Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Juicer og smoothier

Her finder du spændende bøger om Juicer og smoothier. Nedenfor er et flot udvalg af over 114 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Martin & Zennie Bonde Mogensen
  198,95 kr.

  Juice kure er ikke længere forbeholdt Hollywoodstjerner – juicekure er kommet for at blive.Vil du gerne blive slank på en sund måde? Have mere energi? Føle dig stærkere og sundere? Og mangler du opskrifter på lækre juicer, som hele familien kan drikke sammen med dig? Så er DEN FEDESTE JUICEKUR til dig.Med den fedeste juicekur kan du skabe store forandringer ved en relativ lille indsats.I 3, 7, 14 eller 30 dage vælger du, at alle dine måltider skal bestå af velsmagende, friske, energifyldte juicer og smoothies lavet af frugt og grønt i alle regnbuens farver. Og det er lige til at gå til: Bogen præsenterer dig for planer for de enkelte kure, som du kan følge, en overskuelig indkøbsliste og lette og spændende opskrifter. Samt inspirerende cases. Du bliver din helt egen juiceekspert, inden du er færdig. Og du kan vende tilbage til kuren igen og igen eller blot bruge bogens mange opskrifter I hverdagen.Når du bruger den fedeste juicekur, vil du mærke, hvordan du kan blive en sundere udgave af dig selv, hvordan du kan få en velfungerende krop, renset for affaldsstoffer og sprængfyldt med sundt og vitaminrigt frugt og grønt, som kan hjælpe dig med at komme af med træthed, helbredsgener og måske ekstra kilo på sidebenene. Og så kan den tilmed gøre dig frisk og glad.Er det tid til at komme i gang?

 • af Umahro Cadogan & Søren Ejlersen
  198,95 kr.

  Aarstidernes Søren Ejlersen og madguruen Umahro Cadogan er på en mission: De vil hjælpe folk med at opdage, hvor mange livgivende, nærende, supersunde og lækre SAFTER, man kan lave af frugter og grøntsager. Her er opskrifter på supersafter, ekstra sunde smoothies, ”grøntsagssmoothies” kaldet greenies – på grøntsagsshots, varme drikke med frugtsaft og meget meget mere. Alt kan laves i en håndevending – og vil omvende din krop og sjæl. Derudover indeholder SAFTER masser af information om de enkelte grønne ingrediensers særlige indhold og egenskaber og råd til, hvordan du kan hjælpe dine organer, celler og krop samtidig med at nyde velsmag.Søren Ejlersen er grundlægger af det økologiske grøntsagsdistribution Aarstiderne.Umahro Cadogan er kok og ernæringsekpert og forfatter til succeskogebøgerne Køkkenrevolution.

 • - Supersund plan til vægttab, udrensning, skønhed mm. ved hjælp af naturprodukter
  af Christine Bailey
  147,95 kr.

  Savner du en enkel måde til at få mere energi i dit liv? Til at forbedre dit helbred, tabe dig og generelt føle dig bedre tilpas? Så er “Energifyldte Juicer og Smoothies” lige noget for dig. Det er en nøje udvalgt samling af opskrifter på lækre drikkevarer, der vil give dit helbred et boost!Forfatteren Christine Bailey – kendt for bestselleren “Juicekuren” – tager juicing til det næste niveau. Hun præsenterer dig for nye “superfoods”, der tilfører lige nøjagtig den næring og energi, din krop skriger efter i en travl dagligdag.Du får også et stikordsregister, så du nemt kan finde de opskrifter, der passer lige netop til dig: vægttab, energi-boost, styrkelse af dit immunforsvar osv.

 • af Harper Greene
  135,95 kr.

  Are you tired of feeling sluggish and unhealthy? Do you want to shed those extra pounds and feel vibrant again? Are you ready to kickstart your journey to a healthier lifestyle? "The Complete Guide to Health Boosting Smoothies and Juices" is your ultimate solution! Discover the power of nutrient-packed smoothies and juices to boost your health, lose weight, and feel amazing. With easy-to-follow recipes, expert tips, and insightful guidance. This book will transform your wellness journey. Get ready to revitalize your body, energize your mind, and achieve your weight loss goals effortlessly. Take the first step towards a healthier you today!

 • af Luis Navia
  332,95 kr.

  There are several human diseases in which oxidative stress has been well documented, including cancer, diabetes, rheumatoid arthritis, atherosclerosis, cardiovascular disease, neurodegenerative disorders such as Parkinson's, Alzheimer's and Huntington's diseases, amyotrophic lateral sclerosis, and lung, renal, and liver diseases. The recipes of the smoothies in this book are specially designed by applying bioenergetic engineering to provide a large number of nutrients and phytochemicals such as polyphenols and flavonoids that act as antioxidants, neutralizing free radicals that eventually damage the vital organs, but also collaborate in the control of obesity, the absorption of glucose in the body to control diabetes and neutralize the symptoms of getting older (age). Hence its great relevance and importance today. We also emphasize the properties of each ingredient used so that the reader can design their smoothies according to each convenience and full acknowledgment of the nutrients provided by each particular ingredient.*** ESPAÑOL ***Hay varias enfermedades humanas en las que se ha documentado bien el estrés oxidativo, incluidos el cáncer, la diabetes, la artritis reumatoide, la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular, los trastornos neurodegenerativos como Las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y Huntington, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedades pulmonares, renales y hepáticas. Precisamente las recetas de los batidos en este libro son especialmente diseñadas con criterio bioenergético para aportar una gran cantidad de nutrientes y fitoquímicos como los polifenoles y flavonoides que actúan como antioxidantes, neutralizando los radicales libres que eventualmente dañan los órganos, pero también colaboran en el control de la obesidad, la absorción de glucosa en el organismo y neutralizan los síntomas de la vejez. De ahí su gran relevancia e importancia al día de hoy. También hacemos énfasis en las propiedades de cada uno de los ingredientes para que el lector pueda diseñar sus propios jugos a su conveniencia y a conciencia de los nutrientes que aportan.

