call a lawyer for advice because the hourly rate is so expensive? Are you putting off getting your deeds, contracts, wills, powers of attorney and other legal documents done properly with an attorney because you feel like you can't afford it? The good news is that you can find affordable legal help and this book will show you how and where to get it!This book could save you thousands of dollars in legal fees and help you avoid countless hours in court plus excruciating emotional stress and heartache by giving you the information you need to choose a legal service that you can afford. Would you like to be prepared for any legal challenge or question that might come up? Now you can.In Legal Protection you will discover:A way to get your family's or small business' routine legal work done without breaking the bank or needing a new law firm for each new project.A way to find the right sort of service, whether you need a form, or advice, or both.At least one company that promises to answer your call, 24/7, and agrees to call you back within 8 business hours.

 • af Catharina Wrede
  703,95 kr.

  In den vergangenen Jahren rückte vermehrt die Bewältigung von Insolvenzen mittels eines Plans in den Fokus des Gesetzgebers. Angestoßen durch die am 1.7.2014 in Kraft getretene Gesetzesänderung zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte stehen im Fokus dieses Buchs diejenigen Planverfahren, die Verbrauchern offenstehen. Hierbei handelt es sich um das außergerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren, das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren und das Insolvenzplanverfahren. Bereits die Vielzahl an Möglichkeiten verdeutlicht, wie essentiell es für den Schuldner ist, frühzeitig ein bestimmtes Verfahren anzustreben und vorzubereiten. Dies nicht zuletzt, um die Gläubiger an einer Planlösung interessiert zu halten. Die Autorin liefert eine systematische Untersuchung der einzelnen Planverfahren mit besonderem Blick auf deren Anwendung im Fall der Insolvenz eines Verbrauchers wie auch Kleinunternehmers. Aufbauend hierauf werden die Vorzüge sowie Nachteile der Verfahren für diese beiden Schuldnergruppen umfassend analysiert.

 • af Marcelo Fabian Miglio
  487,95 kr.

  This book analyzes the Institute of legitimate succession in Argentina, its nature and evolution, the reasons for its implementation, making a comparison with the legal system of the countries of Mexico and Costa Rica, which receive a quasi-absolute freedom of testament, only subject to a duty of assistance and solidarity, its impact on the constitutional law of Argentine property, demonstrating an inclination on the part of the doctrine towards a greater freedom of testament, which is still restricted.

 • af Matthias Kaulen
  212,95 kr.

  Vorsorge - Ein notwendiges Übel?!Ein Ratgeber für lebenslange Selbstbestimmung und einen Nachlass ohne Streit.Du denkst, Vorsorge ist nur etwas für später? Falsch gedacht! In diesem Ratgeber erfährst du, warum Vorsorge ein unverzichtbarer Teil deines Lebens sein sollte ¿ egal in welchem Alter.Stell dir vor, du könntest deine Zukunft selbstbestimmt gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass dein Nachlass ohne Streitigkeiten an deine Liebsten übergeht. Genau das ermöglicht dir eine gut geplante und organisierte Vorsorge. Mit praktischen Tipps, lebensnahen Beispielen und fundierten Ratschlägen führt dich das Buch durch den Dschungel der Vorsorgeoptionen.Von finanzieller Absicherung über gesundheitliche Vorsorge bis hin zur Regelung deines Erbes ¿ dieses Buch deckt alle Aspekte ab. Du lernst, wie du effektiv planst, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Ich zeige dir, wie du unangenehme Überraschungen vermeidest und Konflikte im Keim ersticken kannst.¿Vorsorge - Ein notwendiges Übel?!¿ ist mehr als ein Ratgeber. Es ist ein Wegweiser für ein selbstbestimmtes Leben und einen harmonischen Nachlass. Nimm deine Zukunft in die Hand ¿ dieses Buch ist der erste Schritt.Dein Leben, deine Entscheidungen ¿ gestalte sie weise.

 • af Rachel M. Marshall
  177,95 - 282,95 kr.

 • af Edward Hewitt
  992,95 kr.

