Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Henrik Holt Larsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Holt Larsen, Jens Overgaard Nielsen & Bente Øhrstrøm
  341,95 - 376,95 kr.

  Bogen tegner et landkort over HRM - som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaerne inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og processer sat ind i en organisatorisk sammenhæng, herunder de påvirkninger som virksomheden får fra - og selv udsender til - det omliggende samfund.HRM er som strategisk ledelsesdisciplin kommet i centrum i både private og offentlige virksomheder. Det ses især i viden intensive virksomheder og skyldes i høj grad, at menneskelige ressourcer kan give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som virksomheden leverer. Virksomheden er meget sårbar, hvis den ikke har de rette ressourcer, og disse udgør ofte den største andel af de samlede omkostninger.

 • af Morten Knudsen, Peer Hull Kristensen, Anne Reff Pedersen, mfl.
  504,95 kr.

  Klassisk og moderne organisationsteori er et oversigtsværk på dansk, som har holdbarhed ud over de helt aktuelle diskussioner. Bogen forsøger at give overblik over såvel teoretiske som praktiske delfelter, i håndbogsform. Indholdet afspejler både klassiske og internationalt udbredte perspektiver og mere aktuelle perspektiver hvoraf visse repræsenterer områder, hvor dansk og skandinavisk forskning har fået en særlig tyngde.Bogens er skrevet til studerende fra bachelorniveau og opefter, men kan med fordel også bruges på efteruddannelser, hvor det organisatoriske stof har særlig interesse.

 • - Arbejdet, organisationen og de menneskelige ressourcer
  af Henrik Holt Larsen & Gert Graversen
  337,95 kr.

  To estimerede fagfolk, nemlig nu pensionerede lektor i Arbejds- og organisationspsykologi ved Aarhus Universitet Gert Graversen og Henrik Holt Larsen, professor, dr. merc. ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS, har sat sig ned og skrevet grundbogen Arbejdslivets psykologi.Med denne udgivelse imødekommes behovet for en grundlæggende dansk lærebog, der giver et velfunderet og alsidigt billede af, hvad begreberne arbejdspsykologi, organisationspsykologi og human resource management dækker.Bogen giver en grundlæggende indføring i arbejds- og organisationslivets psykologi. Den består af tre dele, som tilsammen dækker centrale temaer i samspillet mellem menneske, arbejde og organisation. Første del handler om arbejdets betydning for det enkelte menneskes og samfundets udvikling, herunder bestræbelserne på at skabe sunde og attraktive arbejdsbetingelser. Anden del sætter spot på samspillet mellem individ og organisation, hvor også lederskab belyses og problematiseres. Tredje og sidste del belyser under begrebet ’human resource management’, HRM, en række eksempler på, hvordan nyere tids udvikling inden for arbejds- og organisationspsykologi kan nyttiggøres i ledelse og personaleudvikling, bl.a. som hjælp til planlægning af livsforløb og karriere.Gennem udvalget af bogens temaer og stof er det tilstræbt både at give en bred oversigt over arbejds- og organisationspsykologien samt at lægge op til diskussion af centrale spørgsmål og problematikker på feltet. Arbejdslivets psykologi er velegnet som introducerende lærebog ved universiteter, handelshøjskoler og anden videregående uddannelse.

 • - teoretiske og praktiske perspektiver
  af Peter Holdt Christensen, Helle Hedegaard Hein, Hans Siggaard Jensen, mfl.
  312,95 kr.

  Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøttes bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et hurra-ord og dermed et område fyldt med historier og flosker, der udråber videndeling som den eneste sikre vej til succes.Videndeling er således omgærdet af en vis usikkerhed. Formålet med denne antologi er derfor at skabe større sikkerhed om videndeling og især om, hvad videndeling er, hvordan videndeling udfordrer organisationer, og hvordan videndeling bedst muligt understøttes.Med bidrag fra 11 forskere giver antologien opdateret viden om væsentlige muligheder og udfordringer ved videndeling og berører en lang række områder som fx arbejdsrum, distancearbejde, dovenskab, HRM, ledelse, møder og netværk, der alle netop påvirker – og er påvirket af – videndeling.Bogen er skrevet til undervisere og studerende på videregående uddannelser samt praktikere med arbejdsopgaver inden for videndeling, som for det første ønsker en solid forståelse af videndeling og for det andet søger viden om den nyeste forskning inden for området.