 • af Kelly Johnson
  237,95 kr.

  Embark on a delicious journey with "60 Juices and Smoothies Recipes for Home," a vibrant and comprehensive cookbook that elevates your daily dose of nutrition and flavor. Packed with over 50 refreshing recipes, this collection is designed to cater to both seasoned juicing enthusiasts and newcomers alike.Discover the art of crafting wholesome juices and luscious smoothies that not only tantalize your taste buds but also nourish your body from the inside out. From energizing breakfast blends to revitalizing post-workout concoctions, "60 Juices and Smoothies Recipes for Home" offers a wide array of recipes to suit every palate and dietary preference.

 • af Kelly Johnson
  217,95 kr.

  Embark on a journey of flavor and nutrition with our meticulously crafted collection of 100 smoothie recipes, designed for the heart of your home. "100 Smoothie Recipes for Home" transforms your kitchen into a smoothie haven, offering a diverse array of recipes that cater to every palate and dietary preference. From vibrant tropical concoctions to energizing green elixirs, each recipe is a celebration of fresh, wholesome ingredients and creative pairings. Whether you're a seasoned smoothie enthusiast or just beginning your blend adventure, this cookbook provides inspiration for every craving, ensuring that each sip is a delicious step towards a healthier, more vibrant you. Elevate your home blending experience with "100 Smoothie Recipes for Home" and discover the joy of a hundred enticing smoothie creations waiting to be savored in the comfort of your own kitchen.

 • af Sarah Degée
  447,95 kr.

  Bienvenue dans LE COMPAGNON CULINAIRE DES AMATEURS DE CITRON , un voyage joyeux dans le monde des citrons et leur influence remarquable sur les arts culinaires. Les citrons, avec leur saveur vive et revigorante, ont gagné une place particulière dans le c¿ur des chefs et des cuisiniers amateurs du monde entier. Dans ce livre de recettes, nous vous invitons à explorer la polyvalence et le dynamisme des citrons à travers une collection de 100 recettes fraîches et savoureuses. Notre voyage à travers le paysage chargé de citrons vous fera découvrir la magie de cette superstar des agrumes. Que vous soyez un chef expérimenté ou un novice en cuisine, ce livre est votre guide pour incorporer les bienfaits acidulés et citronnés des citrons dans vos créations culinaires. De l'entrée au dessert, du salé au sucré, vous découvrirez les possibilités infinies qu'offrent les citrons pour égayer et rehausser vos plats. Alors que nous nous embarquons dans cette aventure infusée aux agrumes, préparez-vous à découvrir les secrets de la cuisine avec les citrons et laissez leur caractère ensoleillé transformer vos repas. Alors, prenez votre tablier, affûtez vos couteaux et rejoignez-nous pour égayer votre répertoire culinaire avec LE COMPAGNON CULINAIRE DES AMATEURS DE CITRON

 • af Amz Publishing
  207,95 kr.

  "The Plant-Based Juicing and Smoothie Cookbook" is not just a collection of recipes; it's a comprehensive guide that invites readers into the colorful and healthful world of plant-based living. From the very first page, this cookbook unfolds a journey towards well-being, presenting an abundance of vibrant and nutrient-packed beverages designed to elevate the everyday experience of plant-based nutrition. Within the pages of this cookbook, readers will discover an inspiring array of recipes that go beyond the conventional boundaries of taste, embracing the synergy of flavor and functionality. With a focus on harnessing the power of plant-based ingredients, each recipe has been meticulously crafted to offer not only a delightful culinary experience but also a multitude of health benefits. The recipes within "The Plant-Based Juicing and Smoothie Cookbook" cater to a diverse range of health goals and preferences. Whether you are seeking a morning boost with the invigorating Green Goddess Smoothie or a post-workout replenishment with the protein-packed Cocoa Almond Cognitive Crunch, the cookbook provides an extensive repertoire of options to suit every palate and dietary need. One of the standout features of this cookbook is the emphasis on the nutritional benefits derived from plant-based ingredients. Each recipe is a celebration of the natural goodness found in fruits, vegetables, nuts, seeds, and other wholesome foods. Readers can explore recipes that support immune health, aid digestion, boost energy, and contribute to overall vitality. The carefully curated selection of ingredients ensures that every sip from these recipes is a step towards better health. From the antioxidant-rich berries to the anti-inflammatory properties of turmeric and the heart-healthy fats in avocados, the cookbook introduces a wealth of plant-based elements that can transform your daily nutrition into a flavorful and health-conscious experience. What sets this cookbook apart is its versatility. Whether you are a seasoned plant-based enthusiast or someone taking the first steps toward a more sustainable and healthful lifestyle, the recipes are accessible and adaptable. Clear and concise instructions, accompanied by stunning visuals, make the preparation of these plant-powered beverages an enjoyable and straightforward process. "The Plant-Based Juicing and Smoothie Cookbook" is not just about creating beverages; it's about fostering a holistic approach to health and wellness. The book encourages readers to embrace the simplicity of plant-based living while savoring the diverse and delicious flavors that nature provides. It empowers individuals to take control of their health through the artful blending of fruits, vegetables, and other nutrient-rich components. In essence, this cookbook is an essential companion for those who seek to infuse vitality and nourishment into their daily routines. Each recipe is a testament to the belief that plant-based living is not a sacrifice but a celebration - a celebration of health, taste, and the vibrant colors that nature offers. "The Plant-Based Juicing and Smoothie Cookbook" is more than just a cookbook; it's a guide to transforming your kitchen into a sanctuary of wellness and culinary creativity. It's an invitation to sip your way to a healthier and more vibrant life.