  Private client practitioners dealing with estates and trusts routinely encounter drafting problems. These can be of many different types, from an ambiguous clause in a home-made will to a precedent clause included by mistake in a professionally prepared trust deed. They can also arise in very different contexts: while some can be resolved by agreement, others will result in a full-blown court battle, possibly accompanied by professional negligence proceedings against the draftsman.This book is designed as a practical guide to overcoming drafting problems. As well as considering the court's modern approach to the construction and rectification of both wills and trust instruments, it includes practical guidance on how to try to deal with drafting problems by agreement and, if that fails, on how to ask the court to resolve them.This new edition has been fully revised and updated to take account of recent developments in case law and procedure, including the completely rewritten Chancery Guide.ABOUT THE AUTHOREdward Hewitt is a barrister at 5 Stone Buildings in Lincoln's Inn. He has a private client practice with a particular emphasis on inheritance and trust disputes. He is frequently asked to advise on the correct construction of wills and trust instruments. He has also acted in some of the leading recent cases involving the construction and rectification of wills and trust instruments, some of which have included ancillary professional negligence proceedings against the relevant draftsman.CONTENTSChapter One - Introduction1.1 The problem1.2 Structure of this book: distinction between wills and other trust instruments1.3 A bit of history1.4 Relationship between construction and rectification1.5 MiscellaneousChapter Two - Construction of Wills2.1 The law2.2 Practice and procedure2.2.1 Who is affected?2.2.2 Can the problem be resolved by agreement?2.2.3 Professional negligence2.2.4 Court intervention: section 48 of the Administration of Justice Act 19852.2.5 Court intervention: construction claims in the Chancery DivisionChapter Three - Rectification of Wills3.1 The law3.2 Practice and procedure3.2.1 Who is affected?3.2.2 Can the problem be resolved by agreement?3.2.3 Professional negligence3.2.4 Court intervention: rule 55 of the Non-Contentious Probate Rules 19873.2.5 Court intervention: rectification claims in the Chancery DivisionChapter Four - Construction of Other Trust Instruments4.1 The law4.2 Practice and procedure4.2.1 Who is affected?4.2.2 Can the problem be resolved by agreement?4.2.3 Professional negligence4.2.4 Court intervention: section 48 of the Administration of Justice Act 19854.2.5 Court intervention: construction claims in the Chancery DivisionChapter Five - Rectification of Other Trust Instruments5.1 The law5.2 Practice and procedure5.2.1 Who is affected?5.2.2 Can the problem be resolved by agreement?5.2.3 Professional negligence5.2.4 Court intervention: rectification claims in the Chancery DivisionChapter Six - Mistake and Hastings-Bass6.1 Mistake6.2 Hastings-BassREVIEWS OF THE FIRST EDITION"Mr Hewitt has an easy writing style which is to be commended for what could be a difficult and dry topic. Instead, it is a book which provides clarity when trying to approach the actions which need to be taken"- Gill Steel, LawSkills

 • af Isaac Fletcher Redfield
  377,95 - 497,95 kr.

 • af Rafeal Mechlore
  322,95 kr.

  Trust is the bedrock whereupon fruitful organizations and joint efforts are assembled. The fundamental fixing supports each part of these connections, from the underlying handshake to the accomplishment of shared objectives. In the realm of business, the scholarly world, philanthropies, and, surprisingly, individual connections, trust is the money that drives progress and advancement. At its center, trust is the faith in the unwavering quality, honesty, and ability of others. It is the certainty that your accomplice or associate will act to your greatest advantage, honor their responsibilities, and offer significant abilities and mastery that would be useful. Without trust, even the most encouraging associations can disintegrate under the heaviness of doubt and vulnerability. Trust encourages open correspondence, empowering accomplices to share thoughts, concerns, and criticism unreservedly. This straightforwardness prompts a more profound comprehension of one another's viewpoints and a more proficient goal of struggles. At the point when trust is available, people have a solid sense of security facing challenges, investigating new open doors, and pushing limits together. Thusly, this can prompt advancement developments and achievements that probably won't have been imaginable in any case. Moreover, trust is the paste that ties people and associations through the inescapable difficulties and misfortunes that emerge during joint efforts. At the point when trust areas of strength for is, are bound to help each other during troublesome times, adjust to evolving conditions, and persist through misfortune. Conversely, doubt can rapidly disintegrate inspiration and collaboration, making associations unwind when confronted with hindrances. To develop trust in organizations and joint efforts, credibility and consistency are vital. Activities should line up with words, and commitments should be kept. Building trust takes time, exertion, and a certifiable obligation to the progress of the organization. It includes exhibiting compassion, undivided attention, and an eagerness to think twice about important.

 • af Rafeal Mechlore
  322,95 kr.