 • af Henrik Holt Larsen & Connie Svabo (red).
  618,95 kr.

  Personlig og faglig udvikling i jobsammenhæng - det er temaet for denne bog.Jobbet og det organisatoriske liv rummer store læringspotentialer. I større grad at flytte fokus fra kurser til kompetenceudvikling i forbindelse med selve jobbet, er en udviklingstendens, der er markant i disse år. Denne kompetenceudvikling overflødiggør ikke de mere formaliserede uddannelses- og kursusforløb, men giver nye muligheder for målrettet og relevant udvikling, såvel fagligt som personligt.Bogen tegner i første del deet teoretiske billede af aktuel forskning indenfor læring på jobbet. I anden del debateres mere personlige erfaringer og holdninger til emnet. Tredje del præsenterer en række cases, hvor virksomheder har eksperimenteret med læring på jobbet. Sidste del er en praktisk samling af værktøjer, der giver inspiration til at gå i gang med jobrelateretr kompetenceudvikliong i egen organisation.En anvendelsesorienteret bog for den reflekterende praktiker.

 • - 31 værktøjer til den værdiskabende leder
  af Henrik Holt Larsen & Lilian Mogensen
  312,95 kr.

  At udøve dilemmaledelse er spændende, men også udfordrende for lederen. Det er fagligt og personligt givende, men også belastende. Det styrker selvtillid, stolthed og passion, men efterlader også usikkerhed og tvivl pga. de mange fravalg og paradokser, der bygger rede i lederens sind.Dilemmaledelse kræver, at man vælger sine landvindinger, sejre, ulemper, bivirkninger og nederlag med omhu. Ledere lever med dilemmaer, de lever af dem, de lever for dem, og de overlever i kraft af dem.Denne bog er en praktikerguide og værktøjskasse med 31 ledelsesværktøjer, så der er ét værktøj til hver dag i måneden! Hvert af de 31 værktøjer til dilemmaledelse hjælpes på vej af en kort beskrivelse af det bagvedliggende dilemma og dets iboende spændingsfelter. Som et smæk med halen følges hvert værktøj til dørs med tankevækkende virksomhedseksempler, citater og saftspændte statements, der sætter dilemmaet og værktøjet i perspektiv. Det er håbet, at den daglige inspiration fra bogen kan bringe os væk fra de mange nærdødsoplevelser med dårlig ledelse, og at bogen kan være en smittebærer for god ledelse i fremtiden.Bogens målgruppe er ledere, der udøver dilemmaledelse, medarbejdere, der udsættes for den, HR-professionelle, som bistår virksomhederne med at håndtere ledelsesdilemmaer, samt studerende på ledelsesfag, der ruster sig til at navigere i dilemmaledelsens smukke, men krævende skærgård.Om forfatterneHenrik Holt Larsen er professor emeritus i Human Resource Management ved CBS, Copenhagen Business School.Lilian Mogensen er bestyrelsesmedlem og rådgiver inden for digitalisering, strategisk forretningsudvikling, HRM og ledelse.

 • af Henrik Holt Larsen
  133,95 kr.

  Talent management er en af de største udfordringer inden for Human Resource Management i private og offentlige virksomheder. Der satses i disse år massivt på talentudvikling, og der er sket store landvindinger både inden for forskning og i virksomhedernes praksis. Bogen analyserer den nyeste udvikling inden for talent management og talentudvikling og tegner en profil af den professionelle vidensmedarbejder. Samtidig beskrives det, hvordan talent findes, motiveres, fastholdes og udvikles. Bogen præsenterer 20 vigtige dilemmaer inden for talent management, og den giver konkrete løsninger, anbefalinger og værktøjer. samtidig rummer bogen en række cases fra private og offentlige virksomheder.