 • af Mendocino Brock
  257,95 kr.

  Ready to Transform Your Health and Taste Buds with the Green Smoothie Revolution?Have you ever wondered...How can I enjoy delicious, nutritious smoothies that not only taste amazing but also boost my health?Is there a way to incorporate more fruits and vegetables into my diet without sacrificing flavor?What if I told you that the author, is a seasoned smoothie enthusiast who understands your desire for both taste and health?Meet Your Smoothie MaestroThe author of "Green Smoothie Revolution," was once on a quest to revitalize their health and discover the joy of nutritious eating. They understand the challenges of finding delicious ways to incorporate more fruits and vegetables into your daily routine. Their personal journey from smoothie novice to connoisseur led them to become a respected figure in the world of smoothie creation.In her book, they share their wealth of experience and knowledge, offering solutions to the very challenges they faced when they began their smoothie journey.What Awaits You in "Green Smoothie Revolution" Explore a treasure trove of mouthwatering smoothie recipes that cater to all taste preferences, from fruity and sweet to green and earthy. Discover the secrets to creating smoothies that are not only delicious but also packed with essential nutrients, vitamins, and minerals. Learn innovative techniques for blending flavors and textures, ensuring your smoothies are perfectly balanced and satisfying. Experience the joy of crafting smoothies that boost your energy, support your immune system, and contribute to your overall well-being. Uncover time-saving tips and tricks for incorporating smoothies into your busy lifestyle, so you can enjoy health on the go. Benefit from the author's expert guidance as they share their personal smoothie success stories and offer solutions to common blending dilemmas. Join the ranks of smoothie enthusiasts who have transformed their health, one delicious sip at a time, with Lisa as your trusted guide. Take the first step toward a healthier, more vibrant you by discovering the countless benefits of incorporating smoothies into your daily routine.

 • af Mary Browne
  257,95 kr.

  Are you seeking a path to vibrant health and vitality?Do you find yourself struggling with maintaining a healthy lifestyle, feeling drained or lacking the necessary nutrients? Are you eager to unlock the secrets to a revitalized and energetic life? Have you wondered how to incorporate a natural approach to your wellness routine?If this resonates with your quest for a healthier, more energetic you, you're not alone. Many of us have searched for a path to vitality.Juicing for Wellness: Unleashing Vibrant Health with Every SipThe author, a seasoned wellness enthusiast with extensive experience in juicing, has not only transformed their health but has also grappled with the challenges of feeling run-down and nutrient-deficient. They understand the struggles of seeking that natural boost and vibrant well-being.Discover the power of fresh, nutrient-dense juices for optimal health.Learn how to create delicious, health-boosting juice recipes at home.Master the art of incorporating juicing into your daily routine.Understand the science behind how juices enhance your well-being.Unlock the secrets to combating fatigue and boosting energy levels.Explore the best fruits, vegetables, and superfoods for juicing.Get insider tips on juice combinations for specific health goals.Learn techniques for detoxing and rejuvenating through juicing.

 • af Charles Benton
  222,95 kr.

  This guide is packed with a wealth of insights on the benefits of juicing, offering a broad array of recipes to suit various health goals. You'll find a compilation of 200 delicious, nutritious juice recipes, including detox recipes, cold-pressed juice recipes, and some recipes on beet juice.Whether your aim is weight loss, detoxification, boosting your immune system, or promoting total wellness, this juicing recipe book has something to suit your needs. It's a juicing diet book designed to tantalize your taste buds while nourishing your body. You will learn easily how to:Achieve your weight loss goals quickly without giving up the pleasure of tasteCleanse and rejuvenate your body with more than 160 healthy and tasty recipesMaintain a youthful glow enjoying freshness and taste in the processStrengthen your defenses against illnessesStay energized and focusedAnd much more...The best juicing guide for anyone trying to improve their nutrition, reduce weight, or manage their diabetes is this juicing for diabetics cookbook. One of the healthiest methods to get the recommended daily amount of vitamins and minerals is by juicing. With the help of this book, you will learn how to make delicious diabetic juicing recipes that will boost your energy, help you feel fantastic, and help you lose weight rapidly and naturally. This book on diabetes juicing will teach you how to include fresh juices in your diet for instant health benefits.

 • af Rebecca Bromberg
  217,95 kr.