  Trust is the foundation of any significant relationship, be it among companions or associates. The paste ties people together, encouraging cooperation, open correspondence, and a feeling of safety. Constructing and keeping up with trust requires conscious activity and responsibility from all gatherings included. Here is a succinct aide on the most proficient method to cultivate trust among companions and partners, underscoring the significance of confidence in real life. Trust, first and foremost, is procured through predictable and legit conduct. Be dependable and stay faithful to your commitments. At the point when you say you'll follow through with something, follow through. This exhibits your obligation to your companions and associates, demonstrating the way that you can be depended on. Straightforwardness is one more pivotal component of trust. Be open about your viewpoints, aims, and concerns. In the work environment, sharing data advances a culture of inclusivity and forestalls misconceptions. In kinships, genuineness makes ready for legitimate associations. Undivided attention is an indispensable expertise for building trust. Give close consideration to what others say, pose explaining inquiries, and show compassion. By exhibiting that you esteem their point of view and sentiments, you make a place of refuge for open exchange. Consistency in conduct is critical. Trust isn't assembled for the time being; it demands investment and exertion. Show up reliably, both in various difficulties. Your capacity to weather conditions difficulties together supports the trust that you've constructed. Regard is non-debatable. Treat others with generosity and thought. In the working environment, recognize your associates' skill and suppositions. In companionships, be aware of limits and contrasts. Compromise assumes a crucial part in keeping up with trust. Conflicts are unavoidable, yet the way that they are taken care of issues. Move toward clashes usefully, looking for split the difference and seeing as opposed to a showdown. Trust in real life additionally includes offering credit where's at least some respect. Recognize and value the commitments of your companions and associates. Acknowledgment encourages everyone and supports trust in the worth of every individual's job. focus on self-improvement and mindfulness. Figure out your assets and shortcomings, and be available to criticism. By effectively dealing with personal development, you show your obligation to improving as a companion and partner.

 • af Rajiv Nagaich
  232,95 - 362,95 kr.

 • af C. P. Kumar
  157,95 kr.

  "A Guide to Estate Wills, Conflicts, and Resolutions" offers a comprehensive exploration of estate planning, focusing on the intricate world of wills and the potential conflicts that can arise within families during the estate distribution process. Starting with an introductory overview of the significance of estate planning and the fundamentals of creating a legally sound will, this book navigates readers through a journey that encompasses complex asset management, financial considerations, and the ever-changing dynamics of life and relationships. From discussing the emotional and legal complexities of disinheriting heirs to explaining the critical role of executors and the intricacies of the probate process, this guide provides invaluable insights. It also delves into alternative dispute resolution methods, highlighting the importance of clear communication and professional guidance in achieving harmonious estate planning. Whether you're just beginning your estate planning journey or seeking solutions to existing conflicts, this book equips you with the knowledge and strategies necessary to navigate the complexities of wills and estates with confidence.

 • af Michael Feilke
  883,95 kr.

  Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Notwendigkeit sowie der Entwicklung eines materiell- und verfahrensrechtlichen Konzepts zum Schutz der Testierfreiheit vor Drittbeeinflussung bei insbesondere altersbedingt typischen Gefährdungslagen. Schutzgegenstand bilden (noch) testierfähige Erblasser, welche aufgrund gesundheits- oder situationsbedingter Umstände an gewissen Widerstands- oder Rationalitätsdefiziten leiden und sich daher willensgeschwächt sowie verstärkt suggestibel gegenüber subtilem Beeinflussungsverhalten Dritter zeigen. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass ein entsprechendes Schutzkonzept de lege lata durch eine richterliche Rechtsfortbildung anhand einer speziellen Abschlusskontrolle nach § 138 Abs. 1 BGB gewährleistet werden kann. Hierfür wird ein Konzept vorgeschlagen, welches sowohl in materieller als auch in prozessualer Hinsicht ein gesamtheitliches bewegliches System des Erblasserautonomieschutzes gewährleistet.

 • af Oswald Holt Caldicott
  203,95 - 204,95 kr.

 • af John Franklin Crowell
  204,95 - 265,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a selection from Kessinger Publishing's Legacy Reprint Series. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment to protecting, preserving, and promoting the world's literature. Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard-to-find books with something of interest for everyone!

 • af Melville Madison Bigelow
  537,95 kr.

 • af Henry Swinburne
  497,95 kr.

 • af Christian Thomasius
  337,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.