 • - Arbejdslivets tryllestav eller håndjern
  af Henrik Holt Larsen
  436,95 kr.

 • - - og kunsten at navigere i moderne ledelse
  af Thomas Duus Henriksen, Henrik Holt Larsen, Frans Bevort, mfl.
  265,95 kr.

  Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelseer evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition oggodt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer,prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden iledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn ogbalance mellem fordele og bivirkninger.Bogen definerer begrebet ledelsesdilemma og analyserer i hvertsit kapitel ti vigtige ledelsesdilemmaer. Beskrivelserne er baseretpå strejftog gennem den aktuelle ledelseslitteratur, og dergives eksempler fra virksomheder samt anbefalinger til, hvordanledere kan arbejde med dilemmaerne.Bogens målgruppe er ledere og HR-professionelle i private ogoffentlige virksomheder samt studerende på ledelsesfag.

 • - og kunsten at navigere i moderne ledelse
  af Thomas Duus Henriksen, Henrik Holt Larsen, Frans Bevort, mfl.
  290,95 kr.

  Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.Bogen definerer begrebet ledelsesdilemma og analyserer i hvert sit kapitel ti vigtige ledelsesdilemmaer. Beskrivelserne er baseret på strejftog gennem den aktuelle ledelseslitteratur, og der gives eksempler fra virksomheder samt anbefalinger til, hvordan ledere kan arbejde med dilemmaerne.Bogens målgruppe er ledere og HR-professionelle i private og offentlige virksomheder samt studerende på ledelsesfag.IndholdsoversigtKapitel 1: Klassiske udfordringer i en ny tid – moderne ledelsesdilemmaer og -paradokser – af Rikke Kristine Nielsen og Signe VikkelsøKapitel 2: Personligt lederskab kontra organisatorisk ledelse – medledelse, selvledelse og formel ledelse – af Frans BévortKapitel 3: Indefra-ud kontra udefra-ind – åbne og lukkede vidensflows – af Anne-Mette Hjalager og Rikke Kristine NielsenKapitel 4: Elite kontra bredde – talentfuld talentudvikling – af Henrik Holt LarsenKapitel 5: Mobilitet kontra fast forankring – engagement hos medarbejdere på gennemrejse – af Frans BévortKapitel 6: Lønmodtagere kontra frie agenter – fastansættelse og løs tilknytning – af Anne-Mette HjalagerKapitel 7: Fysisk kontra virtuel ledelse – nærværende ledelse på distancen – af Thomas Duus Henriksen, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt LarsenKapitel 8: Digitale kontra analoge generationer – ledelse over aldersgrænser – af Anne-Mette HjalagerKapitel 9: Lokal kontra global ledelse – kan dansk ledelse eksporteres? – af Rikke Kristine Nielsen og Frans BévortKapitel 10: Purpose og passion kontra performance – formål og identitet som genvej til præstation – af Thomas Duus Henriksen og Henrik Holt LarsenKapitel 11: Leadership kontra management – en vanskelig cocktail – af Henrik Holt Larsen og Rikke Kristine NielsenKapitel 12: Dilemmaledelse baner vej – bogens pointer og perspektiver – af Henrik Holt LarsenLitteraturlisteForfatterne

 • af Henrik Holt Larsen & Lilian Mogensen
  144,95 - 397,95 kr.

  Mellemledere er heltene i midten af alle virksomheder. De kitter organisationen sammen og sikrer, at der bliver skabt klar retning og mening. Her samles mange tråde, her oversættes omverdenens og toplederes budskaber, her skabes de første erfaringer som leder, de første succeser og måske også de første fejltrin."Håndbog for mellemledere" er en praktisk guide med værktøjer og råd til mellemledere i de mange udfordringer, der præger virksomheder.Bogen tager en tur 360 grader rundt om mellemlederen og giver bud på udfordringer, dilemmaer og løsninger: Stærkt personligt lederskab, samfundets nye krav, kundernes magt, digitalisering, ledelse opad og på tværs, ledelse så medarbejderne føler sig set, hørt og forstået - samt et kig ud mod fremtidens krav. Håndbogens mange kapitler er alle forsynet med eksempler fra virksomheder og en praktisk case fra en mellemleder til inspiration.