  Want to make the most of your Ninja Creami to create cold treats that will leave your friends and family speechless? Looking for ways to incorporate healthy, nutritious options into your meals without sacrificing dessert? Turn your kitchen into a gourmet ice cream parlor with Rebecca Bromberg's new Ninja Creami masterpiece! Enjoy homemade ice cream, a refreshing granita, or a creamy milkshake while relaxing on your patio. Now imagine being able to make all of these cold treats not only easily, but with healthy ingredients that can be customized to your taste and dietary needs. Sounds like a dream? Voilà, it's a dream come true. Bromberg's book is the answer for anyone who wants to experiment in the kitchen. It will expand their culinary repertoire and delight their guests with unique and delicious frozen creations. Whether you are an aspiring master ice cream maker, a fitness enthusiast looking for healthy options, or simply someone who wants to add a fresh twist to your summer meals, this handbook of more than 80 recipes and practical tips is your key to a world of frozen delights. The guide includes:Vegan recipes: for those on a vegan diet, Chef Bromberg has selected a range of delicious and nutritious desserts, all free of lactose and animal products.Smoothies & frappés: for a nutritious meal or refreshing snack, we offer a variety of smoothies and frappés that are easy to make and full of flavor.Gourmet ice cream: become a master ice cream maker with our gourmet ice cream recipes, ranging from classics to unusual flavors.Refreshing slushies: the able remedy for hot summer days, these slushie recipes offer an enveloping, fruity, and delicious solution.Cold drinks: from milkshakes to cocktails, we've got a variety of cold drinks for everyone's taste (even those who love a shot of booze!).And much more!The guide offers 80 exclusive recipes, each accompanied by detailed instructions and helpful tips for achieving the best results. With Rebecca Bromberg's guide, you'll have everything you need to get the most out of your Ninja Creami. You'll also be able to turn your kitchen into an ice cream studio. Don't wait! Enter the world of sweet and refreshing delights today and discover how fun and rewarding it can be to make your own ice creams, sorbets, smoothies, and more. Your journey to culinary perfection begins here.

 • af Th¿¿ng Yên
  447,95 kr.

  Chào m¿ng ¿¿n v¿i th¿ gi¿i c¿a các löi r¿¿u khai v¿ và ¿¿ u¿ng tiêu hóa ¿¿¿c làm th¿ công! Trong h¿¿ng d¿n này, chúng tôi s¿ ¿¿a b¿n vào cu¿c hành trình thông qua ngh¿ thu¿t t¿o ra nh¿ng löi thu¿c tiên tinh t¿ giúp nâng tr¿i nghi¿m ¿n u¿ng c¿a b¿n lên m¿t t¿m cao m¿i. Cho dù b¿n là m¿t nhà pha ch¿ dày d¿n kinh nghi¿m hay m¿t ng¿¿i pha ch¿ t¿i nhà tò mò, b¿n s¿p khám phá ra 100 công th¿c n¿u ¿n ¿¿c ¿áo và ¿¿y h¿¿ng v¿ s¿ kích thích v¿ giác c¿a b¿n và gây ¿n t¿¿ng v¿i khách hàng.R¿¿u khai v¿ và ¿¿ ¿n nh¿ không ch¿ là ¿¿ u¿ng; chúng là nh¿ng truy¿n th¿ng lâu ¿¿i có ngu¿n g¿c sâu xa t¿ v¿n hóa ¿m th¿c. R¿¿u khai v¿ kích thích s¿ thèm ¿n c¿a b¿n, chu¿n b¿ các giác quan c¿a b¿n cho b¿a ti¿c s¿p t¿i, trong khi r¿¿u tiêu hóa làm d¿u và h¿ tr¿ tiêu hóa m¿t b¿a ¿n th¿a mãn. Chúng là ¿i¿m t¿a c¿a m¿t cu¿c phiêu l¿u ¿m th¿c, nâng cao tr¿i nghi¿m ¿n u¿ng t¿ng th¿.Trong b¿ s¿u t¿p này, b¿n s¿ tìm th¿y r¿t nhi¿u công th¿c n¿u ¿n, t¿ cách pha ch¿ c¿ ¿i¿n ¿¿n nh¿ng sáng t¿o sáng t¿o, t¿t c¿ ¿¿u ¿¿¿c thi¿t k¿ ¿¿ ph¿c v¿ kh¿u v¿ và các d¿p khác nhau. M¿i công th¿c ¿¿u ¿¿¿c ch¿ t¿o c¿n th¿n và chúng tôi cung c¿p cho b¿n h¿¿ng d¿n t¿ng b¿¿c, ¿¿m b¿o r¿ng ngay c¿ nh¿ng ng¿¿i m¿i b¿t ¿¿u c¿ng có th¿ n¿m v¿ng ngh¿ thu¿t chu¿n b¿ r¿¿u khai v¿ và tiêu hóa.Vì v¿y, cho dù b¿n ¿ang t¿ ch¿c m¿t b¿a ti¿c t¿i c¿u k¿, t¿n h¿¿ng m¿t bu¿i t¿i yên t¿nh ¿ nhà hay ch¿ ¿¿n gi¿n là mu¿n khám phá th¿ gi¿i c¿a nh¿ng löi thu¿c tiên ¿¿y h¿¿ng v¿, h¿¿ng d¿n này là t¿m h¿ chi¿u giúp b¿n b¿¿c vào th¿ gi¿i c¿a h¿¿ng v¿ và s¿ sang tr¿ng. Hãy cùng nhau b¿t ¿¿u cu¿c hành trình thú v¿ này nhé.

 • af Norbert Przybylski
  447,95 kr.

  Witamy w ¿wiecie r¿cznie robionych aperitifów i stressifów! W tym przewodniku zabierzemy Ci¿ w podró¿ po sztuce tworzenia wykwintnych eliksirów, które wznios¿ Twoje doznania kulinarne na nowy poziom. Niezale¿nie od tego, czy jeste¿ do¿wiadczonym miksologiem, czy ciekawskim domowym barmanem, wkrótce odkryjesz 100 unikalnych i aromatycznych przepisów, które zachwyc¿ Twoje kubki smakowe i zaimponuj¿ go¿ciom.Aperitify i Digestify to co¿ wi¿cej ni¿ tylko napoje; s¿ to tradycje u¿wi¿cone tradycj¿, g¿¿boko zakorzenione w kulturze kulinarnej. Aperitify zaostrzaj¿ apetyt, przygotowuj¿c zmys¿y na nadchodz¿c¿ uczt¿, podczas gdy produkty trawienne ¿agodz¿ i pomagaj¿ w trawieniu satysfakcjonuj¿cego posi¿ku. Stanowi¿ podpórk¿ do kulinarnej przygody, poprawiaj¿c ogólne wräenia kulinarne.W tej kolekcji znajdziesz szerok¿ gam¿ przepisów, od klasycznych mikstur po innowacyjne kreacje, wszystkie zaprojektowane tak, aby zaspokoi¿ ró¿norodne podniebienia i okazje. Kädy przepis jest starannie opracowany, a my zapewniamy instrukcje krok po kroku, dzi¿ki którym nawet pocz¿tkuj¿cy mog¿ opanowä sztuk¿ przygotowywania aperitifu i trawienia.Niezale¿nie od tego, czy organizujesz wyrafinowan¿ kolacj¿, sp¿dzasz spokojny wieczór w domu, czy po prostu chcesz poznä ¿wiat aromatycznych eliksirów, ten przewodnik jest Twoj¿ przepustk¿ do ¿wiata smaku i elegancji. Wyruszmy razem w t¿ wspaniä¿ podró¿

 • af Verónica Pascual
  447,95 kr.

  Ang Kefir ay isang probiotic na inumin na may mga katangian ng pagpapagaling na nagpapabagal sa ating proseso ng pagtanda. Ginawa ito gamit ang mga butil ng kefir, na nagmula sa Mexico. Ang mga butil na ito ay hindi cereal ngunit isang kultura ng ina na tumutunaw ng asukal sa isang proseso ng fermentation, na nagreresulta sa isang mabula, carbonated na inumin na katulad ng champagne.Kahit na ang ilang mga uri ng kefir ay nangangailangan ng pagawaan ng gatas, ang raw water kefir ay magagamit din. Hindi tulad ng dairy yogurt, ang kefir ay naglalaman ng mga tatlumpung strain ng bacteria at yeast. Ang kultura ay nagmumula sa maliliit na translucent na bola na tinatawag na "mga butil," na binubuo ng isang polysaccharide na tinatawag na kefiran, mga organic na acid, yeast, at bacteria. Sa isip, gusto mong gumamit ng mga buhay na butil, hindi mga butil na na-dehydrate o nagyelo. Subukang iwasan ang mga nagsisimula sa pulbos; hindi kasing active ang bacteria at gagawa lang ng walong batch kung papalarin ka bago bumili pa ng starter powder. Kakailanganin mo lang bumili ng mga buhay na butil nang isang beses, at sila ay lalago at lalawak nang walang hanggan kapag inaalagaan nang maayos.

 • af Meryem Erdo¿an
  447,95 kr.

  Kefir, yälanma sürecimizi yavälatan iyile¿tirici özelliklere sahip probiyotik bir içecektir. Meksika men¿eli kefir taneleri kullan¿larak yap¿l¿r. Bu taneler tah¿l de¿il, fermantasyon sürecinde ¿ekeri sindiren ve ¿ampanyaya benzer gazl¿, gazl¿ bir içecek elde eden bir ana kültürdür.Baz¿ kefir çe¿itleri süt ürünü gerektirse de ham su kefiri de mevcuttur. Sütlü yo¿urttan farkl¿ olarak kefir, otuza yak¿n bakteri ve maya türü içerir. Kültür, kefiran ad¿ verilen bir polisakkarit, organik asitler, mayalar ve bakterilerden olu¿an, "tah¿llar" ad¿ verilen küçük yar¿ saydam toplar halinde gelir. ¿deal olarak, kurutulmu¿ veya dondurulmu¿ tah¿llar yerine canl¿ tah¿llar kullanmak istersiniz. Toz bälat¿c¿lardan kaç¿nmaya çal¿¿¿n; Bakteriler o kadar aktif de¿iller ve daha fazla bälang¿ç tozu sat¿n almak zorunda kalmadan önce ¿ansl¿ysan¿z yaln¿zca sekiz parti yapacaklar. Canl¿ tah¿llar¿ yaln¿zca bir kez sat¿n alman¿z gerekecek ve uygun ¿ekilde bak¿ld¿¿¿nda süresiz olarak büyüyüp geni¿leyecekler.

 • af Marcel Kalinowski
  447,95 kr.