 • af Hanne Foss Hansen, Kurt Klaudi Klausen, Lotte Bøgh Andersen, mfl.
  312,95 kr.

  God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse.God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor.God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

 • af Henrik Holt Larsen & Lilian Mogensen
  370,95 kr.

  Mellemledere er heltene i midten af alle virksomheder. De kitter organisationen sammen og sikrer, at der bliver skabt klar retning og mening. Her samles mange tråde, her oversættes omverdenens og toplederes budskaber, her skabes de første erfaringer som leder, de første succeser og måske også de første fejltrin."Håndbog for mellemledere" er en praktisk guide med værktøjer og råd til mellemledere i de mange udfordringer, der præger virksomheder.Bogen tager en tur 360 grader rundt om mellemlederen og giver bud på udfordringer, dilemmaer og løsninger: Stærkt personligt lederskab, samfundets nye krav, kundernes magt, digitalisering, ledelse opad og på tværs, ledelse så medarbejderne føler sig set, hørt og forstået - samt et kig ud mod fremtidens krav. Håndbogens mange kapitler er alle forsynet med eksempler fra virksomheder og en praktisk case fra en mellemleder til inspiration.

 • - Komplekse interaktioner i arbejdslivet
  af Henrik Holt Larsen & Henry Larsen
  260,99 kr.

  Vi går ikke på arbejde for blot at trives – men medarbejdere, der trives, er mere robuste til at indgå i forandringer. Desværre parkeres ansvaret for trivslen ofte enten hos ledelsen eller den enkelte medarbejder. Ny bog påviser en mellemvej, hvor ledelse foregår i relationer mellem mennesker og skal anskues som komplekse interaktive processer, der påvirker – og påvirkes af – forandring og trivsel. Bogen inddrager tre fortællinger fra hverdagen i danske organisationer: En offentlig organisation, en privat produktionsvirksomhed og et universitetsinstitut. Med bogen peger forfatterne på en palet af handlemuligheder i forhold til organisationers trivsel og forandringer.Henvender sig til ledere, HR-professionelle og andre, der arbejder med trivsel og forandringsprocesser. Bogen er også anvendelig for studerende, der beskæftiger sig med ledelsesfag, hvor teorier om komplekse interaktive processer er ved at finde fodfæste.IndholdsoversigtKapitel 1. Indledning DEL I - af Henry LarsenKapitel 2. Komplekse interaktioner, uforudsigelighed og ledelseKapitel 3. Instituttet på universitetetKapitel 4. Frendas – den store private virksomhedKapitel 5. Den offentligt ejede virksomhedKapitel 6. »Jeg blev ikke klogere af spørgeskemaer« Arbejdspladsvurdering inspireret af tankerne om komplekse interaktionerKapitel 7. Komplekse interaktive processer – betydning for ledelseKapitel 8. Komplekse interaktive processer – opmærksomhedspunkter for ledereLitteratur til del 1 DEL II - af Henrik Holt LarsenKapitel 9. Komplekse relationer: Praktiske implikationer for ledelseLitteratur til del 2

 • - Perspektiver, dilemmaer og praksis
  af Henrik Holt Larsen
  324,95 kr.

  Talent management er en af de største udfordringer inden for Human Resource Management i private og offentlige virksomheder. Der satses i disse år massivt på talentudvikling, og der er sket store landvindinger både inden for forskning og i virksomhedernes praksis. Talent management - perspektiver, dilemmaer og praksis:- Analyserer den nyeste udvikling inden for talent management og talentudvikling- Tegner en profil af den professionelle vidensmedarbejder- Beskriver, hvordan talent findes, motiveres, fastholdes og udvikles- Præsenterer 20 vigtige dilemmaer inden for talent management og- Giver konkrete løsninger, anbefalinger og værktøjer- Rummer en række cases fra private og offentlige virksomheder, organisationer og sport.Professor Henrik Holt Larsen skriver i et levende, vedkommende og uhøjtideligt sprog.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.