  Kefir to napój probiotyczny o w¿äciwo¿ciach leczniczych, spowalniaj¿cych proces starzenia. Produkowany jest z ziaren kefiru, które pochodz¿ z Meksyku. Ziarna te nie s¿ zbo¿ami, ale s¿ kultur¿ macierzyst¿, która trawi cukier w procesie fermentacji, w wyniku czego powstaje gazowany napój gazowany podobny do szampana.Chociä niektóre odmiany kefiru wymagaj¿ nabiäu, dost¿pny jest równie¿ kefir z surowej wody. W przeciwie¿stwie do jogurtu mlecznego, kefir zawiera oko¿o trzydziestu szczepów bakterii i dro¿d¿y. Kultura wyst¿puje w mäych pó¿przezroczystych kuleczkach zwanych ¿ziarnami", które sk¿adaj¿ si¿ z polisacharydu zwanego kefiranem, kwasów organicznych, dro¿d¿y i bakterii. Idealnie by¿oby, gdyby¿ u¿ywä ¿ywych ziaren, a nie tych, które zostäy odwodnione lub zamro¿one. Staraj si¿ unikä starterów w proszku; bakterie nie s¿ tak aktywne i, je¿li b¿dziesz mie¿ szcz¿¿cie, wyprodukuj¿ tylko osiem partii, zanim b¿dziesz musiä kupi¿ wi¿cej proszku startowego. Wystarczy raz kupi¿ ¿ywe ziarna, a przy odpowiedniej piel¿gnacji b¿d¿ ros¿y i powi¿kszäy si¿ w niesko¿czono¿¿.

 • af Guðlaug Eysteinsdottir
  447,95 kr.

  Kefir er probiotic drykkur með græðandi eiginleika sem hægja á öldrun okkar. Það er búið til með því að nota kefir korn, sem er upprunnið í Mexíkó. Þetta korn er ekki korn heldur móðurmenning sem meltir sykur í gerjunarferli, sem leiðir til kolsýrðs drykkjar eins og kampavín.Þó að sumar tegundir af kefir krefjist mjólkurafurða, er hrávatnskefir einnig fáanlegt. Ólíkt mjólkurjógúrt inniheldur kefir um þrjátíu stofna af bakteríum og ger. Menningin kemur í litlum hálfgagnsærum kúlum sem kallast ¿korn", sem eru gerðar úr fjölsykru sem kallast kefiran, lífrænum sýrum, gerjum og bakteríum. Helst viltu nota lifandi korn, ekki korn sem hefur verið þurrkað eða frosið. Reyndu að forðast duftræsir; bakteríurnar eru ekki eins virkar og munu aðeins mynda átta lotur ef þú ert heppinn áður en þú þarft að kaupa meira startduft. Þú þarft aðeins að kaupa lifandi korn einu sinni og þau munu stækka og stækka endalaust þegar vel er hugsað um það.

 • af Mille Berglund
  447,95 kr.

  Welkom in de betoverende wereld van de Hawaiiaanse keuken! In dit kookboek nodigen we je uit voor een culinaire reis naar het tropische paradijs van de Hawaiiaanse eilanden. Met zijn unieke mix van culturele invloeden en overvloedige natuurlijke hulpbronnen biedt de Hawaiiaanse keuken een heerlijke mix van smaken, kleuren en aroma's die je smaakpapillen naar zonovergoten stranden en weelderige landschappen zullen vervoeren.De Hawaiiaanse eilanden staan niet alleen bekend om hun verbluffende natuurlijke schoonheid, maar ook om hun rijke culinaire erfgoed. Van traditionele Hawaïaanse gerechten geworteld in Polynesische tradities tot moderne interpretaties geïnspireerd door de diverse immigrantengemeenschappen: de keuken van Hawaï is een echte smeltkroes van smaken. In dit kookboek vieren we het levendige en gevarieerde culinaire aanbod van de eilanden en presenteren we u een verzameling recepten die de essentie van de Hawaiiaanse keuken weergeven.Op deze pagina's ontdekt u een schat aan recepten die de unieke smaken van de eilanden laten zien. Van iconische gerechten zoals Kalua-varkensvlees en poké schaals tot verleidelijke visbereidingen en tropische desserts: we hebben een collectie samengesteld die de diverse culinaire tradities van Hawaï weerspiegelt. Of je nu op zoek bent naar authentieke Hawaïaanse gerechten of een vleugje eilanden wilt toevoegen aan je dagelijkse kookkunsten, dit kookboek heeft voor ieder wat wils.Maar dit kookboek is meer dan alleen een compilatie van recepten. We verdiepen ons ook in de rijke geschiedenis en culturele betekenis achter de Hawaiiaanse keuken en bieden inzicht in de ingrediënten, kooktechnieken en gebruiken die de eetcultuur van het eiland vormgeven. We begeleiden u bij het gebruik van lokale ingrediënten, laten u kennismaken met traditionele kookmethoden en delen tips over het creëren van een authentieke Hawaiiaanse eetervaring bij u thuis.Dus of u nu een bijeenkomst met een Hawaiiaans thema organiseert, inspiratie zoekt voor een familiemaaltijd of gewoon zin hebt in een voorproefje van het paradijs, laat Het Ultieme Hawaiian Kookboek uw gids zijn. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de levendige smaken van Hawaï en begin aan een culinair avontuur dat je meeneemt naar de oevers van de Stille Oceaan.

 • af Zoe L¿mboiu
  447,95 kr.

  Mâncarea din Caraibe reprezint¿ o fuziune fascinant¿ de culturi. Insulele se laud¿ cu influen¿e din Africa, India de Est, China, America de Sud, Europa, Asia de Sud-Est, Siria ¿i Liban. Fiecare dintre aceste culturi ¿i-a l¿sat amprenta unic¿ asupra mânc¿rurilor din regiune, evoluând în felul s¿u pentru a produce un nou tip de buc¿t¿rie de fuziune, care este delicioas¿, condimentat¿ ¿i delicioas¿. ¿i despre asta se refer¿ Caribbean Flavours.Aici ve¿i g¿si re¿ete care reflect¿ mânc¿rurile autentice ¿i indigene ale diferitelor insule, dar ve¿i experimenta ¿i un nou tip de

 • af Desiree Becquet
  222,95 kr.

 • af &915, &913, &92, mfl.
  447,95 kr.

  Τι είναι το Detox;Η αποτοξίνωση είναι ουσιαστικά ο καθαρισμός των εντέρων καθώς και των εσωτερικών οργάνων με αλλαγή διατροφής.Το σώμα μας αποτοξινώνεται με φυσικό τρόπο κάθε μέρα. Το σώμα έχει το δικό του σύστημα καθαρισμού που λειτουργεί συνεχώς-με ούρα, κόπρανα, ιδρώτα και με την αναπνοή μας, αποτοξινώνουμε συνεχώς.Λαμβάνουμε τοξίνες από τη ρύπανση, τις χημικές ουσίες και τα πρόσθετα τροφίμων, αλλά και από τα φάρμακα και τον καπνό. Αλλά η χειρότερη ρύπανση προκαλείται από τον εαυτό μας με την κατανάλωση πρόχειρου φαγητού ή συνδυασμούς τροφίμων που δεν μας κάνουν καλό. Η τροφή παραμένει άπεπτη στο έντερο, γεγονός που προκαλεί σήψη, επιτρέποντας στις τοξίνες να εξαπλωθούν στην κυκλοφορία του αίματος μέσω του εντερικού τοιχώματος. Επιβαρύνει τα νεφρά και το συκώτι, δουλειά των οποίων είναι να μας αποτοξινώνουν και να καθαρίζουν αυτές τις ουσίες.Όταν τα έντερα και τα εσωτερικά όργανα συμφορούνται, εμφανίζονται διάφορες ανισορροπίες στο σώμα και μπορεί να αισθάνεστε εξαντλημένοι, κουρασμένοι, να έχετε πόνους στις αρθρώσεις και να υποφέρετε από αϋπνία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διατροφοθεραπευτές συνιστούν να κάνετε πρώτα μια αποτοξίνωση πριν προσδιορίσετε μια διάγνωση, απλώς για να είναι πιο εύκολο να δείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.

 • af Annika Eliasson
  447,95 kr.

  Detox är i grunden att rengöra tarmarna såväl som de inre organen genom en kostförändring.Våra kroppar detoxar naturligt varje dag. Kroppen har sitt eget rengöringssystem som arbetar ständigt - genom urin, avföring , svett, och med vår andedräkt avgiftar vi ständigt.Vi tar in gifter från föroreningar, kemikalier och livsmedelstillsatser, men också från medicin och tobak. Men den värsta föroreningen är självförvållad genom att äta skräpmat eller matkombinationer som inte är bra för oss. Maten förblir osmält i tarmen, vilket gör att den ruttnar, vilket gör att gifter kan spridas in i blodomloppet genom tarmväggen. Det belastar njurarna och levern, vars uppgift det är att avgifta oss och rensa ut dessa ämnen.När tarmar och inre organ blir överbelastade uppstår olika obalanser i kroppen och du kan känna dig utmattad, trött, ha ont i lederna och lida av sömnlöshet. I många fall rekommenderar näringsterapeuter att man först gör en detox innan man bestämmer en diagnos, bara för att göra det lättare att se vad det verkliga problemet är.

 • af Stanislav ¿A¿O
  447,95 kr.

  Detox je v bistvu ¿i¿¿enje ¿revesja in notranjih organov s spremembo prehrane.Näe telo se vsak dan naravno razstruplja. Telo ima svoj sistem ¿i¿¿enja, ki nenehno deluje - z urinom, blatom , znojem in z dihom se nenehno razstrupljamo.Vnäamo toksine zaradi onesnäenosti, kemikalij in aditivov za ¿ivila, pa tudi zaradi zdravil in tobaka. Toda najhuj¿e onesnäenje si povzröimo sami z u¿ivanjem nezdrave hrane ali kombinacij hrane, ki nam niso dobre. Hrana ostane neprebavljena v ¿revesju, kar povzröi njeno gnitje, kar omogöi ¿irjenje toksinov v krvni obtok skozi ¿revesno steno. Obremenjuje ledvice in jetra, katerih naloga je, da nas razstrupljajo in ¿istijo te snovi.Ko se ¿revesje in notranji organi preobremenijo, pride do razli¿nih neravnovesij v telesu lahko se pöutite iz¿rpani, utrujeni, imate bole¿e sklepe intrpite za nespe¿nostjo. V mnogih primerih prehranski terapevti priporöajo najprej razstrupljanje, preden postavijo diagnozo, da bi läje videli, kaj je resni¿na te¿ava.

 • af Khuê Nh¿
  447,95 kr.

  Gi¿i ¿¿c là gì?Detox v¿ c¿ b¿n là làm s¿ch ru¿t c¿ng nh¿ các c¿ quan n¿i t¿ng b¿ng cách thay ¿¿i ch¿ ¿¿ ¿n u¿ng.C¿ th¿ chúng ta gi¿i ¿¿c m¿t cách t¿ nhiên m¿i ngày. C¿ th¿ có h¿ th¿ng làm s¿ch riêng höt ¿¿ng liên t¿c qua n¿¿c ti¿u, phân , m¿ hôi và b¿ng h¿i th¿, chúng ta liên t¿c gi¿i ¿¿c.Chúng ta h¿p th¿ ch¿t ¿¿c t¿ ô nhi¿m, hóa ch¿t và ph¿ gia th¿c ph¿m, c¿ng nh¿ t¿ thu¿c và thu¿c lá. Nh¿ng ô nhi¿m t¿i t¿ nh¿t là do chúng ta t¿ gây ra b¿ng cách ¿n ¿¿ ¿n v¿t höc k¿t h¿p nh¿ng th¿c ph¿m không t¿t cho chúng ta. Th¿c ¿n không ¿¿¿c tiêu hóa trong ru¿t khi¿n ru¿t b¿ th¿i r¿a, t¿o ¿i¿u ki¿n cho ch¿t ¿¿c xâm nh¿p vào dòng máu qua thành ru¿t. Nó làm c¿n tr¿ th¿n và gan, nhi¿m v¿ c¿a chúng là gi¿i ¿¿c và làm s¿ch các ch¿t này.Khi ru¿t và các c¿ quan n¿i t¿ng b¿ t¿c ngh¿n, c¿ th¿ s¿ b¿ m¿t cân b¿ng. và b¿n có th¿ c¿m th¿y ki¿t s¿c, m¿t m¿i, ¿au kh¿p và m¿t ng¿.Trong nhi¿u tr¿¿ng h¿p, các nhà tr¿ li¿u dinh d¿¿ng khuyên b¿n nên th¿c hi¿n gi¿i ¿¿c tr¿¿c khi xác ¿¿nh ch¿n ¿oán, ch¿ ¿¿ d¿ dàng xác ¿¿nh v¿n ¿¿ th¿c s¿ là gì.

 • af Karolis Sakavi¿Ius
  447,95 kr.

  Kas yra Detox?i¿ esm¿s yra ¿arnyno ir vidaus organ¿ valymas kei¿iant mityb¿.M¿s¿ k¿nas nat¿raliai detoksikuoja kiekvien¿ dien¿. Organizmas turi savo valymo sistem¿, kuri veikia nuolat - ¿lapimu, i¿matomis , prakaitu ir kv¿pavimu mes nuolat detoksikuojam¿s.Mes gauname toksinus i¿ tar¿os, chemini¿ med¿iag¿ ir maisto pried¿, taip pat vaist¿ ir tabako. Täiau did¿iausi¿ tar¿¿ darome patys valgydami nesveik¿ maist¿ ar mums nenaudingus maisto derinius. Maistas lieka nesuvir¿kintas ¿arnyne, tod¿l jis p¿liuoja, tod¿l toksinai per ¿arnyno sieneles patenka ¿ krauj¿. Jis apsunkina inkstus ir kepenis, kuri¿ üduotis yra mus nukenksminti ir i¿valyti ¿ias med¿iagas.

 • af Dagur Jóhannsson
  447,95 kr.

  Çfarë është Detox?Detoksi është në thelb pastrimi i zorrëve si dhe i organeve të brendshme me një ndryshim të dietës.Trupi ynë detoksifikohet në mënyrë natyrale çdo ditë. Trupi ka sistemin e tij të pastrimit që funksionon vazhdimisht - me anë të urinës, feçeve , djersës dhe me frymën tonë, ne vazhdimisht detoksikohemi.Ne marrim toksina nga ndotja, kimikatet dhe aditivët e ushqimit, por edhe nga ilaçet dhe duhani. Por ndotja më e keqe shkaktohet nga vetë ngrënia e ushqimeve të padëshiruara ose kombinimet e ushqimeve që nuk janë të mira për ne. Ushqimi mbetet i patretur në zorrë, gjë që e bën atë të kalbet, duke lejuar që toksinat të përhapen në qarkullimin e gjakut përmes murit të zorrëve. Ajo ngarkon veshkat dhe mëlçinë, detyra e të cilave është të na detoksifikojnë dhe të pastrojnë këto substanca.

 • af Batuhan Güne¿
  447,95 kr.

  Detoks Nedir?Detoks temel olarak bä¿rsaklar¿n ve iç organlar¿n beslenme de¿i¿ikli¿iyle temizlenmesidir.Vücudumuz her gün döal olarak detoks yapar. Vücudun sürekli çal¿¿an kendi temizleme sistemi vard¿r; idrarla, d¿¿k¿yla , terle ve nefesimizle sürekli olarak toksinlerden ar¿nd¿r¿r¿z.Toksinleri kirlilik, kimyasallar ve g¿da katk¿ maddelerinin yan¿ s¿ra ilaç ve tütün yoluyla da al¿yoruz. Ancak en kötü kirlilik, bizim için iyi olmayan abur cubur veya yiyecek kombinasyonlar¿n¿n tüketilmesiyle ki¿inin kendi kendine yaratt¿¿¿ kirliliktir. Yiyecekler bä¿rsakta sindirilmeden kal¿r, bu da onun çürümesine neden olur ve toksinlerin bä¿rsak duvar¿ yoluyla kan dolä¿m¿na yay¿lmas¿na izin verir. Görevi bizi detoksifiye etmek ve bu maddeleri temizlemek olan böbrekleri ve karaci¿eri yükler.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.